Kepelbagaian Fitoplankton Di Tanjung Kuin, Tasek Bera, Pahang

Chan Huan Yuan

 

 

ABSTRAK

 

 

Kajian kepelbagaian fitoplankton telah dijalankan di Tanjung Kuin, Tasek Bera Pahang. Persampelan dijalankan sebanyak tiga kali iaitu pada 11 Oktober 2008, 16 Disember 2008 dan 17 Disember 2008, yang biasanya musim hujan. Persampelan kualitatif telah dijalankan secara rawak dengan menggunakan jaring plankton di sembilan stesen persampelan. Sejumlah 149 spesies daripada 55 genus fitoplankton telah direkod. Terdapat enam divisi telah berjaya dicamkan termasuk Bacillariophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Cryptophyta, Cyanophyta dan Euglenophyta. Chlorophyta merupakan divisi yang paling dominan dengan catatan sebanyak 89 spesies daripada 31 genus. Divisi yang kedua dominan ialah Bacillariophyta dengan catatan sebanyak 44 spesies daripada 12 genus. Closterium merupakan genus yang paling dominan diwakili dengan 19 spesies dan diikuti oleh Nitzschia dengan 11 spesies. Beberapa parameter fiziko-kimia air telah diperhatikan seperti kedalaman, kelutsinaran, suhu, pH, oksigen terlarut (DO) dan kandungan nitrat dan fosfat. Parameter-parameter persekitaran yang dicatat menunjukkan kualiti air di Tanjung Kuin adalah sesuai untuk pertumbuhan fitoplankton.

 

PENDAHULUAN

PENGENALAN

Pada era yang maju ini, pencemaran merupakan isu yang sering dibincang dan masalah yang dihadapi oleh kebanyakan negara. Pembangunan dan perkembangan negara yang pesat dan peningkatan populasi manusia yang mendadak serta aktiviti manusia adalah punca utama pengubahsuaian persekitaran. Kualiti air menjadi isu global pada masa kini kerana kemerosotan kualitinya akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Pencemaran air bukan sahaja akan menjejas air permukaan malah air bawah tanah. Dengan ini, kesejahteraan dan kehidupan organisma hidup termasuk manusia turut terancam.

Limnologi merupakan kajian air tawar atau air masin yang terbentuk di daratan (Goldman & Horne 1983). Kadangkala limnologi ditafsirkan sebagai hidrobiologi atau ekologi akuatik. Perkataan limnologi berasal daripada perkataan Greek Limne yang bermaksud kolam, paya atau tasik. Walau bagaimanapun, bidang sains ini bermula daripada penyelidikan tasik oleh Forel, seorang profesor bangsa Swiss yang digelar sebagai Bapa Limnologi (Cole 1993).

Bidang limnologi bukan terhad kepada kajian tumbuhan dan haiwan air tawar sahaja tetapi juga melibatkan segala fenomena yang berkaitan dengan persekitaran air tawar kerana habitat akuatik ini dilihat sebagai satu sistem (Ahmad Ismail & Ahmad Badri Mohamad 1994). Kini, limnologi memainkan peranan penting dalam proses membuat keputusan untuk masalah pembinaan empangan, pengawalan pencemaran dan penambahan ikan dan hidupan akuatik (Goldman & Horne 1983).

Sejak beberapa dekad yang lalu, penggunaan penunjuk biologi dalam kajian kualiti air telah mula diperkembangkan. Fitoplankton memainkan peranan penting sebagai bioindikator kualiti air dengan kesensitifannya terhadap persekitaran. Pada tahun 1984, Wu telah menjalankan kajian kualiti air di Taipei dengan menggunakan fitoplankton sebagai indikator dengan menunjukkan frekuensi kehadiran fitoplankton. Kajian yang sama juga telah dijalankan di Tasik Atezca, Mexico (Diaz-Pardo et al. 1998). Pemantauan kualiti air secara biologikal adalah penting selain daripada secara fizikal dan kimia supaya status persekitaran dapat dikaji dengan lebih menyeluruh.

 

KAJIAN FITOPLANKTON DI MALAYSIA

Kajian yang melibatkan fitoplankton telah dijalankan di beberapa kawasan di Malaysia. Kawasan kajian ini termasuk Perairan Sarawak, Selat Melaka, Port Dickson, Petaling Jaya, Kuala Lumpur, Johor, Terengganu, Langkawi, Bayan Lepas, Tasek Bera dan Tasik Chini (Lokman 1991).

Pada pertengahan bulan September 1989, satu kajian eutrofikasi tasik telah dijalankan di tiga tasik yang terletak di sekitar Kuala Lumpur iaitu Tasik Aman, Tasik Kundang dan Tasik Rawang selama lapan minggu (Sulaiman et al. 1991). Fitoplankton telah disampel dan dianalisis secara kualitatif serta beberapa parameter persekitaran yang penting turut diukur. Tasik Aman terdapat bilangan spesies fitoplankton yang terbanyak iaitu 38 spesies dan diikuti Tasik Rawang dengan 36 spesies. Tasik Kundang pula terdapat 10 spesies fitoplankton. Tasik Aman mengandungi jumlah fosforus dan orthofosfat yang tertinggi berbanding dengan kedua-dua tasik yang lain. Kehadiran alga biru-hijau (Cyanophyta) dan kepekatan fosforus serta klorofil a yang tinggi menunjukkan Tasik Aman menanggung beban pencemaran yang berat.

Ahmad Abas et al. (2001) telah menjalankan satu kajian diversiti spesies fitoplankton di Tasik Chini, Pahang pada tahun 1999. Persampelan dilakukan sebanyak dua kali. Sebanyak 135 spesies daripada 81 genus fitoplankton yang terdiri daripada divisi Bacillariophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Cyanophyta, Euglenophyta dan Pyrrophyta telah berjaya dikenalpastikan. Chlorophyta ialah divisi yang paling dominan secara kualitatif dan kuantitatif yang didominasi oleh genus Straurastrum spp., Cosmarium spp. dan Ankistrodesmus falcatus. Ankistrodesmus falcatus didapati berpotensi dijadikan sebagai penunjuk biologi bagi ekosistem akuatik yang berkepekatan nitrat-nitrogen yang tinggi kerana mempunyai kelimpahan yang tinggi pada kedua-dua persampelan.

Kajian biodiversiti fitoplankton telah dijalankan di Pulau Langkawi selama tujuh hari dari 4 hingga 10 April 2004 (Salleh et al. 2005). 13 persampelan dijalankan di kawasan terpilih termasuk Sungai Kilim, Sungai Banja, Sungai Itau, Tanjung Rhu, Sungai Belanga Pecah, Sungai Air Hangat, Sungai Padang Lalang dan Sungai Kisap. Sebanyak 106 spesies fitoplankton daripada 29 genera telah direkod. Chaetoceros constrictum, Chaetoceros laeve, Bacteriastrum varians, Ditylium sol, Ditylium brightwelli, Rhizosolenia alata var gracillima, Thalassiothrix nitzschioides dan Thalassiothrix frauenfeldii merupakan spesies fitoplankton utama di kawasan pulau.

Walaupun ada beberapa kajian tentang fitoplankton air tawar telah dijalankan di kawasa tropika, tetapi sedikit sangat kajian yang telah dijalankan di perairan Malaysia yang lain termasuk Sabah dan Sarawak. Kajian fitoplankton perlu dipertingkat memandangkan kemajuan prestasi penyelidikannya dalam bidang ekologi, fisiologi, akuakultur, pengurusan serta kawalan mutu air, pengurusan empangan air dan kajian-kajian lain yang berkaitan (Lokman 1991).

 

RASIONAL KAJIAN

Tasek Bera dipilih sebagai kawasan kajian kerana penyelidikan fitoplankton air tawar yang telah dijalankan oleh pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sebelum ini lebih tertumpu di Tasik Chini dan Tasik Putrajaya. Setakat ini, masih tiada kajian fitoplankton dari UKM pernah dijalankan di Tasek Bera.

Tasek Bera merupakan tasik air tawar yang terbesar dan Tapak Ramsar yang pertama di Malaysia serta memainkan peranan yang penting dalam pengawalan banjir, pengaturan pengaliran air dan pembersihan serta membekal pelbagai sumber semulajadi untuk komuniti tempatan (Sim 2002).

Tasek Bera telah dikaji dengan terperinci pada akhir tahun 1970an oleh sekumpulan ahli sains Malaysia dan Jepun. Kajian tersebut telah mengkaji pelbagai aspek limnologi termasuk komposisi fauna dan flora (Furtado & Mori 1982). Selepas lebih 25 tahun, data-data yang tercatat kemungkinan besar telah berubah dengan perubahan keadaan persekitaran. Oleh itu, kajian fitoplankton di Tasek Bera ini berusaha untuk mengesan sebarang perubahan komuniti fitoplankton dalam masa yang panjang ini. Tambahan pula, kajian fitoplankton di Malaysia masih berada di tahap permulaan sekiranya berbanding dengan negara maju yang berkembang pesat. Maklumat yang diperolehi daripada kajian ini diharap dapat menyumbang kepada penyelidik yang akan datang dan dijadikan sebagai rujukan untuk memperluaskan kajian fitoplankton.

