Objektif Program
  Struktur Program
  Jadual Pengkhususan Sains Aktuari
  Senarai Kursus Yang Ditawarkan

Objektif Program 

Program Sains Aktuari berhasrat untuk melahirkan siswazah yang berkepakaran dalam bidang aktuari, insurans dan bidang kewangan yang lain. Program ini juga menyediakan asas bagi pelajar untuk mengikuti peperiksaan ikhtisas badan aktuari antarabangsa.

  Struktur Program

Pelajar yang mengkhusus dalam bidang Sains Aktuari dikehendaki mengambil dan lulus 100 unit kursus mengikut pembahagian seperti berikut:

Kursus Universiti 12

Wajib Fakulti (VH) 4

Kursus Wajib Pusat Pengajian 12

Kursus Wajib Major 45

Kursus Keperluan Teknikal /Sains Sosial 15

Kursus Elektif 12
 
 

JADUAL PENGKHUSUSAN SAINS AKTUARI 

 

Stages

 

 PROGRAMME
COURSES

 

 

KEPERLUAN TECHNICAL NEEDS  AND PILIHAN BEBAS   

 

 

UNIVERSITY COURSES

 

 

 

(Semester)

Wajib Fakulti

Wajib Pusat

Compulsory
Major

 

Technical  Needs

Centre Of Education  in FST

Sains Sosial

U1

U2

U3

UC

Total

1

VH(2)

STQP1013

STQM 1113

STQS 1113

 

 

STQP 1513

ZT(2)

 

 

H_(1)

17

2

VH(2)

 

STQM 1123

STQM 1223

STQS 1123

 

 

STQP 1523

ZT(2)

 

 

H_(1)

17

3

 

STQP 2033

STQA 2133

STQS 2433

STPD 2023 

 

STQP 2523

STQP 2533

 

 

 

 

18

4

 

STQP 2043

STQA 2143

STQA 2543

 

PB(3) + PB(3)

 

Z_(3)

 

 

18

5

 

 

STQA 3153

STQA 3253

STQA 3553

 

PB(3)

 

 

Z_(3)

 

15

6

 

STQP 3063

STQA 3163

STQA 3263

STQA 3663

 

PB(3)

 

 

 

 

15

Jumlah

4

12

45

3

 

24

4

3

3

2

100


 

Senarai Kursus yang Ditawarkan

STQA2133 Matematik Kewangan

STQA2143 Matematik Aktuari I

STQA2533 Asas Perakaunan dan Kewangan

STQA2543 Analisis Pelaburan dan Pengurusan Portfolio I

STQA3153 Matematik Aktuari II

STQA3163 Teori Risiko

STQA3253 Model Kemandirian

STQA3263 Perancangan dan Pengawalan Aktuari

STQA3553 Analisis Pelaburan dan Pengurusan Portfolio II

STQA3663 Kajian Ilmiah

Sinopsis Kursus dan Rujukan

STQA2133 Matematik Kewangan

(Prakeperluan: STQM1113, STQM1123)

Kursus ini bertujuan memperkenalkan teori faedah yang merupakan konsep asas dalam sains aktuari. Pelbagai pengukuran kuantitatif terhadap kadar faedah dan kadar diskaun diperkenalkan. Konsep mengenai faedah kompaun, faedah biasa, nilai kini, nilai tumpukan, kadar faedah/diskaun efektif dan kadar faedah/diskaun nominal. Pelbagai jenis anuiti asas dan kaedah untuk menilai harganya, sama ada nilai kini atau nilai tumpukan. Anuiti yang lebih khusus. Kaedah untuk pengiraan pinjaman dipersembahkan dalam bentuk jadual pelunasan dan dana terikat. Jadual ini memperincikan maklumat dalam sistem pinjaman seperti bayaran faedah, bayaran pokok, amaun ansuran dan baki pinjaman selepas sesuatu tempoh berlalu. Kursus ini juga menunjukkan kaedah pengiraan bon dan sekuriti lain seperti saham biasa, saham keutamaan. Pandangan Islam terhadap faedah dan pelaburan.

Rujukan

Anwar Iqbal. 1973. Islam dan Teori Pembungaan Wang. Jakarta: Tintamas.

