Kajian Kepelbagaian Tumbuhan Akuatik Di Sungai Damansara, Selangor

Puah Kwoo Wei

 

PENDAHULUAN

1.1       Pengenalan

Di Malaysia, kajian terhadap tumbuhan akuatik masih kurang jika dibandingkan dengan tumbuhan daratan. Cook et al. (1974) dan Pancho Mohammad Soerjani (1978) mendapati para penyelidik lebih berminat untuk mengkaji tumbuhan daratan kerana sumber maklumat tentang tumbuhan akuatik adalah sukar diperoleh.

Kajian tumbuhan akuatik yang dijalankan di Malaysia lebih tertumpu kepada rumpai yang terdapat di kawasan pertanian. Antara kajian yang dijalankan ialah tentang rumpai yang biasa ditemui di sawah padi Semenanjung Malaysia (Ahmad Anwar & Azmi 1986), rumpai di kawasan saliran (Mashhor 1987) dan rumpai yang bersaing dengan pengeluaran padi (Azmi 1986).

Menurut Mashhor (1987), hampir 50% taburan tumbuhan akuatik di Semenanjung Malaysia berada di kawasan sawah padi. Kajian di kawasan jelapang padi seperti Barat-Laut Selangor, Kerian, Sungai Manik, Seberang Perai, Kawasan Muda dan Kemubu telah merekodkan sebanyak 94 spesies dengan 42 genus daripada 23 famili tumbuhan akuatik (Ahmad Anwar & Azmi 1986).

Nather (1990) telah menjalankan kajian mengenai sosioekonomi tumbuhan akuatik di Semenanjung Malaysia manakala Mohammad Zaini & Japar Sidik (1994) pula telah mengkaji tumbuhan akuatik yang terdapat di Taman Pertanian Malaysia. Terdapat juga kajian yang dijalankan terhadap spesies-spesies tumbuhan akuatik tertentu seperti Eichhornia crassipes yang merupakan rumpai dominan di kawasan pengaliran Muda.

Kajian di tasik semula jadi di Rawa Aopa, Indonesia mendapati pelbagai jenis tumbuhan akuatik telah meliputi hampir keseluruhan permukaan tasik. Antara jenis tumbuhan akuatik tersebut ialah Eichhornia crassipes, Ceratophyllum demersum, Hydrilla verticillata, Panicum repens dan Ipomoea crasscaulis (Soerjani 1978). Di samping itu, Soerjani (1978) juga merekodkan sebanyak 43 spesies daripada 20 famili tumbuhan akuatik di Tasik Rawa Pening, Indonesia.

 

1.2       Rasional kajian

Kajian mengenai tumbuhan akuatik di Sungai Damansara, Selangor diperlukan untuk mengetahui dan menyenaraikan kepelbagaian tumbuhan akuatik di kawasan tersebut. Kajian ini penting kerana belum ada kajian tumbuhan akuatik yang dijalankan di Sungai Damansara.

 

1.3       Objektif kajian

Kajian tumbuhan akuatik ini dijalankan untuk :

  1. Mengenalpasti dan menyenaraikan spesies-spesies tumbuhan akuatik di Sungai Damansara, Selangor.
  2. Membuat perbandingan kehadiran spesies tumbuhan akuatik di antara Sungai Damansara dan kawasan sawah padi Sungai Besar, Selangor.
  3. Mengenalpasti kepelbagaian tumbuhan akuatik di Sungai Damansara dengan kajian ekologi.

 

ULASAN KEPUSTAKAAN

2.1 Pengenalan tumbuhan akuatik

Tumbuhan akuatik adalah sukar untuk ditakrifkan dengan tepat. Cook et al. (1974) menyatakan bahawa tumbuhan akuatik merupakan tumbuhan yang mempunyai bahagian aktif yang mampu menjalankan proses fotosintesis untuk kehidupannya secara berterusan atau sekurang-kurangnya beberapa bulan dalam setahun. Tumbuhan akuatik didapati tumbuh secara berterusan atau mengikut musim di badan-badan air seperti sawah padi dan tali air.

Tjitrosemito (1983) menyatakan bahawa tumbuhan akuatik merupakan rumpai yang hidup di persekitaran akuatik yang merangkumi kawasan sawah padi, sungai, tasik dan saliran tetapi tidak meliputi kawasan marin atau paya bakau. Kepesatan pertumbuhan rumpai air telah mendatangkan kerugian yang besar kepada para petani di Malaysia. Pelbagai usaha telah dijalankan untuk mengurangkan masalah rumpai air. Antaranya ialah melalui kawalan biologi oleh ikan, penggunaan pestisid, penggunaan mesin memotong dan sebagainya (Department Of Conservation 1984).

Tumbuhan akuatik juga boleh didefinisikan sebagai tumbuhan makroskopik (kelihatan pada mata kasar) yang biasanya hidup atau sekurang-kurangnya memulakan kitaran hidup di jasad air (Ahmad Ismail & Ahmad Badri 1994). Tumbuhan akuatik membiak melalui penghasilan biji benih atau secara vegetatif yang melibatkan organ khusus seperti rizom, pokok rayap, ubi dan umbisi.

Tumbuhan akuatik merupakan sumber semula jadi yang berpotensi untuk mengurangkan kandungan nutrien dalam badan-badan air yang tercemar (Boyd 1974). Sesetengah tumbuhan akuatik seperti Eichhornia crassipes dan Ceratophyllum demersum berupaya menyerap dan memasukkan bahan organik atau bahan tak organik ke dalam strukturnya sendiri. Selain itu, tumbuhan akuatik juga merupakan substrat yang penting untuk perlekatan organisma seni yang hidup dalam air seperti diatom, protozoa, briozoa dan sebagainya (Ahmad Ismail & Ahmad Badri 1994).

Kajian Boyd (1974) juga mendapati tumbuhan akuatik merupakan komponen yang paling penting dalam ekosistem akuatik. Antara kepentingannya ialah penghasilan oksigen melalui proses fotosintesis, menyediakan tempat perlindungan kepada anak-anak ikan dan melindungi tebing badan air daripada hakisan. Sesetengah tumbuhan akuatik jenis daun terapung seperti Nelumbo nucifera, Nymphaea lotus; Nymphoides indica dan sebagainya telah dijadikan tumbuhan hiasan oleh manusia (Riemer 1984).

Tumbuhan akuatik juga merupakan habitat semula jadi dan sumber makanan utama kepada haiwan akuatik terutamanya ikan. Ikan kap dan ikan tilapia biasanya memakan tumbuhan akuatik seperti Potamogeton sp, Ceratophyllum demersum dan sebagainya (National Academy Of Sciences 1976). Di samping itu, tumbuhan akuatik juga dijadikan makanan dalam penternakan itik, kerbau, khinzir dan lain-lain lagi. Sesetengah tumbuhan akuatik seperti Ipomoea aquatica (kangkung) dan Ceratopteris thalictroides (paku rawan) dijadikan sayuran utama kepada manusia.

 

2.2 Pengelasan tumbuhan akuatik

Sondergaard (1988) menyatakan bahawa kebanyakan pengelasan tumbuhan akuatik adalah berdasarkan kepada kumpulan taksonomi dan kehidupannya yang terbahagi kepada tiga kategori iaitu tumbuhan emergen, tumbuhan submergen dan tumbuhan daun terapung di permukaan air.