 

OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian ini adalah:

  1. Mengecam dan menyenaraikan spesies fitoplankton di Tanjung Kuin, Tasek Bera.
  2. Menentukan kedominanan fitoplankton dari segi divisi dan genus di kawasan kajian.
  3. Membuat perbandingan komuniti fitoplankton dengan kajian terdahulu.

 

ULASAN KEPUSTAKAAN

PENGENALAN FITOPLANKTON

Istilah 'plankton' pertama kali digunakan secara meluas oleh seorang ahli biologi German yang bernama Viktor Hensen yang telah menjalankan beberapa kajian untuk mengkaji taburan, kelimpahan dan komposisi organisma mikroskopik di lautan terbuka pada tahun 1887. Istilah 'plankton' yang diguna ini termasuk semua partikel organik yang terapung secara bebas dan tidak terkawal di perairan terbuka dan tidak bergantung pada tebing dan dasar perairan (Reynolds 1984).

Perkataan fitoplankton berasal dari bahasa Greek, di mana 'fito' bermaksud tumbuhan dan 'plankton' pula membawa maksud merayau atau terapung (Thurman 2004). Menurut Ahmad Ismail dan Ahmad Badri Mohamad (1992), fitoplankton terdiri daripada satu kumpulan flora seni yang pada amnya merupakan organisma unisel. Ia merupakan alga yang hidup secara plankton dan boleh didapati di hampir semua jenis air sama ada terapung atau bergerak secara pasif dalam air (Aishah Salleh 1996). Secara definisinya fitoplankton adalah alga seni yang terapung bebas dalam ekosistem akuatik (Slylvia 1995).

Tumbuhan ini boleh wujud dalam bentuk koloni atau sebagai satu rantaian panjang. Saiz organisma ini berbeza-beza dari 1 m hinggalah kepada 200 m (Ahmad Ismail & Ahmad Badri Mohamad 1992). Fitoplankton merupakan organisma autotrof yang mempunyai pigmen fotosintesis seperti klorofil dan karotenoid untuk memerangkap tenaga solar melalui proses fotosintesis (Uno et al. 2001).

Fitoplankton boleh dikelaskan kepada beberapa divisi berdasarkan lima kriteria penting yang mempunyai sifat yang berbeza iaitu pigmen fotosintesis, jenis bahan makanan simpanan, jenis komponen dinding sel, bentuk flagelum dan beberapa perincian tertentu bagi struktur sel (Morris 1988).

 

HABITAT FITOPLANKTON

Fitoplankton boleh didapati di hampir semua jenis air terutamanya air tawar dan lautan, sama ada terapung atau bergerak secara pasif dalam air (Aishah Salleh 1996). Persekitaran air tawar termasuklah air tidak bergerak yang membentuk habitat lentik seperti tasik dan kolam, dan air mengalir yang merupakan habitat lotik seperti sungai (Sze 1998).

Pengaliran air yang lambat berfaedah untuk fitoplankton (Sze 1998). Oleh sebab pergerakan komuniti fitoplankton adalah terhad, maka taburan fitoplankton dipengaruhi oleh ombak dan arus. Dengan ini, fitoplankton merupakan komponen yang lebih penting di tasik jika dibandingkan di sungai kerana tasik menyediakan persekitaran yang berair tenang (Morris 1988).

Walaupun sungai dan tasik merupakan ekosistem akuatik yang medium utamanya ialah air, namun terdapat perbezaan besar antara kedua-dua ekosistem terutamanya dari segi pergerakan air. Pergerakan air satu arah merupakan ciri sungai. Pergerakan air yang deras di sungai tidak membenarkan komuniti fitoplankton berkembang dengan baik (Ahmad Ismail & Ahmad Badri Mohamad 1992). Komuniti fitoplankton yang sebenarnya hanya berkembang di bahagian sungai yang mengalir dengan perlahan (Sze 1998).

Menurut Sze (1998), penghasilan fitoplankton di lautan adalah berkaitan dengan ketersediaan nutrien. Di lautan temperat iaitu lautan beriklim sederhana, pertumbuhan fitoplankton adalah paling banyak pada musim bunga. Kelimpahan fitoplankton yang rendah pada musim panas adalah disebabkan oleh paras nutrien yang rendah.

 

KOMPOSISI FITOPLANKTON

Prescott (1984) menunjukkan bahawa sebenarnya terdapat sebanyak sembilan divisi alga dalam alam tumbuhan. Jadual 2.1 menunjukkan beberapa perbezaan antara kumpulan fitoplankton. Pada amnya, spesies fitoplankton air tawar terdiri daripada salah satu daripada empat kumpulan utama iaitu diatom (filum Bacillariophyta), alga hijau (Chlorophyta), alga biru-hijau (Cyanophyta) dan dinoflagelat (filum Pyrrophyta) (Ahmad Ismail & Ahmad Badri Mohamad 1992).

 

Bacillariophyta

Terdapat kira-kira 200 genus dan 5000 spesies dalam divisi Bacillariophyta (Alexopoulos & Bold 1967). Kumpulan alga ini lebih dikenali sebagai diatom dan merupakan ahli fitoplankton yang penting kerana membentuk satu populasi yang utama di tasik. Diatom mempunyai bentuk dan saiz yang pelbagai daripada yang bersel tunggal hinggalah kepada sel yang berbentuk rantaian seperti Melosira dan Tabellaria (Ahmad Ismail & Ahmad Badri Mohamad 1992). Kumpulan alga ini berwarna perang-keemasan kerana kehadiran pigmen karotenoid dalam klorofilnya (Kumar & Singh 1979). Bacillariophyta mempunyai empat ciri utama, iaitu dinding selnya bersilika dan menunjukkan struktur sekunder khas, pigmen-pigmen fotosintesis termasuk klorofil a dan c bersama-sama dengan xantofil dan fukoxantin, bahan-bahan makanan simpanan terdiri daripada lemak dan krisolaminarin, dan selnya berkeadaan motil dan mempunyai satu flagelum pantonematik (Morris 1988).

 

Chlorophyta

Divisi ini mempunyai kira-kira 425 genus dan 7500 spesies serta kepelbagaian yang amat tinggi berbanding divisi lain (Ahmad Ismail & Ahmad Badri Mohamad 1992). Chlorophyta juga dikenali sebagai alga hijau dan merupakan kumpulan alga yang paling kepelbagaian dengan spesies yang tumbuh dalam pelbagai bentuk yang dijumpai di pelbagai habitat dan daripada bersifat unisel hinggalah kepada alga yang bertalus filamen (Pentecost 1984). Menurut Morris (1988), walaupun terdapat amat banyak perbezaan dalam alga hijau, namun ia mempunyai empat ciri utama yang sama,

 

 

Jadual 2.1 Pengelasan alga utama di habitat akuatik

Nama dan warna tipikal

Habitat akuatik yang ditemui

Morfologi dan pergerakan utama

Komposisi dinding sel dan pigmen utama

Contoh

Diatom

(coklat-keemasan)

BACILLARIOPHYTA

Laut, tasik, sungai, muara; melekap atau plankton

Pada amnya mikroskopik, berfilamen atau unisel

Frustal terdiri daripada silika

Synedra

Nitzschia

Asterionella

Melosira

Alga hijau

(hijau rumput)

CHLOROPHYTA

Sungai, tasik, muara; plankton atau melekap

Mikroskopik atau makroskopik; berfilamen, koloni atau unisel; sesetengah berflagelum

Selulosa

Volvox

Pediastrum

Spirogyra

Oocystis

Gonium

Scenedesmus

Dinoflagelat

(coklat-kemerahan)

PYRRHOPHYTA

Laut, tasik dan muara; plankton

Mikroskopik; unisel atau rantai kecil; semuanya berflagelum

Selulosa

Peridinium

Ceratium

Massartia

Gymnodinium

Alga biru hijau

CYANOPHYTA

Tasik dan laut; melekap atau plankton

Mikroskopik atau makroskopik; selalunya berfilamen, sesetengah boleh terapung dan menggelongsor

Mukopeptida

Nostoc

Anabaena

Oscillatoria

Merismopedia

Microcystis

Gloeotrichia

Aphanizomenon

Kriosofit

(alga kuning)

CHRYSOPHYTA

Sungai, tasik, laut; plankton

Mikroskopik; unisel atau koloni; sesetengah berflagelum

 

Pektin, kadangkala bersilika atau selulosa

Dinobryon

Mallomonas

Tribonema

Uroglena

Synura

Euglenoid

(pelbagai warna0

EUGLENOPHYTA

Kolam, tasik, laut; plankton

Mikroskopik; unisel berflagelum

 

Pelikel berprotein

Euglena

Trachelomonas

Phacus

Alga merah

RHODOPHYTA

Laut, muara, tasik, sungai; melekap

Makroskopik atau mikroskopik; koloni atau unisel

Selulosa

Batrachosperma

Gigartina

Porphyridium

Goniotrichum

Alga coklat

PHAEOPHYTA

Laut, muara; melekap

Makroskopik

Selulosa

Gracilaria

Sargassum

Ectocarpus

Kriptomonad

(pelbagai warna)

CRYPTOPHYTA

Tasik; plankton

Mikroskopik. unisel berflagelum

Selulosa

Rhodomonas

Cryptomonas

Chroomonas

Hemiselmis

 

Sumber: Ahmad Ismail & Ahmad Badri Mohamad 1992

 

iaitu pigmen fotosintesis termasuk klorofil a dan b, kanji menimbun sebagai bahan simpanan, dinding sel mengandungi selulosa, dan jika berflagelum, bilangan flagelumnya adalah dua atau empat. Kebanyakan spesies Chlorophyta tinggal di ekologi air tawar (Darley 1982).