Broverman, S.A. 1996. Mathematics of Investment and Credit.Ed. ke-2. Connecticut: ACTEX Publications.

Kellison, S.G. 1991. Theory of Interest . Ed. ke-2. Homewood: Irwin.

McCutcheon, J.J. & Scott, W.F. 1986. An Introduction to the Mathematics of Finance. Oxford: Butterworth-Hainemann.

Parmenter, M.M. 1999. Theory of Interest and Life Contingencies with Pension Applications: A Problem Solving Approach . Ed. ke-3. Connecticut: ACTEX Publications.
 
 

STQA2143 Matematik Aktuari I

(Prakeperluan: STQA2133, STQS1113, STQS1123)

Kursus ini bertujuan membina pengetahuan asas model beraktuari secara teori penggunaannya dalam pemodelan insurans dan risiko kewangan yang lain. Konsep kerugian kewangan yang menggabungkan unsur kebarangkalian terhadap hayat manusia dengan pendiskaunan atau penumpukan nilai wang Kaedah insurans sebagai satu daripada sistem meringankan kerugian kewangan. Model kemandirian dan jadual hayat yang memberi gambaran tentang bilangan dan kebarangkalian hayat yang mandiri atau meninggal dunia. Nilai kini beraktuari bagi manfaat kematian. Anuiti hayat dalam bentuk selanjar, diskret, anuiti hayat awalan, anuiti hayat akhiran dan yang berbayar lebih kerap daripada tahunan. Pembiayaan insurans hayat secara ansuran sama ada secara tahunan, setengah tahunan, suku tahunan dan bulanan. Kesolvenan dana insurans dan syarikat insurans. Keperluan menyediakan rizab bagi memenuhi tuntutan pada masa hadapan. Pengiraan rizab premium bersih.

Rujukan

Bowers, N.L., Gerber Jr., H.U., Hickman, J.C., Jones, D.A. & Nesbit, C.J. 1997. Actuarial Mathematics. Ed. ke-2. Schaumburg: Society of Actuaries.

Batten. 1998. Life Contingencies: A Guide for the Student. Ed. ke-2.

Jordan Jr., C.W. 1991. Life Contingencies . Ed. ke-2. Schaumburg: Society of Actuaries.

Menge, W.O. & Fischer, C.H. 1985. The Mathematics of Life Insurance. New York: Ulrich.

Neill, A. 1977. Life Contingencies . Oxford: Heinemann.
 


STQA2533 Asas Perakaunan dan Kewangan

Kursus ini bertujuan memperkenalkan konsep asas perakaunan dan kewangan agar dapat membantu pelajar dalam menganalisis penyata kewangan dan seterusnya menilai prestasi kewangan sesebuah organisasi. Pengenalan pelbagai jenis syyarikat dan asas perakaunan. Memahami penyata akaun dan keperluan kepada pemegang saham, pelanggan dan badan pengawal. Peraturan menyedia penyata seperti kunci kira-kira, akaun hasil dan akaun untung rugi. Tatacara dan penjanaan penyata. Analisis kewangan dalam menilai prestasi syarikat.
Institusi kewangan. Konsep percukaian dan kesannya kepada syarikat, rakyat dan negara. Pembiayaan perjalanan dan pertumbuhan syarikat dan instrumen kewangan. Penerbitan saham. Peranan badan pengawal (Suruhanjaya Sekuriti, Agensi Pengkadaran dan BSKL) dalam mengawal perjalanan dan kesolvenan sesebuah syarikat.

Rujukan

Grossman, S.D., Kratchman, S.H. & Malcom, R.E. 1985. College Accounting Principles. New Jersey  : Prentice Hall.

Higgins, R.C. 1984. Analysis for Financial Management. Homewood: Irwin.

Lee Tat Man. 1994. Principles of Accounting for Non-Accounting Professionals. New York  : Simon & Schuster.

Wan Maznah Wan Ibrahim. 1993. Asas Perakaunan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

WeyGrandt, J.J, Kieso, D.E. & Kell, W.G. 1993. Accounting Principles. Ed. ke-3. New York  : John Wiley & Sons.
 