Nather (1990) telah mengelaskan tumbuhan akuatik kepada empat kumpulan utama iaitu kumpulan alga, briofit, paku-pakis air dan tumbuhan berbunga manakala Mohammad Zaini & Japar Sidik (1990) pula hanya mengelaskan tumbuhan akuatik kepada tiga kumpulan iaitu angiosperma dikotiledon, angiosperma monokotiledon dan Pteridophyta.

Rumpai-rumpai di sawah padi boleh dikelaskan kepada empat kumpulan iaitu rumput, rusiga, daun lebar dan paku pakis (Ahmad Anwar & Azmi 1986). Rumput merupakan tumbuhan yang berbatang bulat, berbuku, beruas dan batangnya seperti buluh. Helaian daunnya pula panjang dan mempunyai upih serta terbit dari bahagian buku. Rusiga pula biasanya tumbuh tegak dan berkelompok, daunnya kecil menirus dan batangnya bersegi tiga tanpa mempunyai buku yang bengkak. Rumput daun lebar boleh dibahagikan kepada monokotiledon dan dikotiledon. Selain itu, paku pakis ialah jenis tumbuhan yang mempunyai batang yang kurang jelas, akarnya tumbuh dari rizom yang mempunyai ciri-ciri yang serupa dengan daunnya.

Menurut Edwards (1980), tumbuhan akuatik peringkat tinggi boleh dibahagikan kepada 18 famili iaitu Alismataceae, Apiaceae, Aponogetonaceae, Araceae, Brassicaceae, Convolvulaceae, Cyperaceae, Fabaceae (Leguminosae), Haloragaceae, Nymphaeaceae, Onagraceae, Poaceae (Graminae), Podostemaceae, Ponteriaceae, Potamogetonaceae, Siphonocladaceae, Trapaceae dan Typhaceae.

Menurut Arber (1920), tumbuhan akuatik boleh dibahagikan kepada empat kumpulan utama berdasarkan cara pelekapan tumbuhan pada substrat. Pengelasan ini sangat berguna bukan sahaja dalam kajian morfologi dan fisiologi malah merangkumi kajian ekologi. Empat kumpulan utama tersebut ialah tumbuhan muncul, tumbuhan tenggelam, tumbuhan terapung dan tumbuhan daun terapung.

 

2.2.1 Tumbuhan muncul

Tumbuhan muncul terdiri daripada tumbuhan akuatik yang bahagian akar dan sebahagian daripada batangnya terbenam pada substratum badan air manakala bahagian daunnya akan muncul dari permukaan air (Reimer 1984). Tumbuhan akuatik ini merupakan tumbuhan semi-akuatik yang tidak memerlukan bekalan air yang banyak. Fenomena ini menyebabkan tumbuhan ini biasanya ditemui jauh dari gigi air.

Tumbuhan muncul yang biasa ditemui di habitat akuatik akan menunjukkan cara hidup yang berkelompok secara padat seperti Phragmites communis, Typha angustata, Sagittifolia dan beberapa spesies Scirpus (Ahmad Ismail & Ahmad Badri 1994). Tumbuhan ini biasanya tumbuh mengelilingi badan air dan kadangkala membentuk sempadan dengan kawasan daratan. Selain itu, tumbuhan muncul juga merupakan tumbuhan dominan di kawasan paya dan kawasan yang airnya kurang daripada 2 meter.

 

2.2.2 Tumbuhan tenggelam

Tumbuhan tenggelam merupakan tumbuhan akuatik yang keseluruhan jasadnya berada di dalam air. Tumbuhan ini melekap pada substrat dan jasadnya tidak mencecah permukaan air. Tumbuhan tenggelam mendapat bekalan oksigen dan karbon dioksida daripada air di sekelilingnya (Ahmad Ismail & Ahmad Badri 1994). Akar tumbuhan ini memainkan peranan penting sebagai organ penyerap nutrien dan organ pelekap.

Tumbuhan tenggelam dan tumbuhan daun terapung dikelaskan kepada kumpulan euhidrofit iaitu tumbuhan akuatik yang sebenar (Dawson 1988). Tumbuhan ini kurang mendatangkan kesan kepada kadar aliran terusan kerana mempunyai substratum yang sesuai untuk sokongan dan pertumbuhan. Antara tumbuhan tenggelam yang biasa ditemui di Malaysia ialah Hydrilla verticillata dan Blyxa echinosperma.

 

2.2.3 Tumbuhan terapung

Tumbuhan terapung merupakan tumbuhan akuatik yang terapung dengan bebas di permukaan air. Akar tumbuhan ini tidak mencengkam dasar tetapi bebas tergantung di dalam air. Tumbuhan terapung yang biasa ditemui ialah kiambang kecil (Salvinia sp), keladi bunting (Eichhornia crassipes) dan sebagainya.

Tumbuhan terapung adalah dominan di persekitaran akuatik yang airnya mengalir perlahan. Tumbuhan jenis ini didapati akan menyebabkan proses pengoksidaan semula air menjadi sukar dan mempengaruhi kegiatan penternakan ikan (Sculthorpe 1985). Keladi bunting (Eichhornia crassipes) didapati telah menutupi hampir 60% daripada permukaan saliran di Malaysia (Baki dan Azmi 1994).

 

2.2.4 Tumbuhan daun terapung

Tumbuhan daun terapung hidup subur di kawasan yang cetek dan berakar umbi di dasaran tetapi mempunyai daun terapung di permukaan air (Ahmad Ismail & Ahmad Badri 1994). Daun tumbuhan ini hanya disokong oleh petiol seperti Nelumbo nucifera ataupun kombinasi antara batang dengan petiol seperti Potamogeton pusillus.

Tumbuhan daun terapung yang biasa ditemui di persekitaran akuatik ialah Nelumbo nucifera, Nymphoides indica dan Nymphaea lotus.

 

2.3Taburan dan kepelbagaian tumbuhan akuatik

Pancho & Mohamad Soerjani (1978) pernah menjalankan kajian tumbuhan akuatik di Asia Tenggara. Kajian mereka bukan sahaja tertumpu di kawasan sawah padi malah meliputi habitat yang lain seperti sungai, parit; kolam dan sebagainya. Mereka telah berjaya menyenaraikan 112 spesies tumbuhan akuatik daripada 43 famili. Jadual 2.3 menunjukkan taburan kepelbagaian tumbuhan akuatik di Asia Tenggara.

Taburan sesuatu spesies tumbuhan akuatik merupakan satu kriteria yang penting untuk pengelasan. Perkara ini boleh dikenalpasti melalui satu hubungkait antara spesies berkenaan dengan persekitarannya seperti interaksi antara spesies, keadaan aliran air dan beberapa faktor fizikal seperti suhu, ketembusan cahaya, kandungan oksigen dan saliniti badan air berkenaan (Dawson 1988).

Faktor kedalaman dan arus air memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan akuatik di sesuatu kawasan (Sculthorpe 1985). Kadar aliran air akan menentukan darjah hakisan dan mengawal jumlah bahan mendak yang memasuki sesebuah badan air. Bahan mendak yang mengandungi pelbagai jenis nutrien dan bahan kimia merupakan elemen yang penting dalam pertumbuhan tumbuhan akuatik (Riemer 1984).