 

Cyanophyta

Terdapat kira-kira 125 genus dan 1200 spesies alga dari air tawar, marin dan terestrial yang tergolong dalam divisi Cyanophyta (Alexopoulos & Bold 1967). Ahli kumpulan ini lebih dikenali sebagai alga biru-hijau dan kerapkali digolongkan bersama di dalam kumpulan bakteria (Ahmad Ismail & Ahmad Badri Mohamad 1992). Cyanophyta merupakan tumbuhan unisel, berkoloni atau berfilamen ringkas atau bercabang, kekurangan kloroplas dan mempunyai dinding sel yang nipis (Prescott 1984). Alga biru-hijau berfilamen mempunyai sel khusus yang disebut heterosista untuk pengikatan nitrogen (Tifany & Britton 1971). Terdapat lima ciri penting untuk mengenali alga biru-hijau, iaitu binaan selnya bersifat prokariot, ia tidak mempunyai flegelum, ia bergerak dengan meluncur, pigmen fotosintesisnya termasuk biloprotein dan karotenoid yang unik seperti miksoxantin dan mikzoxantofil, dan bahan simpanan termasuk bahan berprotein, sianofisin (Morris 1988).

 

Pyrrophyta

Terdapat kira-kira 100 genus dan 900 spesies dalam divisi Pyrrophyta (Alexopoulos & Bold 1967). Ahli Pyrrophyta lebih dikenali sebagai dinoflagelat dan boleh dikatakan semua ahli kumpulan ini membentuk komuniti plankton. Dinoflagelat lebih berkembang di lautan jika dibandingkan dengan ekosistem air tawar (Ahmad Ismail & Ahmad Badri Mohamad 1992). Menurut Morris (1967), Pyrrophyta ialah sel tunggal, jarang berfilamen, kebanyakan bergerak dengan dua flagelum yang hampir sama panjang dan pada lateral. Pigmen dalam kloroplas terdiri daripada klorofil a, dua jenis karoten, empat atau mungkin enam jenis xantofil dan fikopirin (berwarna perang). Bahan simpanan ialah substrat yang menyerupai kanji dan minyak. Biasanya Pyrrophyta mempunyai bintik pigmen atau bintik mata.

 

KEPENTINGAN FITOPLANKTON

Kepentingan Positif

Pada era urbanisasi ini, masalah yang dihadapi oleh manusia termasuklah kuantiti dan kualiti makanan, air minuman, pembuangan kumbahan dan pembuangan industri serta pemuliharaan tanih dan air yang betul. Pertumbuhan alga yang terkawal memberi bantuan positif dalam menangani masalah ini (Kumar & Singh 1979).

Bagi persekitaran akuatik, aras kehidupan bergantung pada aktiviti fotosintesis yang dijalankan oleh komuniti fitoplankton yang seni (Ahmad Ismail & Ahmad Badri Mohamad 1992). Fitoplankton adalah penting sebagai pengeluar primer bahan organik dalam persekitaran akuatik kerana aktiviti fotosintesisnya. Ketidakhadiran alga akan menyebabkan haiwan akuatik kekurangan sumber makanan dan tenaga (Bold & Wyne 1978). Menurut Kumar dan Singh (1979), fitoplankton merupakan makanan utama bagi protozoa, krustasia dan ikan. Selain itu, fitoplankton juga membekalkan oksigen kepada ekosistem akuatik dengan menjalankan proses fotosintesis (Nontji 1987).

Kebelakangan ini, alga hijau unisel terutamanya Chlorella, Scenedesmus dan Chlamydomonas telah banyak digunakan untuk membersihkan efluen kumbahan (Chapman, V.J. & Chapman, D.J. 1962). Hasil kumbahan primer dan sekunder di sesetengah kawasan akan disalurkan ke kolam pengoksidaan. Proses pengoksidaan adalah dilaksanakan oleh bakteria di mana aktivitinya adalah dipercepatkan dengan oksigen yang dibekal daripada proses fotosintesis yang dijalankan oleh komposisi alga (Bold & Wyne 1978).

Kebanyakan alga biru-hijau (Myxophyceae) menunjukkan keupayaannya untuk mengikat molekul nitrogen (Allen & Arnon 1955). Kemampuan pengikatan nitrogen alga biru-hijau menggalak pertumbuhan penanaman padi dan meningkat kesuburan sawah padi (Bold & Wyne 1978).

Menurut APHA (1992), fitoplankton telah lama digunakan sebagai penunjuk kualiti air. Fitoplankton dijadikan sebagai penunjuk biologi kualiti air kerana sifatnya sangat sensitif kepada perubahan parameter persekitaran (Coesel 1983). Fitoplankton mempunyai kitar hidup yang pendek, maka ia memberi reaksi yang cepat terhadap persekitaran yang berubah-ubah (APHA 1992). Menurut bukti kajian, diatom (Bacillariophyta) dicadangkan sebagai protokol piawai dalam pemonitoran perubahan ekosistem (Cormick & Cairns 1994). Rodolfo Barreiro et al. (2002) menunjukkan bahawa sesetengah alga boleh digunakan sebagai penunjuk biologi bagi pencemaran logam berat. Menurut Palmer (1962), spesies fitoplankton seperti Euglena, Osillatoria, Chlamydomonas, Scenedesmus, Chorella, Stigeoclonium, Nitzschia dan Navicula boleh dijadikan sebagai penunjuk bagi air yang tercemar. Sebaliknya, kehadiran Lemanea, Stigeoclonium dan sebahagian spesies Micrasterias, Staurastrum, Pinnularia, Meridion dan Surirella pula menunjukkan air adalah bersih.

 

Kepentingan Negatif

Walaupun alga merupakan pengeluar utama bahan organik dan oksigen tetapi ia juga boleh mempengaruhi organisma akuatik dan manusia secara langsungnya. Kadang kala, kesan negatif daripada alga adalah lebih nyata. Alga menyahwarnakan tasik, menyumbat anak sungai, mengotorkan permukaan bawah kapal dan membentuk lapisan yang licin pada laluan pejalan kaki (Sze 1998). Kebelakangan ini, perkembangan alga di persekitaran air dianggap sebagai punca bagi masalah eutrofikasi dan kehadirannya membawa ketoksikan dan kematian kepada ikan dan hidupan akuatik (Trainor 1978).

Menurut Ahmad Ismail & Ahmad Badri Mohamad (1992), eutrofikasi boleh membawa perubahan yang besar terhadap bilangan dan kepelbagaian biota air. Hanya spesies biota yang tahan lasak boleh terus hidup dan kepelbagaian spesies akan berkurangan dalam keadaan ini. Kesan-kesan eutrofikasi berlaku mengikut susunan masa dan boleh dibahagi kepada kesan primer dan sekunder. Senarai dalam Jadual 2.2 menunjukkan kesan-kesan tersebut dengan jelas.

 

 

Jadual 2.2 Kesan penukaran eutrofi mengikut susunan kejadian

Kesan primer

Kesan sekunder

Pertambahan kuantiti nutrien terutamanya fosfat dan nitrat

Kehilangan haiwan invertebrat

Pengumpulan bahan organik

Kehilangan ikan-ikan jenis tidak tahan lasak

Peningkatan kekeruhan air

Kehilangan ikan-ikan jenis tahan lasak.

Pengumpulan kelodak

 

Kewujudan kembangan alga yang serius

 

Kekurangan oksigen terlarut di air

 

Sumber: Ahmad Ismail & Ahmad Badri Mohamad 1992

 

Sesetengah alga adalah bertoksik dan akan menjejaskan kesihatan manusia. Jika alga bertoksik ini dimakan melalui air minuman atau semasa berenang, pelbagai sindrom penyakit akan terwujud. Sebagai contohnya, Anabaena dan Microcystis menyebabkan masalah gastrik, Gymnodinium brevis menyebabkan gangguan pernafasan manakala Lyngbya dan Chlorella pula akan menyebabkan jangkitan penyakit kulit (Kumar & Singh 1979).