STQA2543 Analisis Pelaburan danPengurusan Portfolio I

Kursus ini bertujuan memperkenalkan penggunaan prinsip asas aktuari dalam bidang pelaburan dan pengurusan aset. Pengenalan kepada pelbagai jenis pelaburan, tafsiran dan merangkumi faedah tetap dan ekuiti. Pengelasan pelaburan kepada pelaburan jangka pendek dan pelaburan jangka panjang. Bon korporat, bon Kerajaan, saham biasa serta pelaburan korporat yang lain. Saham terpilih, debentur boleh ubah, hak pemecahan dividen serta risiko pelaburan. Pengiraan menilai bon. Penilaian harga saham seperti nisbah harga terhadap perolehan, analisis perjalanan rawak dan kaedah penilaian yang lain. Persekitaran. Pelaburan yang merangkumi pengenalan kepada Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL). Undang-undang dan peraturan BSKL. Teknik pembelian dan penjualan bon dan saham. Broker, orang tengah dan pakar atau perunding pelaburan.

Rujukan

Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A. 1999. Investments. Ed. ke-4. Homewood: Richard D. Irwin.

Haugen, R.A. 1993. Modern Investment Theory. Ed. ke-3. New Jersey: Prentice Hall.

Higgins, R. 1997. Analysis for Financial Management. Ed. ke-5. Homewood: Irwin.

Mandell, L. & O’Brien, T.J. 1992. Investments. New York: Macmillan.

Reilly, F. 1989. Investment Analysis and Portfolio Management. Ed. ke-2. Dreiden Press.
 

STQP2533 Asas Perakaunan dan Kewangan

Kursus ini bertujuan memperkenalkan konsep asas perakaunan dan kewangan agar dapat membantu pelajar dalam menganalisis penyata kewangan dan seterusnya menilai prestasi kewangan sesebuah organisasi. Pengenalan pelbagai jenis syarikat dan asas perakaunan. Memahami penyata.akaun dan keperluannya kepada pemegang saham, pelanggan dan badan pengawal. Peraturan menyedia penyata.seperti kunci kira-kira, akaun hasil dan akaun untung rugi. Tatacara dan penjanaan penyata. Analisis kewangan dalam menilai prestasi syarikat. Institusi kewangan. Konsep percukaian dan kesannya kepada syarikat, rakyat dan negara. Pembiayaan perjalanan dan pertumbuhan syarikat dan instrumen kewangan. Penerbitan saham. Peranan badan pengawal (Suruhanjaya Sekuriti, Agensi Pengkadaran, BSKL) dalam mengawal perjalanan dan kesolvenan sesebuah syarikat.

Rujukan

Grossman, S.D., Kratchman, S.H. & Malcolm, R.E. 1985. College Accounting Principles. New Jersey: Prentice-Hall.

Higgins, R.C. 1984. Analysis for Financial Management. Homewood: Irwin.

Lee Tat Man. 1994. Principles of Accounting for Non- Accounting Professionals. New York: Simon & Schuster.

Wan Maznah Wan Ibrahim. 1993. Asas Perakaunan . Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

WeyGrandt, J.J, Kieso, D.E. & Kell, W.G. 1993. Accounting Principles. Ed. ke-3. New York: John Wiley & Sons.
 
 

STQA3153 Matematik Aktuari II

(Prakeperluan: STQA2143)

Kursus ini adalah lanjutan daripada kursus STQA2143. Model pengurang berbilang dengan mengambil kira pengurang lain beserta pengurang kematian seperti bersara, hilang upaya dan sebagainya yang mempengaruhi pembayaran manfaat atau caruman dan terkeluar daripada status hayat aktif. Teori penilaian rancangan persaraan. Perbandingan pelan manfaat tertakrif berbanding pelan caruman tertakrif. Anuiti dan insurans bagi status hayat bergabung. Anuiti dan insurans bagi status pemandiri terakhir. Model insurans berbeban perbelanjaan untuk tujuan pengiraan premium kasar. Sistem rizab terubah suai seperti kaedah tempoh awalan penuh, Zillmer, dan kaedah lain yang digunakan oleh industri insurans hayat di Malaysia dan di luar negara. Manfaat lain selain manfaat kematangan dan manfaat kematian seperti manfaat tak lucut hak, insurans berbayar, pinjaman premium automatik dan insurans sementara lanjutan. Agihan dividen dan syer aset bagi setiap pemegang polisi.