Menurut Mashhor (1994), sesetengah spesies tumbuhan akuatik mempunyai kesesuaian hidup yang berbeza dengan spesies yang lain. Contohnya, Utricularia aurea, Ludwigia adscendens dan Nymphoides indica merupakan spesies tumbuhan akuatik yang boleh hidup di kawasan air yang sentiasa mengalir manakala Chara vulgaris, Pistia stratiotes dan Najas indica pula lebih cenderung mendiami badan air yang berada dalam keadaan yang tenang. De Hartog dan Velde (1988) mendapati jenis tumbuhan akuatik yang terdapat di sesebuah badan air ditentukan oleh saiz badan air tersebut. Kumpulan lemnid seperti Lemna, Azolla dan Ricciocarpus natans biasanya tumbuh di kawasan kolam kecil dan parit manakala pertumbuhannya di kawasan yang lebih besar adalah terhad.

Daripada kajian yang dijalankan di Lembah Tennesse, Alabama, didapati bahawa paras air yang sentiasa berubah-ubah telah mendatangkan kesan kepada pertumbuhan tumbuhan akuatik di kawasan tersebut (Mitchell 1974). Tumbuhan akuatik jenis terapung, tenggelam dan muncul akan mati akibat kemerosotan paras air manakala pertumbuhan tumbuhan akuatik vaskular tidak dipengaruhi oleh masalah kemerosotan dan peningkatan paras air.

Cahaya merupakan salah satu fizikal penting yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan akuatik. Menurut Boyd (1975), kebanyakan tumbuhan akuatik memerlukan intensiti cahaya yang rendah. Intensiti cahaya yang tinggi bukan sahaja akan merencatkan proses fotosintesis malah akan meningkatkan kadar transpirasi tumbuhan akuatik. Kadar intensiti cahaya yang sesuai untuk tumbuhan akuatik ialah 10,000-20,000 lux (Riemer 1984). Beberapa ciri meteorologi seperti awan, debu dan gas berupaya mengurangkan cahaya yang sampai ke persekitaran akuatik dengan menyerap, memantul dan menyelerak sebahagian daripada cahaya matahari.

Selain itu, suhu, kandungan nutrien, karbon dioksida dan pH dalam air juga mempengaruhi taburan kepelbagaian tumbuhan akuatik. Sifat air yang mempunyai haba tentu yang tinggi menyebabkan proses pemanasan jasad air berlaku dengan perlahan (Ahmad Ismail & Ahmad Badri 1994). Proses ini bertanggungjawab menjadikan habitat akuatik lebih stabil dari segi turun naik suhu berbanding dengan habitat daratan. Di samping itu, karbon dioksida juga merupakan satu elemen penting yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan akuatik (Riemer 1984). Peranan yang dimainkan oleh karbon dioksida ialah mengawal atur proses biologi komuniti akuatik dan bertindak sebagai penimbal terhadap sebarang perubahan keasidan dan kealkalian dalam air (Sculthorpe 1985).

 

Jadual 2.3 : Taburan tumbuhan akuatik di Asia Tenggara mengikut bilangan famili

dan spesies

 

Bil

Nama negara

Bilangan famili

Bilangan spesies

Famili dominan

1

Indonesia

 

43

94

Poaceae dan Cyperaceae

2

Myanmar

29

48

Poaceae dan Hydrocharitaceae

3

Laos

24

41

Poaceae dan Hydrocharitaceae

4

Malaysia

22

36

Poaceae dan Cyperaceae

 

5

Filipina

23

73

Poaceae dan Cyperaceae

 

6

Singapura

22

35

Pontederiaceae dan Cyperaceae

7

Thailand

29

54

Cyperaceae dan Hydrocharitaceae

8

Vietnam

28

48

Cyperaceae dan Hydrocharitaceae

Sumber : Pancho & Mohamad Soerjani (1978)

 

2.4 Masalah tumbuhan akuatik

Kehadiran tumbuhan akuatik dapat memberi kebaikan sekiranya tumbuh dalam keadaan yang stabil dan terkawal. Sebaliknya jika pertumbuhannya terlampau pesat maka tumbuhan akuatik akan mendatangkan pelbagai masalah kepada manusia dan persekitaran akuatik.

Bagi penternak ikan, penyebaran tumbuhan akuatik yang pesat dalam kolam atau sungai akan mendatangkan kematian kepada ikan yang dipelihara. Masalah ini disebabkan oleh proses penguraian bahan organik oleh tumbuhan akuatik akan mengurangkan kandungan oksigen dalam air (Gopal 1990).

Menurut Mitchell (1976), Eichhornia crassipes merupakan salah satu tumbuhan akuatik yang telah mendatangkan masalah serius di kawasan saliran air di Malaysia. Di Malaysia, Eichhornia crassipes didapati tumbuh dengan pesat dan membentuk hambatan padat di sepanjang tebing sungai di Kuala Kangsar. Fenomena ini telah menyebabkan aliran Sungai Perak tersekat dan berlakunya banjir besar. Malaysia terpaksa membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk membersihkan kawasan tersebut daripada rumpai ini.

Eichhornia crassipes juga berupaya mengeringkan kawasan aliran air pada kadar yang sangat cepat (Sculthorpe 1985). Kajian yang dijalankan menunjukkan 50 g Eichhornia crassipes yang segar mampu melakukan proses transpirasi sehingga 130 ml air dalam jangka masa sehari (Mashhor 1994). Fenomena ini akan menyebabkan saliran air yang ditumbuhi pesat oleh tumbuhan ini menjadi kering dalam masa setahun.

Selain itu, tumbuhan akuatik juga merupakan habitat yang sesuai untuk pembiakan nyamuk dan siput. Nyamuk dan siput ini akan mendatangkan pelbagai jenis penyakit yang berbahaya kepada manusia seperti penyakit malaria, demam tinggi, demam kuning dan sebagainya. Di kawasan sawah padi, pertumbuhan tumbuhan akuatik yang tidak terkawal akan mengakibatkan penyakit padi dan pertambahan serangga perosak. Masalah ini berlaku disebabkan sesetengah tumbuhan akuatik boleh menjadi perumah kepada serangga perosak dan juga agen penyakit padi.

 

BAHAN DAN KAEDAH

3.1 Latar belakang kawasan kajian

Sungai Damansara meliputi 3 kawasan di Selangor iaitu Damansara, Subang dan Shah Alam. Sejak beberapa tahun ini, Sungai Damansara telah mengalami pencemaran yang serius disebabkan pembuangan sisa dan bahan domestik dari kilang dan kawasan perumahan. Fenomena ini telah menyebabkan banyak hidupan akuatik terancam.

Banyak penyelidikan telah dijalankan oleh pihak-pihak dari Majlis Perbandaran Selangor untuk membaiki kualiti air di Sungai Damansara. Kajian tumbuhan akuatik di Sungai Damansara adalah penting kerana dapat mengenalpasti tahap pencemaran air di sungai tersebut. Selain itu, kajian tumbuhan akuatik di kawasan sungai juga jarang dilakukan kerana para penyelidik di Malaysia lebih berminat untuk mengkaji tumbuhan akuatik di kawasan sawah padi.

 

3.2 Kajian taksonomi

3.2.1 Pengumpulan spesimen.

Pengumpulan spesimen tumbuhan akuatik di stesen A (Rajah 3.2 A), stesen B (Rajah 3.2 B) dan stesen C (Rajah 3.1) di Sungai Damansara telah dijalankan pada bulan Jun dan November 2003 dan hanya melibatkan tumbuhan akuatik jenis muncul dan daun terapung yang hidup di tepi sungai.