Toksin yang dilepas oleh alga juga mengakibatkan kematian ikan dan haiwan akuatik. Menurut Graham dan Wilcox (2000), lebih 50% kembangan alga sama ada air tawar dan marin menghasilkan toksin yang memberi kesan buruk ke atas sistem saraf, hati dan bersifat karsinogen terhadap vertebrata. Kajian Paul R. Gorham (1960) menunjukkan bahawa sekurang-kurangnya satu spesies daripada alga biru-hijau (Cyanophyta), Microcystis aeruginosa memberi kesan keracunan secara akut kepada haiwan jika memakan dalam kuantiti yang besar. Keracunan ikan daripada alga biru-hijau juga telah dilaporkan oleh Carl (1937) dan Presscott (1948). Kumar dan Singh (1979) menunjukkan bahawa pertumbuhan alga tertentu (Microcystis aeruginosa) yang berlebihan dalam badan air akan menyebabkan pengurangan oksigen yang teruk dan ini turut meningkatkan kadar kematian ikan yang disebabkan mati lemas.

Kesan daripada pertumbuhan alga ini akan menyebabkan manusia menghadapi pelbagai masalah yang berkaitan dengan kesihatan ataupun pada peringkat awalnya akibat perubahan warna, rasa dan bau air (Ahmad Ismail & Ahmad Badri Mohamad 1992). Ikan-ikan dan hidupan akuatik lain yang menjadi sumber ekonomi atau makanan juga terus terjejas. Tasik yang tercemar ini tidak boleh lagi digunakan sebagai sumber rekreasi dengan sepenuhnya, nilai estetiknya menurun dan dalam keadaan yang teruk boleh membebankan pula manusia.

 

 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FITOPLANKTON

 

Cahaya

Cahaya merupakan fakor utama yang mempengaruhi taburan fitoplankton kerana peranannya dalam proses fotosintesis (Moss 1980). Cahaya adalah penting dalam pembiakan, pembentukan dinding sel, pembahagian sel dan pergerakan Cyanophyta dan diatom. Cahaya juga mempengaruhi suhu air (Prescott 1968).

 

Suhu

Suhu mempengaruhi proses biologi, fizikal dan kimia dalam habitat air tawar. Ia mempengaruhi taburan organisma, ketumpatan air dan kelarutan mineral dan gas (Umaly 1988). Menurut Tripathi dan Pandey (1990), suhu air memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kelimpahan fitoplankton. Air bersuhu rendah penting dalam mengurangkan penembusan cahaya dan penumpuan bahan terlarut. Perubahan suhu air mendorong stratifikasi tasik dan mempengaruhi arus air (Prescott 1968).

 

pH

Keasidan ekosistem tasik semulajadi adalah dalam julat 4.5-6.5 (Chapman 1992). Nilai pH yang rendah hanya terdapat di air semulajadi yang kaya dengan bahan organik (Wetzel 1983). Prescott (1968) berpendapat bahawa pH air mempengaruhi taburan alga secara langsung. Contohnya, kebanyakan desmid, Chlorophyta, diatom, Cyanophyta seperti Chroococcus turgidus dan Stigonema ocellatum, beberapa euglenoid dan dinoflagelat merupakan spesies terpilih di kawasan air pada pH antara 5.0-7.0. Alga biru-hijau dan diatom melimpah air yang mempunyai pH yang tinggi iaitu antara 7.4-9.0. (Sze 1986).

 

Oksigen terlarut (DO)

Oksigen merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kesejahteraan jasad air. Oksigen diperlukan dalam penghasilan dan menyokong kehidupan biologi dan digunakan untuk proses respirasi tumbuhan dan haiwan, pereputan bakteria terhadap bahan organik dan juga pengoksidaan kimia bahan buangan. Pengukuran oksigen terlarut memberikan maklumat tentang tahap pencemaran dan juga untuk penentuan penghasilan bersih dan kasar. Kepekatan oksigen terlarut yang rendah pada amnya menandakan kewujudan bahan cemar organik (Ahmad Ismail & Ahmad Badri Mohamad 1992).

 

Nitrogen

Nitrogen merupakan nadi kepada semua ekosistem kerana peranannya dalam sintesis dan penyenggaraan protein (Ahmad Ismail & Asmida Ismail 2008). Komposisi protein alga berubah dengan kebolehannya mendapat nitrogen dan seterusnya mempengaruhi densiti populasinya (Prescott 1968). Nitrogen sentiasanya mengehadkan fitoplankton di lautan terbuka tetapi kurang umum di air tawar (Howarth 1988).

 

Fosforus

Fosforus penting dalam fungsi dan pertumbuhan semua tumbuhan (Reynolds 1984). Fosforus organik yang hadir dalam laut dan air tawar bertindak sebagai sumber bagi sesetengah fitoplankton apabila kekurangan fosforus (Boney 1975). Menurut Sze (1998), fosforus mengehad pertumbuhan fitoplankton di kebanyakan tasik dan persekitaran laut dengan kepekatan karbonat yang tinggi. Peningkatan paras fosfat merupakan salah satu faktor utama pertumbuhan alga secara berlebihan di kebanyakan sungai dan tasik (Trainor 1978).

 

 

 

BAHAN DAN KAEDAH

KAWASAN KAJIAN

Tasek Bera adalah suatu sistem paya lanar tanah pamah yang terletak di 35 U, 10238 T di tanah pamah tengah Semenanjung Malaysia, di mana ia didapati di dalam kawasan tadahan Sungai Pahang, sungai yang terbesar di Semenanjung Malaysia. Tasek Bera terletak keseluruhannya di Daerah Bera, Pahang walaupun sebahagian kecil dari kawasan tadahannya terletak di Negeri Sembilan. Tanah lembap ini terdiri daripada banyak anak sungai dan paya yang mengalir masuk ke dalamnya dengan ukurannya kira-kira 34.6 km panjang dan 25.3 km2 luas. Kawasan tadahan Tasek Bera adalah kira-kira 61,380 ha, sementara Tapak Ramsar yang luasnya 31,120 ha merangkumi 6,800 ha habitat-habitat tanah lembap (Sim 2002).

Tasek Bera merupakan suatu sistem air tawar yang terdiri daripada pelbagai habitat yang kompleks termasuk hutan paya gambut, badan-badan air terbuka, tumbuhan Rasau Pandanus helicopus, Rumput Kercut Lepironia articulata, sungai dan anak sungai. Ia dikelilingi oleh hutan tropika tanah pamah (Furtado & Mori 1982). Selain daripada kaya dengan biodiversiti, Tasek Bera adalah penting dari segi saintifik, rekreasi, pendidikan serta ekonomi.

 

LOKASI PERSAMPELAN

Tanjung Kuin merupakan suatu kawasan air terbuka yang terletak di Tasek Bera dengan koordinat 0307 U, 10236 T. Rajah 3.1 menunjukkan lokasi stesen-stesen persampelan di Tanjung Kuin, Tasek Bera, Pahang. Lokasi stesen kajian telah ditentukan dengan Global Positioning System (GPS) dan nilai GPS setiap telah ditunjukkan di Lampiran E.

 

Rajah 3.1 Lokasi persampelan di Tanjung Kuin, Tasek Bera, Pahang

 

 

PERSAMPELAN FITOPLANKTON

Persampelan fitoplankton telah dijalankan secara kualitatif bertujuan menentukan kepelbagaian fitoplankton di kawasan kajian. Persampelan telah dilakukan sebanyak tiga kali di Tanjung Kuin dan tiga stesen telah dipilih secara rawak bagi setiap kali persampelan. Sejumlah sembilan stesen di Tanjung Kuin dipilih sebagai lokasi persampelan dengan stesen 1, 2 dan 3 merupakan tiga stesen pada persampelan pertama (11 Oktober 2008), stesen 4, 5 dan 6 merupakan tiga stesen pada persampelan kedua (16 Disember 2008) dan stesen 7, 8 dan 9 merupakan tiga stesen pada persampelan ketiga (17 Disember 2008).

Fitoplankton telah dikumpul dengan menggunakan dua jaring plankton Wisconsin yang bersaiz 20 m pada setiap kali persampelan dengan menundanya di bawah permukaan air pada kelajuan tidak melebihi 1 m/s (2 knot) secara berterusan selama 10 minit (Welch 1948).

Selepas tundaan, fitoplankton yang terlekat pada jaring akan dibilas dengan air tasik dengan curahan menurun supaya sampel terkumpul di bekas pengumpul jaring plankton. Sampel kemudiannya disalurkan ke dalam botol sampel yang telah dilabel melalui tiub getah. Selepas itu, tiub getah diikat semula dan langkah pembilasan jaring diulang supaya fitoplankton yang tertinggal pada jaring terkumpul dan seterusnya disalurkan ke dalam botol yang sama.