Rujukan

Bowers, N.L., Gerber Jr., H.U., Hickman, J.C., Jones, D.A. & Nesbit, C.J. 1997. Actuarial Mathematics. Ed. ke-2. Schaumburg: Society of Actuaries.

Batten. 1998. Life Contingencies: A Guide for the Student. Ed. ke-2.

Jordan Jr., C.W. 1991. Life Contingencies . Ed. ke-2. Schaumburg: Society of Actuaries.

Menge, W.O., Fischer, C.H. 1985. The Mathematics of Life Insurance. Ulrich.

Neill, A. 1977. Life Contingencies . Oxford: Heinemann.
 
 

STQA3163 Teori Risiko

(Prakeperluan: STQA2143)

Kursus ini bertujuan memperkenalkan teknik statistik yang digunakan dalam sains aktuari. Prinsip nilai jangkaan, teori utiliti dan ketaksamaan Jensen diperkenal untuk membuat sesuatu keputusan dalam bidang insurans. Bagi model risiko individu pula, pelbagai kaedah untuk mendapatkan taburan bagi jumlah pemboleh ubah rawak tak bersandar dibincangkan. Kaedah-kaedah ini adalah konvolusi, fungsi penjana momen dan penganggaran dengan teorem had memusat. Model risiko berpungutan jangka pendek. Untuk model ini, taburan Poisson, Negatif binomial dan Kompaun Poisson dibincang dengan lebih lanjut. Di samping itu, kaedah rekursi, penganggaran normal dan gama translasi turut diguna untuk menganggar taburan bagi tuntutan agregat. Bagi model risiko berpungutan jangka panjang pula, lebihan pada satu titik masa dibincang secara terperinci untuk menggambarkan kemusnahan dan teori yang berkait dengannya diteliti. Insurans semula dan insurans kerugian tersukat.

Rujukan

Beard, R.E., Pentikainan, T. & Pesonen, E. 1984. Risk Theory: The Stochastic Basis of Insurance. Ed. ke-3. London: Chapman & Hall.

Bowers, N.L., Gerber Jr., H.U., Hickman, J.C. & Nesbit, C.J. 1997. Actuarial Mathematics. Ed. ke-2. Schamburg: Society of Actuaries.

Daykin, C.D., Pentikainen, T. & Pesonen, M. 1994. Practical Risk Theory for Actuaries. London: Chapman & Hall.

Panjer, H. & Willmot G.E. 1991. Insurance Risk Model. Schamburg: Society of Actuaries.

Williams, C.A. & Heins, R.M. 1985. Risk Management and Insurance. New York: McGraw-Hill.
 
 

STQA3253 Model Kemandirian

Kursus ini membincangkan kepentingan teori dan model kemandirian dalam sains aktuari. Teori dan model kemandirian seperti fungsi longgokan, kemandirian, ketumpatan dan hazad. Konsep taburan bersyarat, kadar kematian memusat dan pendedahan. Beberapa kaedah penganggaran untuk model kemandirian daripada data lengkap. Tatacara momen dan tatacara kebolehjadian maksimum dalam model kemandirian daripada data tidak lengkap. Penganggaran dalam pengurangan tunggal dan berganda. Andaian taburan seragam dan eksponen untuk kejadian rawak dan persekitaran kes istimewa. Pendekatan Hoem dan tradisional aktuari sebagai alternatif bagi tatacara momen. Tatacara kebolehjadian maksimum. Andaian taburan seragam dan eksponen untuk kejadian rawak dan persekitaran kes istimewa. Kaedah momen, kebolehjadian maksimum, persentil dan kuasa dua terkecil untuk data lengkap dan data tidak lengkap. Kaedah khi kuasa dua dan statistik Kolmogorov-Smirnov.

Rujukan

Elandt-Johnson, R.C. & Johnson, N.L. 1980. Survival Models and Data Analysis. New York: John Wiley & Sons.

Klein & Moeschberger. 1997. Survival Analysis.