Tumbuhan akuatik yang dipilih perlu berada dalam keadaan yang sempurna dari segi morfologinya seperti daun, bunga, batang dan sebagainya. Spesimen-spesimen yang telah dikutip perlu dicamkan dan dimasukkan ke dalam bag plastik. Kemudiannya, sedikit air dimasukkan ke dalam bag plastik supaya tumbuhan tidak layu. Pada masa yang sama, tarikh dan lokasi tumbuhan dikutip perlu dicatatkan untuk setiap spesimen tumbuhan akuatik.

 

3.2.2 Pengecaman.

Pengecaman spesimen tumbuhan akuatik yang telah dikutip dijalankan berdasarkan ciri-ciri morfologi tumbuhan seperti bunga, batang dan daun. Pengecaman dibuat dengan berpandukan buku-buku rujukan taksonomi standard (Pancho & Mohamad Soerjani 1978), (Ahmad Anwar & Azmi 1988) dan (Aston 1973). Kekunci juga dibina untuk mengecamkan sesetengah spesies tumbuhan akuatik.

 

Text Box:   U

 
qqq

Petunjuk :

 

Lokasi

Pensampelan

 

Rajah 3.1 : Lokasi tapak kajian

 

P1010062

P1010080

A

B

Rajah 3.2 : (A) Stesen A Sungai Damansara (B) Stesen B Sungai Damansara

 

3.2.3 Penyediaan spesimen herbarium.

Pengawetan tumbuhan akuatik untuk simpanan herbarium disediakan untuk memudahkan rujukan dan kajian-kajian saintifik pada masa akan datang. Spesimen tumbuhan dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air. Selepas itu, spesimen tumbuhan direndamkan dalam alkohol 70% atau etil alkohol sekurang-kurangnya 5 minit untuk menggelakkan spesimen daripada dirosakkan oleh fungi, serangga dan sebagainya.

Seterusnya, spesimen tumbuhan diletakkan di antara lapisan suratkhabar untuk proses penekanan. Bahagian spesimen tumbuhan yang berlebihan seperti daun dan tangkai dibuangkan. Spesimen tumbuhan yang terlalu besar untuk dimuatkan ke dalam suratkhabar yang bersaiz 11 16 inci boleh dibengkokkan menjadi bentuk V, N atau M. Selain itu, spesimen tumbuhan juga perlu diaturkan dengan baik atas suratkhabar supaya bahagian atas dan bawah daun dapat dilihat.

Spesimen tumbuhan kemudiannya dimasukkan ke dalam oven pada suhu 60oC selama beberapa minggu untuk tujuan pengeringan. Selepas proses pengeringan, spesimen yang telah kering dijahit di atas kertas herbarium dan dilabelkan untuk simpanan herbarium.

 

3.2.4 Gambar foto

Gambar-gambar tumbuhan akuatik diambil dengan menggunakan kamera digital jenama Olympus model C-3030 dan BenQ DC-2300. Gambar foto yang diambil dimasukkan ke dalam tesis untuk bahagian hasil dan perbincangan.

 

3.3 Kajian ekologi

3.31 Persampelan kuadrat

Persampelan kuadrat telah dijalankan pada 13, November, 2003. Kebolehpercayaan anggaran melalui kaedah persampelan kuadrat bergantung kepada tiga perkara iaitu populasi sebenar di setiap kuadrat perlu diketahui, keluasan kuadrat mesti diketahui dan kuadrat mesti mewakili kesemua kawasan lain dalam kawasan penyelidikan.

Saiz kuadrat ditentukan berdasarkan kepadatan dan saiz tumbuhan. Di kawasan kajian saya, kuadrat yang berukuran 1 meter persegi digunakan. Persampelan kuadrat dilakukan secara rawak. Enam kuadrat telah dibuat dan semua tumbuhan akuatik yang terdapat dalam kuadrat dicamkan dan dicatatkan. Dengan kaedah kuadrat, spesies tumbuhan akuatik yang dominan dapat ditentukan berdasarkan Indeks Nilai Kepentingan (IVi).

Indeks Jaccards juga digunakan untuk mengira peratusan persamaan atau perbezaan spesies tumbuhan akuatik di Sungai Damansara dan kawasan sawah padi Sungai Besar, Selangor untuk tujuan perbandingan. Nilai Indeks Jaccards yang tinggi menunjukkan bahawa kedua-dua lokasi kajian mempunyai persamaan spesies yang tinggi.

Indeks Nilai Kepentingan (IVi) dikira berdasarkan formula-formula di bawah :

 

1)

Kepadatan

=

Bilangan individu

 

 

 

 

 

Luas persampelan

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Kepadatan relatif

=

Kepadatan untuk suatu spesies

100

 

 

 

Jumlah kepadatan semua spesies

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Frekuensi

=

Bilangan kuadrat spesies dijumpai

 

 

 

 

 

Jumlah kuadrat

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

Frekuensi relatif

=

Frekuensi untuk suatu spesies

100

 

 

 

Jumlah frekuensi semua spesies

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

Kedominan

=

Biojisim

 

 

 

 

 

Luas persampelan

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

Kedominan relatif

=

Kedominan untuk suatu spesies

100

 

 

 

Jumlah kedominan semua spesies

 

 

 

 

 

 

 

 

7)

IVi

=

Kepadatan relatif + Frekuensi relatif + Kedominan relatif

Berikut adalah kiraan untuk Indeks Jaccards,

 

SJ

=

c

 

 

A+B-c

 

SJ

=

Indeks Jaccard

A

=

Jumlah spesies di Sungai Damansara

B

=

Jumlah spesies di kawasan sawah padi Sungai Besar, Selangor

c

=

Jumlah spesies yang sama di kedua-dua tempat

 

HASIL DAN PERBINCANGAN

4.1 Kajian taksonomi

4.11 Kepelbagaian spesies

Kajian tumbuhan akuatik di Sungai Damansara, Selangor telah dapat menyenaraikan sebanyak 17 spesies dengan 14 genus daripada enam famili tumbuhan akuatik (Jadual 4.1). Tumbuhan akuatik yang telah dikenalpasti dapat dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu tumbuhan akuatik muncul dan tumbuhan akuatik daun terapung.

Famili Cyperaceae telah mencatatkan bilangan spesies tumbuhan akuatik yang terbanyak iaitu lapan spesies dengan Cyperus sebagai genus utama dalam famili ini. Kemudian diikuti oleh famili Poaceae sebanyak enam spesies, famili Compositae, Alismataceae, Butomaceae dan Commelinaceae masing-masing sebanyak satu spesies sahaja.

Dari segi kumpulan, tumbuhan akuatik muncul mempunyai bilangan spesies yang terbanyak iaitu 15 spesies. Bagi tumbuhan akuatik daun terapung pula, sebanyak 2 spesies telah dikenalpasti. Peratusan bagi tumbuhan akuatik muncul adalah paling tinggi iaitu 88% diikuti oleh tumbuhan akuatik daun terapung 12% (Rajah 4.1).

Pancho & Mohamad Soerjani (1978) yang pernah menjalankan kajian tumbuhan akuatik di Malaysia juga mendapati bahawa Cyperaceae dan Poaceae merupakan famili tumbuhan akuatik yang dominan di Malaysia. Kajian mereka telah dapat menyenaraikan 36 spesies daripada 22 famili tumbuhan akuatik.

Menurut Mashhor (1987), hampir 50% taburan tumbuhan akuatik di Semenanjung Malaysia berada di kawasan sawah padi. Kajian di kawasan jelapang padi seperti Barat-Laut Selangor, Kerian, Sungai Manik, Seberang Perai, kawasan Muda dan Kemubu telah merekodkan sebanyak 94 spesies dengan 42 genus daripada 23 famili tumbuhan akuatik (Ahmad Anwar & Azmi 1986). Kajian mereka juga menunjukkan bahawa Cyperaceae dan Poaceae merupakan famili tumbuhan akuatik yang dominan di kawasan jelapang padi.