 

PENGECAMAN SPESIES

Proses pengecaman spesies dijalankan di makmal untuk mengecam dan menyenaraikan spesies fitoplankton. Sebelum pengecaman dilakukan, sampel digoncang secara perlahan-lahan. Subsampel fitoplankton dipindahkan dengan menggunakan pipet Hensen-Stempel ke sel pengiraan Sedgewick-Rafter dengan dan seterusnya ditutup dengan penutup kaca secara perlahan-lahan (Ahmad Ismail & Ahmad Badri Mohamad 1992). Langkah berjaga-jaga dijalankan semasa penutupan supaya gelembung udara tidak terbentuk. Slaid diketuk dengan perlahan-lahan dengan pen untuk mengubah kedudukan spesimen supaya dapat dilihat dari pelbagai sudut.

Seterusnya, pengecaman dilakukan di bawah mikroskop Leica DM 1000 dengan menggunakan kuasa pembesaran 10x dan 20x. Imej fitoplankton yang dijumpa diambil dengan kamera digital Canon PowerShot A550 dan kemudiannya dipindah ke komputer untuk memudahkan pengecaman. Adobe Photoshop dan Picasa digunakan untuk menyunting gambar fitoplankton yang diambil. Selepas itu, pengecaman spesies dilakukan dengan mengenalpasti ciri-ciri morfologi berpandukan buku rujukan seperti Bold & Wynne (1978), Pentecost (1984), Prescott (1968, 1978 & 1982), Smith (1920 & 1950) dan Tiffany & Britton (1971).

 

PENGAWETAN SPESIES

Kerja pengawetan dilakukan selepas pengecaman diselesaikan dengan memasukkan formalin 4 % ke dalam setiap botol sampel dan kemudiannya sampel air digoncang secara perlahan-lahan (Smith 1950). Pengawetan dilakukan selepas pengecaman spesies kerana gambar fitoplankton yang segar diambil. Formalin akan menyebabkan pengecutan dan kepudaran warna fitoplankton. Ini akan menyebabkan pengecaman susah dilakukan jika pengawetan dilakukan sebelum pengecaman. Oleh kerana warna fitoplankton pudar dengan cepat, sampel yang telah diawet perlu disimpan di tempat gelap (Umaly 1988). Sampel perlu diawet dalam masa 24 jam setelah persampelan fitoplankton untuk mengelakkan kerosakan dan pemecahan sel fitoplankton. Sampel yang telah diawet disimpan untuk pengecaman seterusnya.

 

PERSAMPELAN AIR

Persampelan air telah dilakukan sebanyak dua kali di setiap stesen. Air permukaan tasik dan dasar tasik telah disampel. Air permukaan tasik telah diambil secara terus dengan botol 250 ml yang dilabel manakala air dasar tasik pula diambil dengan menggunakan pensampel Kemmerer.

Semasa persampelan air dasar tasik, pensampel Kemmerer dengan kedua-dua hujungnya terbuka diturunkan ke dalam tasik secara perlahan-lahan sehingga kedalaman yang telah diukur. Kedua-dua hujung pensampel tertutup dengan menurunkan penghentak. Seterusnya sampel air dibawa ke permukaan tasik dan disalurkan ke dalam botol 250 ml yang berlainan yang dilabel. Sampel air kemudiannya dibawa ke makmal untuk pengukuran parameter ex-situ iaitu kandungan nitrat dan fosfat.

 

PENGUKURAN PARAMETER PERSEKITARAN

 

Parameter In-situ

Pengukuran parameter persekitaran turut dijalankan secara in-situ semasa persampelan fitoplankton. Kedalaman air diukur dengan menggunakan depth finder dengan memasukkannya ke dalam air sehingga garis hitam pada alat dan seterusnya tekan pada butangnya. Bacaan kedalaman air didapati secara terus daripada alat dan langkah ini diulangi sebayak tiga kali untuk mendapatkan nilai puratanya.

Kelutsinaran air tasik pula diukur dengan cakera Secchi. Cakera Secchi berdiameter 20 cm dengan empat bahagian berwarna hitam-putih berselang-seli diturunkan ke dalam air dengan tali secara perlahan-lahan sehingga keseluruhan cakera tidak kelihatan. Kemudian, jaraknya ditanda pada tali dan diukur dengan pita pengukur. Kaedah ini juga diulangi sebanyak tiga kali untuk mendapatkan nilai puratanya.

Parameter air seperti suhu, pH dan oksigen terlarut (DO) diukur secara in-situ dengan Sistem Pemonitoran Persekitaran YSI. Bahagian pengesan alat direndam ke bawah permukaan air untuk memperoleh bacaan permukaan air dan diturunkan perlahan-lahan ke dalam tasik untuk mendapatkan bacaan dasar air. Langkah ini diulangi sebanyak tiga kali masing-masing pada permukaan dan dasar air.

 

Parameter Ex-situ

Sampel air yang dibawa pulang digunakan untuk analisis makmal bagi kandungan nitrat dan fosfat. Kandungan nitrat dan fosfat diuji dengan menggunakan alat HACH KIT DR 2000. Bagi ujian kandungan nitrat, silinder penyukat 50 ml disediakan untuk menyukat 30 ml sampel air. Sampel yang disukat kemudiannya dicampur dengan Nitrate Ver 6 Nitrate Reagen Powder Pillow dan digoncang selama tiga minit untuk mempercepatkan tindak balas. Seterusnya sampel air dibiarkan selama dua minit untuk tindak balas Cadmium. Sejumlah 25 ml sampel air dipindahkan ke dalam botol spesimen dan dicampurkan dengan Nitrate Ver 3 Nitrate Reagen Powder Pillow dan digoncang dengan stopper selama 10 minit. Sejumlah 25 ml air suling digunakan sebagai larutan piawai sebelum sampel air diuji dengan HACH KIT DR 2000. Langkah-langkah penyediaan diulangkan sebanyak tiga kali untuk setiap sampel air.

Bagi ujian kandungan fosfat pula, 30 ml sampel air dicampur dengan Phos Ver 3 dan dibiarkan selama dua minit untuk tindak balas kimia. Kemudian, 25 ml sampel air dipindahkan ke botol spesimen dan ditutup dengan stopper. Air suling digunakan sebagai piawai dan sampel air diuji selepas pempiawaian (HACH 2003). Kaedah penyelidikan telah dirumuskan dan ditunjukkan dalam Rajah 3.2.

 

 

HASIL DAN PERBINCANGAN

KOMPOSISI DAN KEPELBAGAIAN FITOPLANKTON

Kajian kualitatif yang dijalankan di 9 stesen Tanjung Kuin, Tasek Bera telah berjaya merekodkan sebanyak 149 spesies daripada 55 genus dan 6 divisi fitoplankton (Jadual 4.1, Lampiran H). Enam divisi fitoplankton yang didapati ialah Bacillariophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Cryptophyta, Cyanophyta dan Euglenophyta. Rajah 4.1 menunjukkan komposisi fitoplankton di Tanjung Kuin dalam peratusan mengikut divisi.

Chlorophyta mempunyai kepelbagaian spesies yang tertinggi dengan mencatat sebanyak 89 spesies daripada 31 genus, iaitu 60 % daripada jumlah 149 spesies. Divisi yang kedua besar ialah Bacillariophyta dengan mencatat sebanyak 44 spesies daripada 12 genus serta mencapai sebanyak 30 % daripada komposisi fitoplankton yang didapati. Seterusnya pula diikuti oleh Cyanophyta yang mencatat sebanyak 8 spesies daripada 6 genus dengan kehadirannya mencapai 5 %. Cryptophyta merupakan divisi yang mempunyai kepelbagaian spesies yang terendah dengan mencatat 2 spesies daripada 1 genus, iaitu sebanyak 1 %. Kedua-dua Chrysophyta dan Euglenophyta mencapai sebanyak 2 % masing-masing daripada jumlah spesies yang direkod dengan Chrysophyta mencatat sebanyak 3 spesies daripada 3 genus dan Euglenophyta pula mencatat sebanyak 3 spesies daripada 2 genus.

Secara keseluruhannya, Closterium daripada Chlorophyta merupakan genus yang paling kerap dijumpai dengan mencatat sebanyak 19 spesies dan diikuti oleh Nitzschia daripada Bacillariophyta, iaitu sebanyak 11 spesies. Genus ketiga dominan

 

Rajah 4.1 Komposisi fitoplankton di Tanjung Kuin, Tasek Bera

 

 

pula merupakan Desmidium daripada divisi Chlorophyta dengan merekod sebanyak 10 spesies. Cryptomonas merupakan genus yang paling dominan dalam Cryptophyta, iaitu sebanyak 2 spesies. Anabaena dan Oscillatoria pula merupakan genus yang paling dominan dalam Cyanophyta dengan catatan sebanyak 2 spesies masing-masing. Genus yang paling kerap dijumpai dalam Euglenophyta ialah Euglena dengan kehadirannya sebanyak 2 spesies. Terdapat banyak spesies fitoplankton telah berjaya dicamkan tetapi masih terdapat sesetengah spesies yang tidak dapat dikenalpasti spesiesnya.

Menurut Furtado dan Mori (1982), sebanyak 416 spesies daripada 102 genus dan 7 divisi fitoplankton di Tasek Bera telah disenaraikan. Tujuh divisi fitoplankton yang didapati termasuk Bacillariophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Cyanophyta, Euglenophyta, Pyrrophyta dan Rhodophyta. Rajah 4.2 menunjukkan komposisi fitoplankton di Tasek Bera yang direkod oleh Furtado dan Mori (1982).