London, R.L. 1997. Survival Models and Their Estimation. Ed. ke-3. Connecticut: ACTEX Publications

Pollard, A.H., Pollard, G.N. & Yusof, F. 1981. Demographic Techniques. Oxford: Pergamon Press.
 
 

STQA3263 Perancangan dan Pengawalan Aktuari (Prakeperluan: STQA3153)

Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan asas berhubung peranan dan tanggungjawab aktuari dalam skim jaminan sosial amnya dan dalam industri insurans hayat khususnya. Persekitaran industri insurans di Malaysia. Konsep yang menyeluruh berhubung rancangan jaminan sosial di Malaysia dan di luar negara. Kaitan industri insurans khususnya dengan skim jaminan sosial yang lainnya. Akta dan Peraturan Insurans, 1963 (dan Pindaannya) dan kesannya kepada peranan aktuari dalam aspek mereka bentuk produk baru, pengawalan kontrak. Analisis keberuntungan, perbelanjaan dan kadar pertumbuhan polisi. Aspek penilaian tahunan aktuari dan keperluan penghantaran maklumat berkanun yang lain kepada penguasa insurans. Akhir sekali, pelajar dikehendaki membuat persembahan pada peringkat akhir kursus berhubung reka bentuk produk insurans hayat yang baru

Rujukan

Black Jr., K. & Skipper, H.D. 1994. Life Insurance. New Jersey: Prentice-Hall.

Fisher, H.F. & Young, I. 1971. Actuarial Practice of Life Insurance. Cambridge: Cambridge University Press.

Luffrum, G. 1991. Actuarial Investigations : An Actuarial Study Note. London: Institute of Actuaries.

Myers, R.J. 1985. Social Security. New Jersey: Irwin.
 
 

STQA3553 Analisis Pelaburan dan Pengurusan Portfolio II

Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus STQA2543. Memberi kefahaman tentang pasaran sekuriti terbitan dan falsafah penilaian saham. Pembentukan portfolio dan penjanaan set cekap. Pelaburan berinstitusi dan pasaran modal. Teori berhubung gelagat saham. Teori portfolio: teori Markowitz, teori menghargakan modal harta. Kaedah menganalisis pelaburan: analisis asasi, analisis teknikal. Teori kecekapan pasaran. Pengurusan portfolio besar. Teori pengimunan. Model faktor. Model Perletakan Harga Aset Modal. Teori penentuan harga arbitraj. Kesan inflasi terhadap pelaburan serta implikasinya terhadap pencukaian dan dana persaraan. Implikasi pencukaian terhadap pelaburan. Prestasi Portfolio. Pada akhir semester, pelajar dikehendaki membuat pembentangan, perbincangan dan penulisan projek secara berkumpulan.

Rujukan

Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A. 1999. Investments.Ed. ke-4. Homewood: Richard D. Irwin

Fabozzi, F.J. & Fabozzi, T.D. 1997. Handbook of Fixed Income.Ed. ke-5. Homewood: Richard D. Irwin.

Higgins, R. 1997. Analysis for Financial Management. Ed. ke-5. Homewood: Richard D. Irwin.

Mandell, L. & O’Brien, T.J. 1992. Investments. New York: Macmillan.

Reilly, F. 1989. Investment Analysis and Portfolio Management. Ed. Ke-2. Dreiden Press.
 
 

STQA3663 Kajian Ilmiah

Pelajar melaksanakan tugasan membaca beberapa bahan ilmiah dalam topik yang tertentu di bawah seorang penyelia. Pada minggu pertama pelajar harus dapat menentukan bidang kajian yang ingin dilakukan. Melalui gelintaran susastera perpustakaan dan perbincangan dengan penyelianya, pelajar dikehendaki mengusulkan tajuk dan skop kajian berserta senarai rujukan. Dari semasa ke semasa pelajar dan penyelianya akan mengadakan sesi perbincangan. Pada akhir semester, pelajar dikehendaki menghasilkan ulasan atau esei serta membentangkannya dalam satu sesi formal. Penilaian kursus keseluruhan merupakan gabungan penilaian sesi perbincangan dengan penyelia (30%), pembentangan (10%), dan ulasan/esei yang terhasil (60%).