 

 

Jadual 4.1 : Senarai spesies tumbuhan akuatik mengikut kumpulan di Sungai Damansara

Bil

Kumpulan

Famili

Nama spesies

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Muncul

 

Commelinaceae

Compositae

Cyperaceae

 

 

 

 

 

 

Poaceae

Commelina nudiflora

Eclipta alba

Cyperus aromaticus

Cyperus javanicus

Cyperus polystachyos

Cyperus difformis

Eleocharis dulcis

Rhynchospora corymbosa

Scirpus grossus

Brachiaria mutica

Eragrostis unioloides

Echinochloa crus-galli

Hymenachne acutigluma

Isachne globosa

Paspalum conjugatum

16

17

Daun terapung

Alismataceae

Butomaceae

Sagittaria guayanensis

Limnocharis flava

 

Rajah 4.1 : Peratusan tumbuhan akuatik mengikut kumpulan

 

4.1.2 Huraian spesies tumbuhan akuatik.

 

Famili : Alismataceae

Sagittaria guayanensis H.B.K

Rajah 4.2 (A)

Nama tempatan : Keladi air

Jenis : Tumbuhan daun terapung

Penghuraian : Tumbuhan ini mempunyai daun yang terapung di permukaan air dengan petiol yang panjang. Daun berbentuk ovat-kordat, panjang 3 hingga 12 cm dengan lebar 3 hingga 11 cm. Bunga biseksual dengan petal berwarna putih berukuran 12 hingga 18 mm. Buah matang di dalam air dengan biji benih berwarna perang.

Habitat : Dalam sawah padi dan tali air.

Famili : Butomaceae

Limnocharis flava (L.) Bachenau

Rajah 4.2 (B)

Nama tempatan : Paku rawan, jinjir

Jenis : Tumbuhan daun terapung

Penghuraian : Rumpai saka tahunan. Daun berbentuk bujur-lebar dengan panjang 18 cm. Warna daun hijau muda dengan petiol yang tebal. Bunga berwarna kuning. Buah berbentuk kapsul globular, berwarna hijau dan mempunyai garis pusat 1.5 hingga 2.0 cm. Biji benihnya sangat kecil dan berwarna perang. Penyebaran secara stolon dan biji benih.

Habitat : Sawah padi, pinggir tali air dan sungai.

Famili : Commelinaceae

Commelina nudiflora

Rajah 4.3 (A)

 

P1010058

PIC_0028

A

B

Rajah 4.2 : (A) Sagittaria guayanensis (B) Limnocharis flava

 

Nama tempatan : Rumput aur

Jenis : Tumbuhan muncul

Penghuraian : Tumbuhan tahunan jenis merayap dan boleh mencapai ketinggian sehingga 60 cm. daun bersilang dan berbentuk ovat atau eliptik dengan panjang 6 hingga 10 cm dan lebar 4 hingga 5 cm. Bunga berwarna biru dan biji benihnya pula berwarna hitam dengan permukaan yang berkedut. Penyebaran secara biji benih dan tampang.

Habitat : Sawah padi, pinggir tali air dan sungai.

Famili : Compositae

Eclipta alba (L.) Hassk.

Rajah 4.3 (B)

Nama tempatan : Urang-aring

Jenis : Tumbuhan muncul

Penghuraian : Rumpai herba tahunan. Batang tegak dan berwarna kemerahan dan boleh mencapai ketinggian sehingga 10 cm. Daun setentang dan berbentuk ovat ke oblong-lanseolat dengan panjang 2 hingga 10 cm dan lebar 1 hingga 2 cm. Bunga tunggal dan berwarna putih. Penyebaran secara biji benih.

Habitat : Sawah padi, pinggir tali air dan sungai.

Famili : Cyperaceae

Cyperus aromaticus (Ridley) M.&K.

Rajah 4.4 (A)

Nama tempatan : Rumput ganda

Jenis : Tumbuhan muncul

Penghuraian : Rumpai saka menjalar dengan rizom yang berwarna perang-kemerahan. Batang boleh mencapai ketinggian 50 cm. Daun jenis linear dengan panjang lai daun 3 hingga 10 cm. Infloresen spika tunggal ovoid dengan garis pusat 4 hingga 6 mm dan berwarna hijau. Penyebaran secara biji benih dan rizom.

Habitat : Sawah Padi, pinggir sungai dan parit.

P1010075

erzhi1

A

B

Rajah 4.3 : (A) Commelina nudiflora (B) Eclipta alba

 

Famili : Cyperaceae

Cyperus javanicus Houtt.

Rajah 4.4 (B)

Nama tempatan : Rumput lingsing

Jenis : Tumbuhan muncul

Penghuraian : Rumpai saka yang tegak dengan ketinggian 50 hingga 80 cm dan berwarna hijau muda. Daun kasar dan hampir sama panjang dengan batangnya. Infloresen umbel berdiameter 6 hingga 15 cm dengan spika yang padat. Buah berwarna perang.

Habitat : Sawah Padi, pinggir tali air dan sungai.

Famili : Cyperaceae

Cyperus polystachyos L.

Rajah 4.5 (A)

Nama tempatan : -

Jenis : Tumbuhan muncul

Penghuraian : Rusiga tahunan tegak. Batang dengan ketinggian 10 hingga 80 cm. Daun tirus, licin dan nipis. Infloresen umbel dan agak kecil, spikelet rapat padat pada spika yang pendek dan berwarna perang kehijauan. Buah berbentuk oblong.

Habitat : Tanah terbiar, tepian sawah padi dan sungai.

 

P1010085

PIC_0005

A

B

Rajah 4.4 : (A) Cyperus aromaticus (B) Cyperus javanicus

Famili : Cyperaceae

Cyperus difformis L.

Rajah 4.5 (B)

Nama tempatan : Baki-baki

Jenis : Tumbuhan muncul

Penghuraian : Rusiga tahunan, tegak dengan ketinggian 20 hingga 70 cm. Batang licin, berbentuk segitiga tajam di bahagian atas dengan ketebalan 1 hingga 4 mm. Daun berwarna hijau keperangan di bahagian bawah dan lai daun berbentuk linear dengan apeks akuminat. Infloresen padat, globos dengan spikelet yang terkumpul. Buah berbentuk obovat, berkerut dan berwarna perang.

Habitat : tebing parit, pinggir sawah padi dan sungai.

Famili : Cyperaceae

Eleocharis dulcis (Burm.f) Henschel.

Rajah 4.6 (A)

Nama tempatan : Ubi Puron

Jenis : Tumbuhan muncul

Penghuraian : Rusiga saka. Batang bulat dan licin dengan ketinggian 1.5 m, stolon kerapkali membentuk ubi di hujung. Daun tiada. Infloresen dengan satu spikelet di hujung sama lebar atau lebar daripada batang dan berbentuk bulat. Buah berwarna perang menyinar. Penyebaran dengan biji benih dan ubi.

Habitat : Paya, pinggir sungai dan tali air.

Famili : Cyperaceae

Rhynchospora corymbosa (L.) Britt.