 

Rajah 4.2 Komposisi fitoplankton di Tasek Bera

 

Daripada Rajah 4.2 yang ditunjuk di atas, Chlorophyta mempunyai kepelbagaian fitoplankton yang paling tinggi dengan mencatat 293 spesies, iaitu 69 %. Divisi yang kedua besar ialah Bacillariophyta dengan mencatat 61 spesies dan 15 %. Diikuti ialah Euglenophya (24 spesies) dan Cyanophyta (23 spesies) dengan mencapai 6 % masing-masing. Divisi yang terkecil ialah Pyrrophyta dan Rhodophyta dengan mencatat 5 spesies dan 3 spesies masing-masing. Chrysophyta pula mencatat 7 spesies dengan 2 %.

Secara keseluruhannya, Straurastrum daripada Chlorophyta merupakan genus yang paling dominan antara komposisi fitoplankton yang telah direkodkan oleh Furtado dan Mori (1982) di Tasek Bera, dengan catatan 58 genus. Genus kedua besar ialah Cosmarium dengan rekodnya sebanyak 32 spesies. Eunotia merupakan genus yang paling dominan dalam Bacillariophyta dengan catatan 19 spesies. Genus yang paling dominan dalam Euglenophyta ialah Euglena, iaitu 8 spesies. Bagi Cyanophyta pula, Oscillatoria merupakan genus yang paling dominan dengan catatan 6 spesies.

 

Jadual 4.1 Senarai spesies fitoplankton yang direkod di Tanjung Kuin, Tasek Bera

 

Bil.

Senarai spesies

 

 

BACILLARIOPHYTA

 

1

Amphipleura pellucida

 

2

Amphipleura sp. 1

 

3

Amphipleura sp. 2

 

4

Amphiprora paludosa

 

5

Amphora ovalis

 

6

Amphora sp. 1

 

7

Asterionella formosa

 

8

Coscinodiscus sp. 1

 

9

Coscinodiscus sp. 2

 

10

Coscinodiscus sp. 3

 

11

Epithemia sp. 1

 

12

Frustulia rhomboides

 

13

Frustulia sp. 1

 

14

Gyrosigma acuminatum

 

15

Navicula hasta

 

16

Navicula sp. 1

 

17

Navicula sp. 2

 

18

Navicula sp. 3

 

19

Navicula sp. 4

 

20

Navicula sp. 5

 

21

Navicula sp. 6

 

22

Navicula sp. 7

 

23

Neidium sp. 1

 

24

Neidium sp. 2

 

25

Neidium sp. 3

 

26

Nitzschia brevirostris

 

27

Nitzschia flexa

 

28

Nitzschia sigmoidea

 

29

Nitzschia ulna

 

30

Nitzschia sp. 1

 

31

Nitzschia sp. 2

 

32

Nitzschia sp. 3

 

33

Nitzschia sp. 4

 

34

Nitzschia sp. 5

 

35

Nitzschia sp. 6

 

36

Nitzschia sp. 7

 

37

Pinnularia travelyana

 

38

Pinnularia viridis

 

39

Pinnularia sp. 1

 

40

Pinnularia sp. 2

 

41

Synedra acus

 

42

Synedra sp. 1

 

43

Synedra sp. 2

 

44

Synedra sp. 3

 

 

 

 

 

Jumlah spesies : 44

 

 

Jumlah genus : 12

 

 

 

 

 

CHLOROPHYTA

 

45

Arthrodesmus aculeatum

 

46

Arthrodesmus fuellebornei

 

47

Bambusina bresbissonii

 

48

Chodatella quadriseta

 

49

Closterium acutum

 

50

Closterium baillyanum

 

51

Closterium costatum

 

52

Closterium dianae

 

53

Closterium gracile

 

54

Closterium intermedium

 

55

Closterium kuetzingii

 

56

Closterium leibleinii

 

57

Closterium navicula

 

58

Closterium parvulum

 

59

Closterium setaceum

 

60

Closterium subulatum

 

61

Closterium venus

 

62

Closterium sp. 1

 

63

Closterium sp. 2

 

64

Closterium sp. 3

 

65

Closterium sp. 4

 

66

Closterium sp. 5

 

67

Closterium sp. 6

 

68

Cosmarium granatum

 

69

Cosmarium margispinatum

 

70

Cosmarium moniliforme

 

71

Cosmarium obsoletum

 

72

Cosmarium reniforme

 

73

Cylindrocystis gracilis

 

74

Desmidium aptogonum

 

75

Desmidium baileyi

 

76

Desmidium coarctatum

 

77

Desmidium grevillii

 

78

Desmidium swartzii

 

79

Desmidium sp. 1

 

80

Desmidium sp. 2

 

81

Desmidium sp. 3

 

82

Desmidium sp. 4

 

83

Desmidium sp. 5

 

84

Docidium sp. 1

 

85

Docidium sp. 2

 

86

Docidium sp. 3

 

87

Eudorina elegans

 

88

Genicularia elegans

 

89

Gonatozygon brebissonii

 

90

Gonatozygon kinahanii

 

91

Hyalotheca sp. 1

 

92

Kirchneriella lunaris

 

93

Micrasterias alata

 

94

Micrasterias denticulata

 

95

Micrasterias foliaceae

 

96

Micrasterias radiata

 

97

Micrasterias thomasiana

 

98

Micrasterias sp. 1

 

99

Microspora loefgrenii

 

100

Microspora sp. 1

 

101

Microspora sp. 2

 

102

Mougeotia robusta

 

103

Mougeotia sp. 1

 

104

Mougeotia sp. 2

 

105

Oedogonium sp. 1

 

106

Oedogonium sp. 2

 

107

Pediastrum duplex

 

108

Pediastrum sp. 1

 

109

Pleurotaenium trabecula

 

110

Scenedesmus quadricauda

 

111

Spirogyra sp. 1

 

112

Spondylosium planum

 

113

Staurastrum aculeatum

 

114

Staurastrum brachiatum

 

115

Staurastrum leptocladum

 

116

Staurastrum paradoxum

 

117

Staurastrum sp. 1

 

118

Staurodesmus dejectus

 

119

Staurodesmus glaber

 

120

Staurodesmus incus

 

121

Teilingia granulata

 

122

Tetraedron trigonum

 

123

Treubaria crassispina

 

124

Triploceras gracile

 

125

Xanthidium antilopaeum

 

126

Xanthidium octocorne

 

127

Xanthidium sp. 1

 

128

Zygnema chlaybeospermum

 

129

Zygnema sp. 1

 

130

Zygnemopsis americana

 

131

Zygnemopsis desmidioides

 

132

Zygnemopsis sp. 1

 

133

Zygnemopsis sp. 2

 

 

 

 

 

Jumlah spesies : 89

 

 

Jumlah genus : 31

 

 

 

 

 

CHRYSOPHYTA

 

134

Dinobryon cylindrica

 

135

Mallomonas sp. 1

 

136

Synura uvella

 

 

 

 

 

Jumlah spesies : 3

 

 

Jumlah genus : 3

 

 

 

 

 

CRYPTOPHYTA

 

137

Cryptomonas sp. 1

 

138

Cryptomonas sp. 2

 

 

 

 

 

Jumlah spesies : 2

 

 

Jumlah genus : 1

 

 

 

 

 

CYANOPHYTA

 

139

Anabaena affinis

 

140

Anabaena spiroides

 

141

Dactylococcopsis fascicularis

 

142

Microcystis sp. 1

 

143

Oscillatoria rubescens

 

144

Oscillatoria sp. 1

 

145

Phormidium sp. 1

 

146

Spirulina salsa

 

 

 

 

 

Jumlah spesies : 8

 

 

Jumlah genus : 6

 

 

 

 

 

EUGLENOPHYTA

 

 

 

 

147

Euglena acus

 

148

Euglena acustisma

 

149

Trachelomonas sp. 1

 

 

 

 

 

Jumlah spesies : 3

 

 

Jumlah genus : 2

 

Jumlah spesies yang direkod : 149

Jumlah genus yang direkod : 55

Jumlah divisi yang direkod : 6

 

4.1          PENGHURAIAN GENUS MENGIKUT DIVISI

 

4.1.1  Bacillariophyta

 

Amphipleura

Sel lanseolat hingga fusiform pada keratan lilit, sel tunggal, bebas bergerak; vaf dengan nodul tengah panjang pada hujung dalam dua cabang selari dan bersatu pada kutub oleh nodul kutub, dengan rafe lurus, pendek antara setiap pasangan cabang; dua kromatofor berdekatan kepada sel pada sisi keratan (Tiffany & Britton 1971).

 

Amphiprora

Rafe tidak berpinggir. Frustul berpanjang dalam bentuk perahu dalam pandangan vaf tetapi berbentuk 8 atau jam pasir dalam pandangan girdel (Prescott 1984).

 

Asterionella

Daripada pandangan girdel, Asterionella membentuk bentuk mirip roda kereta sorong dalam koloni dengan bilangan sel lebih kurang 6-8 sel. Asterionella Formosa merupakan spesies yang paling biasa dijumpai dalam pelbagai jenis air tetapi lebih banyak terdapat di tasik eutrofi (Prescott 1984).

 

Coscinodiscus

Frustul diskoid; kebanyakan sel berbentuk bulat dari pandangan atas tetapi juga ada yang bujur atau tak sekata. Coraknya dari punkta hingga areola dan ciri-ciri in bertabur tak sekata, dalam seri dekusat atas vaf atau seri radial menuju ke margin. Dalam sel mempunyai banyak kromatofor diskoid kecil, beberapa kromatofor bercuping tak sekata atau dua kromatofor berlaminat (Smith 1950).

 

Epithemia

Dari pandangan vaf, garis melintang septa frustul jelas kelihatan. Frustul melengkung sedikit. Paksi terdapat di sepanjang margin cekung tetapi membentuk bentuk V membengkok di tengah-tengah. Dari pandangan girdel, frustul adalah segi empat tepat dan menunjuk lebar, jelas dan licin (Prescott 1984).

 

Frustulia

Sel tunggal dan bergerak bebas atau sesil dan terlingkung dalam sampul bergelatin atau tiub bergelatin; nodul tengah panjang longitud, memanjang hingga kutub kepada dua rangka selari dengan nodul kutub; lapisan melintang, mediannya radial dan mempunyai lintasan longitud undulat halus (Tiffany & Britton 1971).

 

Gyrosigma

Frustul adalah berbentuk S atau sigmoid dari pandang vaf; dinding dihias dengan jalur melintang dan memanjang dan membentuk suatu corak persilangan. Frustul adalah lanseolat dari pandangan girdel (Prescott 1984).

 

Navicula

Sel tunggal dan bebas bergerak, kadang-kadang beragregat; aksial tipis , rafe lurus dan pengembangan kutub dan tengah, nodul kecil; lapisan melintang, kadang-kadang radial pada median; dua laminat kromatofor, jarang 4-8, jarang satu atau lebih pirenoid (Tiffany & Britton 1971).

 

Neidium

Sel berbentuk perahu tetapi garis melintang tidak selanjar; tidak bersepta. Walaupun kebanyakannya dengan margin sisian cembung, sesetengah adalah tegak atau mencekung. Terdapat paksi yang jelas membesar di kawasan tengah (Prescott 1984).

 

Nitzschia

Sel selalunya tunggal dan selalunya hadir di dalam tiub yang mengandungi gelatin. Struktur lunas pada setiap vaf melintang secara bertentangan. Rafe terdapat di struktur lunas dan terdapat satu barisan lubang kecil terbuka yang menuju ke bahagian dalaman sel (Prescott 1984).

 

Pinnularia

Sel tunggal dan bergerak bebas, jarang dalam filamen pendek, simetri, jalur interkalari tidak hadir; aksial biasanya luas, kutub dan median mengembang dengan rafe sigmoid dan lurus kompleks; kosta buka internal, licin, radial atau melintang dengan dua garis longitud jelas pada bahagian kosta (Tiffany & Britton 1971).

 

Synedra

Sel tipis dan sangat panjang, sel tunggal atau dalam berkas, bentuk kipas atau koloni memancar, bebas bergerak atau epifitik, sesil atau bertangkai; bahagian tengah licin atau tidak licin; dua plat besar kromatofor dengan tiga atau lebih pirenoid (Tiffany & Britton 1971).

 

Chlorophyta

Arthrodesmus

Sel biasanya kecil dengan panjang dan lebarnya sama kepanjangan. Sel dimampat, cerutan dalam dan pembukaan luas hingga berukuran sinus. Dinding sel licin, ketebalan keseluruhan seragam dengan lurus atau spina bengkok (Tiffany & Britton 1971).

 

Bambusina

Sel berbentuk tong atau subsilinder. Pembesaran pada pangkal semisel dengan sedikit takuk pada bahagian tengah sel. Setiap semisel mempunyai kloroplas aksial dengan pirenoid di tengah (Prescott 1984).

 

Chodatella

Sel tunggal dan bergerak bebas. Berbentuk sitriform, bujur, subsilinder atau subsfera dengan dinding lembut tanpa lapisan bergelatin luaran. Sel bercorak seta panjang di mana subkutub atau kedua-duanya subkutub dan khatulistiwa. Protoplas mempunyai 1-4 atau lebih laminat hingga kloroplas diskoid, setiap satu dengan satu pirenoid (Tiffany & Britton 1971).

 

Closterium

Sel memanjang, biasanya ditanda atenuat, jarang lurus, biasanya berliku, bentuk lunar, tanpa cerutan tengah, kutub atenuat hingga hujungnya berbentuk jarum; dinding sel licin, berjalur, tanpa warna atau kuning hingga coklat; 1 atau lebih gari melintang sama ada di tengah sel atau tempat berbeza sepanjang sel. Kromatofor pada seluruh sel atau beberapa bahagian longitud, 1 pada setiap semisel (Tiffany & Britton 1971).

 

Cosmarium

Sel dalam pelbagai saiz, biasanya mampat, simetri dalam 3 pelan pada sudut tepat; bercerut pada tengah-tengah pada kedalaman berbeza. Kromatofor biasanya aksial, satu dalam setiap semisel dan 1-2 pirenoid besar, parietal dalam beberapa spesies, 4-8 dalam setiap semisel dengan satu atau lebih pirenoid; dinding sel licin, punkta, granulat atau verukosa dengan cirinya disusun dalam bentuk tetap (Tiffany & Britton 1971).

 

Cylindrocystis

Sel berbentuk subsilinder, sesetengah spesies cerut sedikit di kawasan tengah. Mempunyai kloroplas yang besar dan hiasan yang beraneka. Mempunyai nukleus di tengah kloroplas dengan pirenoid besar di setiap hujung sel (Prescott 1984).

 

Desmidium

Sel bersatu dalam koloni filamen berpilin dan panjang, terbenam dalam sarung bergelatin dan keras, kelebaran sel adalah dua kali ganda daripada panjang, dijarakkan oleh cerutan median; dinding sel biasanya licin; kromatofor aksial, satu per semisel; satu atau beberapa pirenoid (Tiffany & Britton 1971).

 

Docidium

Sel berbentul silinder, dimeter adalah hampir sama, margin biasanya beralun; batang memendek dan licin (Prescott 1984).

 

Eudorina

Koloni berbentuk sfera atau bujur, mobil dengan 16-32-64 sel berjarak daripada satu sama lain dan berdekatan dengan periferi hialin, sampul bergelatin; sampul simetri atau dengan penonjolan posterior; sel biflagelum, sfera dengan 1-2 vakuol mengecut anterior; satu bintik mata; kromatofor bujang, berbentuk cawan, satu hingga banyak pirenoid (Tiffany & Britton 1971).

 

Genicularia

Sel berbentuk silinder dengan batang yang memendek. Sel tunggal atau bercantum bersebelahan dari hujung ke hujung untuk membentuk pendek atau filamen yang agak panjang. Kloroplas dalam bentuk pita berpilin (Prescott 1984).

 

Gonatozygon

Sel berbentuk silinder, tiada cerutan median, tepinya selari kecuali pada apeks di mana menumpu; apeks berbentuk tong; dua kromatofor, jarang satu, aksial, memanjang dari kutub ke kutub atau kutub ke tengah sel (Smith 1950).

 

Hyalotheca

Sel berbentuk segiempat tepat atau subsilinder. Pemotongan pada bahagian median adalah cetek. Terdapat axial kloroplas pada setiap semisel (Prescott 1984).

 

Kirchneriella

Sel arkuat atau lunat, atenuat atau subsilinder, apeks hampir bersentuhan, tersusun longgar dalam sampul bergelatin besar; satu kromatofor, parietal pada bahagian cembung atau keseluruhan sel, dengan atau tanpa pirenoid (Tiffany & Britton 1971).

 

Micrasterias

Sel tunggal, jarang dalam filamen, pelbagai saiz, biasanya kepanjangan lebih daripada kelebaran, cerutan dalam, pembukaannya terhala keluar ,biasanya mampat, semisel, semi-bulat hingga heksagon; semisel dibahagi kepada 1 kutub dan 3-4 cuping lateral; dinding sel biasanya licin, dengan barisan spina berdekatan irisan atau dentikulat pada margin, jarang keseluruhan sel penuh dengan spina; kromatofor aksial, bercuping, satu pada setiap semisel; pirenoid banyak, tertabur (Tiffany & Britton 1971).

 

Microspora

Filamen yang tidak bercabang mempunyai sel segi empat hingga silinder pendek. Kloroplas wujud dalam pelbagai bentuk dengan pariental, lipatan, plat berputus-putus atau jaringan bebenang walaupun dalam filamen yang sama (Prescott 1984).