Rajah 4.6 (B)

Nama tempatan : Rumput sedayan

Jenis : Tumbuhan muncul

Penghuraian : Rumpai tahunan. Batang berbentuk segitiga dan boleh mencapai ketinggian sehingga 2 m. Daun berbentuk pipih dengan panjang 10 hingga 30 cm dan lebar 8 hingga 20 cm. Infloresen dengan spikelet yang banyak. Biji benih berbentuk obovat atau oblong-obovat dan berwarna perang.

Habitat : Sawah, tepi tali air dan sungai.

PIC_0025

P1010104

A

B

Rajah 4.5 : (A) Cyperus polystachyos (B) Cyperus difformis

Famili : Cyperaceae

Scirpus grossus L.

Rajah 4.7 (A)

Nama tempatan : Menerong

Jenis : Tumbuhan muncul

Penghuraian : Rusiga saka, tegak dan kasar. Batang mempunyai tiga bucu dan tingginya 1.5 hingga 2.0 m. Daun pipih, lebar dan menirus ke hujung. Infloresen mengandungi banyak spikelet dan korimb di hujung agak padat dengan ranting-ranting utama., kedua dan ketiga. Buah berbentuk obovat-lebar dengan panjang 1 hingga 2 mm. Penyebaran dengan ubi, stolon dan biji benih.

Habitat : Sawah padi dan pinggir tali air.

Famili : Poaceae

Brachiaria mutica (Forsk.) stapf.

Rajah 4.7 (B)

Nama tempatan : Rumput terubung, rumput malela, rumput para

Jenis : Tumbuhan muncul

Penghuraian : Rumpai tahunan jenis merayap dan boleh mencapai ketinggian 2 m. Batang tegap, tersebar dan menjalar. Daun linar-lanseoloat dengan panjang 6 hingga 20 cm dan lebar 0.5 hingga 1.5 cm. Infloresen berwarna ungu dengan panjang 10 hingga 20 cm, berselang seli dengan banyak spikelet. Penyebaran secara biji benih.

Habitat : Batas sawah, pinggir parit dan tali air.

PIC_0029

A

B

Rajah 4.6 : (A) Eleocharis dulcis (B) Rhynchospora corymbosa

Famili : Poaceae

Eragrostis unioloides (L.)

Rajah 4.8 (A)

Nama tempatan : -

Jenis : Tumbuhan muncul

Penghuraian : Rumpai tahunan. Batang menjalar dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Daun tirus, lembut, berwarna hijau atau merah terang. Infloresen panikel di hujung, berbentuk silinder pendek dan beranting tersebar, berbulu pada buku, spikelet dengan 3 hingga 6 floret dwiseks dan berwarna hijau muda-keunguan. Penyebaran secara biji benih.

Habitat : Tanah terbiar, tepi parit dan sungai.

Famili : Poaceae

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.

Rajah 4.8 (B)

Nama tempatan : Rumput sambau

Jenis : Tumbuhan muncul

Penghuraian : Rumpai tahunan yang mempunyai batang yang tegak dan kerapkali berakar dan bercabang dekat pangkal. Daun lebar di bahagian pangkal dan tirus di hujung dengan panjang 5 hingga 50 cm dan lebar 0.5 hingga 1.5 cm. Infloresen berwarna hijau atau keunguan. Biji benih adalah kariopsis, ovat dan obtus. Penyebaran secara biji benih.

Habitat : Sawah padi, pinggir tali air dan sungai.

P1010118

P1010092

A

B

Rajah 4.7 : (A) Scirpus grossus (B) Brachiaria mutica

Famili : Poaceae

Hymenachne acutigluma (steud.) Gilliland.

Rajah 4.9 (A)

Nama tempatan : Rumput colok

Jenis : Tumbuhan muncul

Penghuraian : Rumpai saka yang batangnya boleh mencapai ketinggian 100 cm. Daun linear dengan panjang 15 hingga 40 cm dan lebar 1 hingga 3 mm. Infloresen berbentuk silinder dengan panjang 10 hingga 40 cm. Spikelet berwarna hijau.

Habitat : Parit.

Famili : Poaceae

Isachne globosa (Thunb.) O.Ktze.

Rajah 4.9 (B)

Nama tempatan : Rumput minyak

Jenis : Tumbuhan muncul

Penghuraian : Rumpai saka yang berakar pada buku. Batang bercabang di pangkal dengan ketinggian 20 hingga 50 cm. Daun menirus di hujung dan lebar di pangkal dengan panjang 2 hingga 5 cm. Infloresen adalah panikel dan tersusun pada ranting yang lurus. Biji benih kariopsis dan ovat. Penyebaran secara biji benih.

Habitat : Sawah padi, pinggir tali air dan sungai.

Famili : Poaceae

Paspalum conjugatum (L.) Berg.

Rajah 5.0 (A)

Nama tempatan : Rumput kerbau

Jenis : Tumbuhan muncul

P1010052

echcrus1

A

B

Rajah 4.8 : (A) Eragrostis unioloides (B) Echinochloa crus-galli

 

PIC_0021

PIC_0020

A

B

Rajah 4.9 : (A) Hymenachne acutigluma (B) Isachne globosa

Penghuraian : Rumpai saka menjalar dan boleh mencapai ketinggian 60 cm. Batang berwarna ungu kemerahan. Daun berbentuk linear-lanseolat dengan panjang 5 hingga 15 cm dan lebar 5 hingga 15 mm. Infloresen panikel dengan dua barisan spikelet bulat kuning. Biji benih kariopsis dan berwarna perang pucat. Penyebaran secara biji benih dan akar merayap.

Habitat : Sawah Padi, pinggir tali air dan sungai.

PIC_0003

A

Rajah 4.10 : (A) Paspalum conjugatum

 

4.2 Kajian ekologi

Daripada persampelan kuadrat rawak, kepadatan dan berat kering setiap spesies dalam setiap kuadrat diperoleh (Jadual 4.2).

 

Jadual 4.2 : Kepadatan dan berat kering yang diperoleh dengan menggunakan persampelan kuadrat.

No. Kuadrat

Nama spesies

Kepadatan/m2

Berat kering (g)

1

Rhynchospora corymbosa

Cyperus difformis

6

3

68

43

2

Rhynchospora corymbosa

Paspalum conjugatum

Echinochloa crus-galli

5

3

1

52

37

9

3

Rhynchospora corymbosa

9

96

4

Cyperus aromaticus

Cyperus difformis

8

3

68

54

5

Rhynchospora corymbosa

Cyperus aromaticus

6

2

64

28

6

Rhynchospora corymbosa

7

127

Dapat diperhatikan bahawa Rhynchospora corymbosa mempunyai kepadatan spesies yang tinggi dalam persampelan kuadrat yang dijalankan (Rajah 4.11).

Rhynchospora corymbosa mempunyai jumlah berat kering yang terbanyak iaitu 407 g kemudian diikuti oleh Cyperus difformis sebanyak 97 g, Cyperus aromaticus sebanyak 96 g, Paspalum conjugatum sebanyak 37 g dan Echinochloa crus-galli sebanyak 9 g sahaja.

 

4.2.1 Analisis kuantitatif

Dengan kaedah kuadrat, spesies tumbuhan akuatik yang dominan di Sungai Damansara ditentukan berdasarkan Indeks Nilai Kepentingan (IVi). Jadual 4.3 menunjukkan hasil pengiraan yang dilakukan untuk mendapatkan IVi.

 

.

Jadual 4.3 : Hasil pengiraan untuk mendapatkan nilai IVi

Spesies

Rhynchospora

corymbosa

Cyperus

difformis

Cyperus

aromaticus

Paspalum

conjugatum

Echinochloa

Crus-galli

Kepadatan

5.50

1.00

1.67

0.500

0.17

Kepadatan relatif

62.22

11.31

18.89

5.66

1.92

Frekuensi

0.83

0.33

0.33

0.17

0.17

Frekuensi relatif

45.36

18.03

18.03

9.29

9.29

Kedominan

67.83

16.17

16.00

6.17

1.50

Kedominan relatif

63.00

15.02

14.86

5.73

1.39

IVi

170.58

44.36

51.78

20.68

12.60

 

Berdasarkan Indeks Nilai Kepentingan (IVi), Rhynchospora corymbosa (Cyperaceae) merupakan spesies tumbuhan akuatik yang dominan di Sungai Damansara kemudian diikuti oleh Cyperus aromaticus (Cyperaceae), Cyperus difformis (Cyperaceae), Paspalum conjugatum (Poaceae) dan Echinochloa crus-galli (Poaceae).

Famili Cyperaceae mempunyai kepelbagaian spesies yang tinggi di Sungai Damansara. Menurut Ismail (1989), rumpai yang tergolong dalam famili Cyperaceae dan Poaceae merupakan spesies yang dapat menghasilkan populasi yang tinggi dengan cepat dan sentiasa mendapat keuntungan dalam persaingan. Di samping itu, rumpai juga mempunyai beberapa sifat yang unik seperti dapat menghasilkan biji benih yang banyak dengan berterusan, biji benih bersifat dorman, pertumbuhan anak benih yang cepat dan toleran terhadap perubahan persekitaran (Mashhor 1987).

Mashhor (1987) telah membuat kajian tumbuhan akuatik di Kawasan Pengaliran KADA, Kelantan. Dalam kajian beliau, lima spesies yang paling dominan di kawasan tersebut telah dikenalpasti iaitu Eichhornia crassipes, Hydrilla verticillata, Cyperus distans, Eleocharis dulcis dan Scirpus grossus. Selain itu, Itoh (1991) pula telah mengenalpasti sebanyak 22 spesies tumbuhan akuatik di Kawasan Pengaliran KADA dan spesies yang dominan ialah Eichhornia crassipes, Hydrilla verticillata, Oryza rufipogon, Scirpus grossus, Eleocharis dulcis dan Cyperus distans.

Kajian oleh Baki dan Azmi (1986) mendapati bahawa rumpai yang merupakan spesies dominan di kawasan saliran padi dan saliran air di Semenanjung Malaysia ialah Monochoria vaginalis, Fimbristylis milliaceae, Cyperus haspan dan Limnocharis flava. Terdapat kajian yang menyatakan bahawa cara penanaman padi yang diamalkan oleh para petani juga mempengaruhi jenis rumpai yang tumbuh di sawah padi seperti Echinochloa crus-galli, Echinochloa colona dan Leptochloa chinensis yang telah menjadi spesies dominan di kawasan penanaman padi.

Kajian di tasik semula jadi di Rawa Aopa, Indonesia mendapati pelbagai jenis tumbuhan akuatik telah meliputi hampir keseluruhan permukaan tasik. Antara jenis tumbuhan akuatik tersebut ialah Eichhornia crassipes, Ceratophyllum demersum, Hydrilla verticillata, Panicum repens dan Ipomoea crasscaulis (Soerjani 1978). Di samping itu, Soerjani (1978) juga merekodkan sebanyak 43 spesies daripada 20 famili tumbuhan akuatik di Tasik Rawa Pening, Indonesia.

Kajian yang dijalankan di Thailand mendapati bahawa spesies tumbuhan akuatik yang biasa ditemui di tasik dan kolam ialah seperti Blyxa echinosperma, Blyxa lancifolia, Limnophila heterophylla, Najas graminea dan Utricularia flexuosa (Nelson et al. 1970).

Kajian di Sri Lanka mendapati Typha sp. adalah tumbuhan yang tumbuh di kawasan lagun, tebing sungai dan paya. Benihnya dibawa oleh angin dan air untuk membolehkannya membiak di atas tanah yang berada pada paras yang sama dengan air. Selain itu, Pistia stratiotes merupakan tumbuhan terapung yang tumbuh di kawasan air yang tenang serta di kawasan lembap dan paya yang terdapat sedikit air (Kotawala 1976).

Rajah 4.1.1 Kepadatan spesies bagi setiap kuadrat

 

4.3 Perbandingan spesies kawasan kajian dan Sungai Besar.

Jadual 4.3 menunjukkan perbandingan antara tumbuhan akuatik yang terdapat di Sungai Damansara dan kawasan sawah padi Sungai Besar, Selangor ( Siti Zubaidah 2001).

Jadual 4.3 : Perbandingan antara spesies yang terdapat di Sungai Damansara dan Sungai Besar

Bil

Famili

Nama spesies

Sungai Damansara

Sungai Besar

1

Alismataceae

Sagittaria guayanensis *

+

+

2

Amaranthaceae

Alternanthera sessilis

-

+

3

Araceae

Pistia stratiotes

-

+

4

Azollaceae

Azolla pinnata

-

+

5

Butomaceae

Limnocharis flava *

+

+

6

Capparidaceae

Cleome rutidosperma

-

+

7

Ceratophyllaceae

Ceratophyllum demersum

-

+

8

Commelinaceae

Commelina nudiflora *

+

+

9

Compositae

Eclipta alba *

+

+

10

Convolvulaceae

Ipomoea aquatica

-

+

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyperaceae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyperus aromaticus

Cyperus babakensis

Cyperus difformis *

Cyperus digitatus

Cyperus halpan

Cyperus iria

Cyperus javanicus

Cyperus malaccensis

Cyperus polystachyos

Eleocharis dulcis

Fimbristylis millaceae

Fuirena ciliaris

Rhynchospora corymbosa *

Scirpus grossus *

Scirpus lateriflorus

 

+

-

+

-

-

-

+

-

+

+

-

-

+

+

-

 

-

+

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

+

+

+

 

12

Euphorbiaceae

Phyllanthus niruri

-

+

13

Lemnaceae

Lemna minor

-

+

14

Lentibulariaceae

Utricularia aurea

-

+

15

Marantaceae

Donax arundrastrum

-

+

16

Marsilaceae

Marsilea crenata

-

+

17

Mimosaceae

Neptunia natans

-

+

18

Nelumbonaceae

Nelumbo nucifera

-

+

19

Nymphaeaceae

Nymphaea lotus

-

+

20

Onagraceae

Ludwigia adscandens

Ludwigia hyssopifolia

-

-

+

+

21

Papilonaceae

Sesbania javanica

-

+

22

Parkeriaceae

Ceratopteris thalictroides

-

+

23

Poaceae

Brachiaria mutica *

Eragrotis unioloides

Echinochloa colona

Echinochloa crus-galli *

Hymenachne acutigluma *

Isachne globosa *

Isachaemum rugosum

Leptochloa chinensis

Oryza minuta

Paspalum conjugatum

+

+

-

+

+

+

-

-

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

24

Pontederiaceae

Eichhornia crassipes

Monochoria elata

Monochoria vaginalis

-

-

-

+

+

+

25

Salvinaceae

Salvinia molesta

-

+

26

Sterculiaceae

Melochia corchorifolia

-

+

 

Jumlah

52

17

46

 

+

=

Spesies hadir

-

=

Spesies tidak hadir

*

=

Spesies hadir di kedua-dua tempat

 

Indeks Kesamaan Jaccards (SJ)

=

c

 

 

A+B-c

 

=

11

 

 

17+46-11

 

=

0.21

 

Jadual 4.3 menunjukkan perbandingan spesies tumbuhan akuatik di antara Sungai Damansara dan Kawasan Sawah Padi Sungai Besar, Selangor. Jumlah spesies bagi kedua-dua kawasan ialah sebanyak 52 spesies daripada 26 famili. Sejumlah 17 spesies telah dapat ditemui di Sungai Damansara dan 46 spesies di Sungai Besar. Indeks Kesamaan Jaccards menunjukkan bahawa persamaan spesies yang hadir di Sungai Damansara dan Sungai Besar adalah rendah iaitu sebanyak 21% sahaja.

Daripada jadual, didapati bahawa kehadiran spesies tumbuhan akuatik di Sungai Besar adalah lebih banyak berbanding dengan Sungai Damansara. Perbezaan bilangan spesies antara dua kawasan adalah ketara iaitu sebanyak 29. Jika dilihat dari segi perbezaan spesies, Sungai Damansara mempunyai lima spesies yang tidak terdapat di Sungai Besar iaitu Cyperus aromaticus, Cyperus polystachyos, Eleocharis dulcis, Eragrotis unioloides dan Paspalum conjugatum. Sungai Besar mempunyai 35 spesies yang tidak terdapat di Sungai Damansara. Famili utama tumbuhan akuatik di Sungai Damansara dan Sungai Besar ialah famili Cyperaceae dan Poaceae. Perbandingan spesies yang dijalankan menunjukkan bahawa kawasan sawah padi mempunyai kepelbagaian tumbuhan akuatik yang lebih tinggi daripada kawasan sungai.

 

KESIMPULAN

Dalam kajian ini, sebanyak 17 spesies dengan 14 genus daripada enam famili tumbuhan akuatik telah dapat dikenalpasti dan direkodkan. Famili Cyperaceae telah mencatatkan bilangan spesies tumbuhan akuatik yang terbanyak iaitu 8 spesies dengan Cyperus sebagai genus utama dalam famili ini. Kemudian diikuti oleh famili Poaceae sebanyak enam spesies, famili Compositae, Alismataceae, Butomaceae dan Commelinaceae masing-masing sebanyak satu spesies sahaja.

Daripada persampelan kuadrat, spesies tumbuhan akuatik yang dominan di Sungai Damansara ialah Rhynchospora corymbosa dan diikuti oleh Commelina nudiflora, Cyperus difformis, Paspalum conjugatum dan Echinochloa crus-galli. Kumpulan tumbuhan akuatik muncul mencatatkan bilangan spesies yang paling tinggi di Sungai Damansara.

Perbandingan spesies yang dibuat antara Sungai Damansara dan Kawasan Sawah Padi, Sungai Besar mendapati bahawa persamaan spesies yang hadir di kedua-dua kawasan ini adalah rendah iaitu sebanyak 21% sahaja. Jumlah spesies yang hadir di kedua-dua kawasan ini ialah sebanyak 52 spesies.

 

RUJUKAN

Ahmad Anwar Ismail & Azmi Man. 1986. Rumpai sawah padi. Kuala Lumpur: Bahagian Penyelidikan Komuniti Padi, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian.

Ahmad Ismail & Ahmad Badri Mohamad. 1994. Ekologi air tawar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Arber, A. 1920. Water plants: a study of aquatic angiosperms. Cambridge: Cambridge University.

Archibold, O.W. 1995. Ecology of world vegetation. London: Chapman & Hall.

Cook, D.K.C., Bernardo, J.G., Rix, E.M., Schneller, J. & Seitz, M. 1974. Water plants of the world : a manual for the identification of the genera of freshwater macrophytes. England: Dr. W. Junk b.v.

Gopal, B. 1990. Ecology and management of aquatic vegetation in India. Dodrecht: Kluwer Academic.

Ismail Sahid. 1989. Sains rumpai. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Itoh, K. 1991. Life cycles of rice fields weeds and their management in Malaysia. Kuala Lumpur: Tropical Agricultural Research Center.

Mashhor Mohamad. 1987. The major aquatic weeds of peninsular Malaysia. Selangor: Malaysian Agricultural Research and Development Institute.

Mashhor Mohamad. 1994. Biologi rumpai. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Mitchell, D.S. 1974. Water weeds aquatic vegetation & Its use and control. Paris: United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization.

National Academy Of Sciences. 1976. Making aquatic weeds useful : Some perspectives for developing countries. Washington: National Academy Of Sciences.

Noda, K., Teerawatsakul, M., Prakongvongs, C. & Chaiwirtnukul, L. 1984. Major weeds in Thailand. Thailand: National Weeds Science Research Institute Project.

Pancho, J.V. & Mohamad Soerjani. 1978. Aquatic weeds of Southeast Asia : a systematic account of common Southeast Asian aquatic weeds. Philippines: National Publishing Cooperative Incorporated.

Riemer, D.N. 1984. Introduction to freshwater vegetation. New York: Van Nostrand Reinhold.

Sculthorpe, C.D. 1985. The biology of aquatic vascular plants. London: Edward Arnold.

Seagrave, C. 1988. Aquatic weeds control. England: Fishing News Book Ltd.

Siti Zubaidah Masud. 2001. Kajian makrofit akuatik di kawasan sawah padi Sungai Besar, Selangor. Latihan ilmiah. Universiti Kebangsaan Malaysia.

T. Riis et al. 1999. Plant communities in lowland Danish streams : species composition and environmental factor. Aquatic botany 66: 255-272.

Samy, J., Wong, A., Anwar Ismail & Mansor Jaafar. 1980. A handbook on paddy-field weeds. Kuala Lumpur: Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia.

GLOSARI

 

Akuatik

Hidup atau wujud di air.

Angiosperma

Tumbuhan berbunga.

Akuminat

Meruncing atau menirus di hujung.

Biseksual

Kehadiran kedua-dua stamen dan karpel pada bunga.

Eliptik

Berbentuk bujur.

Infloresen

Bahagian pembungaan pada tumbuhan.

Kariopsis

Buah yang mempunyai satu biji benih.

Kordat

Berbentuk hati.

Lanseolat

Sempit dan menirus di kedua-dua bahagian.

Linear

Panjang dan sempit dengan sisi selari.

Oblong

Dua hingga tiga kali panjang daripada lebar.

Obovat

Ovat songsang dengan hujung lebar di atas dan hujung sempit di

pangkal

Obtus

Mempunyai hujung yang membulat.

Ovat

Berbentuk bujur seperti telur.

Rasem

Organ ( Contohnya daun ) yang bertangkai dan melekat pada paksi.

Rizom

Batang tumbuhan yang merayap secara vegetatif.

Rusiga

Rumput yang mempunyai batang bersegi tiga.

Spika

Jambak bunga yang mudah, mengandungi bunga-bunga sesil sepanjang paksinya.

Spikelet

Unit bagi infloresen pada tumbuhan.

Stolon

Cabang halus atau pokok yang tumbuh keluar dari pangkal tumbuhan induk dan berupaya menghasilkan pucuk lain.

Umbel

Sekumpulan bunga pada tangkai keluar daripada satu tempat.

Tuber

Bahagian batang yang membengkak dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan penghasilan makanan. Contohnya ubi kentang.

Vegetatif

Pembiakan tumbuhan melalui bahagian lain tumbuhan selain daripada biji benih dan spora.