 

Mougeotia

Filamen ringkas atau jarang dengan cabang bersel 1 atau 2 dengan sel berbentuk silinder, rizoid; kromatofor 1 atau 2 plat aksial dengan beberapa pirenoid dalam sebaris atau bertabur tak tetap (Smith 1950).

 

Oedogonium

Filamen sel tidak betul-betul silinder tetapi besar sedikit pada hujung anterior. Sel dengan 1 atau lebih parut berbentuk gelang pad dinding. Apabila matang, sel betina (oogonia) membesar dan sel kecil berbentuk kotak dengan anterozoid (Prescott 1984).

 

Pediastrum

Senobium bergerak bebas, leper terdiri daripada selapis sel (4-8-16-32-64-128-256), padat atau berlubang-lubang; dinding sel licin atau kasar, sel margin biasanya berbeza daripada yang interior, dengan cuaran; kromatofor parietal disk, memenuhi seluruh sel kemudian, 1-4 pirenoid (Tiffany & Britton 1971).

 

Pleurotaenium

Sel biasanya besar, kepanjangan lebih beberapa kali ganda daripada kelebaran, memanjang, lurus dan sedikit tercerut pada tengah-tengah. Semi sel berbentuk silinder dan mempunyai tepi yang selari atau atenuat pada kutub. Dinding sel tiada segmen melintang dan biasanya punkta halus hingga kasar (Tiffany & Britton 1971).

 

Scenedesmus

Sel bujur atau fusiform; dinding licin atau dengan 1 atau 2 spina melengkung, koloni terdiri daripada 4 hingga 12 sel, bercantum bersama dinding menegak dalam siri linear (Prescott 1984).

 

Spirogyra

Filamen ringkas dengan sel berbentuk silinder, koligat, semi-replikasi, replikasi; kromatofor 1-16, lurus atau pilin tersusun parietal bentuk reben terbenam dalam sitoplasma, setiap satu dengan sedikit hingga banyak pirenoid; nukleus berada tengah, disokong oleh bebenang sitoplasma (Tiffany & Britton 1971).

 

Spondylosium

Tiada cuaran daripada apeks semisel. Sel simetri radial; dari pandangan depan. Semisel bujur, segitiga atau segiempat pada bentuk luar dengan apeks leper atau tinggi pada bahagian tengah. Dinding sel licin atau punkta tetapi coraknya jarang tetap. Cerutan tengah sangat dalam. Kloroplas ialah aksial dan mempunyai satu pirenoid (Tiffany & Britton 1971).

 

Staurastrum

Majoriti spesies mempunyai sel yang simetri radial dan biasanya berbentuk segitiga pada pandangan dasar. Banyak spesies cerut bersudut akut. Dinding sel licin atau bergranul, veruka atau spina. Dinding sel spesies yang bercorak tersusun dalam bentuk simetri. Garis bentuk semisel dari pandangan depan elips, semi-bulat, siatiform, segitiga, angular empat segi atau poligon (Tiffany & Britton 1971).

 

Staurodesmus

Genus Staurodesmus ditubuhka oleh Teiling (1984) dengan menyatukan bahagian genus-genus Arthrodesmus dan Staurastrum. Ciri-ciri genus ini adalah semisel yang berdinding licin dan dilengkapi dengan satu spina per radius.

 

Teilingia

Sel bercantum dengan proses bentuk butang pada apeks untuk membentuk filamen. Sel mempunyai bentuk dan perkadaran yang agak sama dengan sesetengah Cosmarium (Prescott 1984).

 

Tetraedron

Sel tunggal (atau jarang dalam agregat sementara pada muda), leper dan bersudut (segitiga, segiempat atau poligon), dengan sudut ringkas atau terhasil kepada spina furkat atau ringkas; dinding sel licin atau tidak; kromatofor satu hingga banyak, parietal atau keseluruhan sel dengan atau tanpa pirenoid (Tiffany & Britton 1971).

 

Treubaria

Sel simetri segitiga atau piramid dengan duri pada setiap sudut. Sesetengah spesies mempunyai duri yang rata pada hujung. Sel lebih panjang daripada lebar. Sel mempunyai satu parietal kloroplas dengan pirenoid pada tengah (Prescott 1984).

 

Triploceras

Tepi semisel undulat dengan tonjolan bergelung mamilat, setiap tonjolan diakhiri dengan satu spina. Apeks semisel leper dan dengan terbenam 2 atau 3 spina pendek dan tajam. Setiap semisel mempunyai satu kloroplas aksial dengan bingkai longitud dari dasar ke apeks, mempunyai sebaris pirenoid aksial (Tiffany & Britton 1971).

 

Xanthidium

Sel mempunyai cerutan median dalam dan sinus bersudut akut. Semisel mampat tetapi pelbagai simetri radial. Margin lateral semisel mempunyai satu atau lebih spina yang ringkas atau furkat. Dinding sel licin kecuali bahagian tengah yang tebal. Bahagian tebal in berwarna kecoklatan kerana terkumpul kompaun besi. Setiap semisel mempunyai dua kloroplas laminat aksial atau empat dalam kedudukan parietal dan satu pirenoid per kloroplas (Tiffany & Britton 1971).

 

Zygnema

Filamen ringkas dengan selnya berdiameter 1-9 m panjang, biasanya dengan 2 stelat kromatofor tetap (jarang 1-4 sel), setiap satu ada pirenoid terbenam pada tengah-tengah., disambung oleh genting sitoplasma berkandung nukleus (Tiffany & Britton 1971).

 

Zygnemopsis

Filamen ringkas dengan dua kromatofor, biasanya 3-6 stelat atau berbentuk bantal, setiapnya dengan pirenoid, disambungkan oleh genting sitoplasma di mana nukleus berada; sel dipanjangkan semasa konjugat; diasingkan daripada Zygnema dengan mengembang dan memenuhi gamet dengan lamelosa padat dan selulosa koloid sebagai gamet melalui salur konjugat (Tiffany & Britton 1971).

 

Chrysophyta

Dinobryon

Sel bebas bergerak, sesil atau epifitik, sel tunggal atau dalam koloni, disatukan dalam bentuk kon, kampanulat atau silinder, licin atau lorika selulosa undulat dengan dasarnya tajam dan buka di bahagian atas (Tiffany & Britton 1971).

 

Mallomonas

Sel bujur atau elipsis, dinding adalah ditutupi dengan banyak skala silika (wujud seperti rantai besi) di mana menghasilkan bulu panjang; dengan satu apeks terbuka; dengan satu flagela tunggal, flagela biasanya susah dinampak, sel adalah dalam keadaan tidak aktif dalam pelekap mikroskop (Prescott 1984).

 

Synura

Piriform memanjang, tersusun radial dalam globula atau koloni, sel disambungkan pada koloni dalaman; vakuol pada dasar flagelum yang sama panjang (Tiffany & Britton 1971).

 

Cryptophyta

Cryptomonas

Sel bujur atau bulat lebar, atau asimetri pada hujung anterior, dengan 1 atau 2 parietal, kloroplast hijau-zaitun sentiasa berwarna merah; 2 flagela, melekat dalam satu apeks gulet (Prescott 1984).

 

Cyanophyta

Anabaena

Trikom bergerak bebas, sel tunggal atau beragregat dalam lapis bermukus nipis; trikom berbentuk silinder atau atenuat pada apeks; akinet pelbagai bentuk, sel tunggal atau dalam seri, berbatas kepada heterosista atau tidak (Tiffany & Britton 1971).

 

Dactylococcopsis

Sel tunggal atau dalam koloni dengan beberapa sel. Diliputi dengan membran gelatin tetapi kadangkala susah dinampak. Bentuk sel panjang tirus, tajam pada hujung sel, fusiform (Prescott 1984).

 

Microcystis

Sel berbentuk bulat tidak sekata atau berkoloni dalam bentuk bujur, kadangkala klatrat. Sel yang banyak dan berkumpul dalam vakuol musilaj berkoloni yang membiaskan cahaya supaya sel kelihatan kecoklat-coklatan, hitam atau ungu (Prescott 1984).

 

Genus: Oscillatoria

Trikom tidak bercabang, berbentuk silinder tanpa sarung jelas, sel tunggal atau jisim flokus; kandungan sel homogeneous atau bergranul; pelbagai warna; kadang-kadang dalam bentuk fragmen (Tiffany & Britton 1971).

 

Phormidium

Trikom tidak bercabang, berbentuk silinder, dilingkungi dalam sarung bergelatin dan berair, kadang-kadang disaluti oleh kalsium karbonat (Tiffany & Britton 1971).

 

Spirulina

Unisel trikom. Sesetengah spesies adalah tunggal tetapi sentiasa didapati dalam beramai-ramai. Spesies adalah berbeza daripada saiz dan bentuk atau jenis gegelung, dekat atau longgar (Prescott 1984).

 

Euglenophyta

Euglena

Sel tunggal, bergerak dengan satu flagelum, biasanya metabolik; flagelum pelbagai kepanjangan; kromatofor banyak, diskoid hingga bentuk jalur, dengan atau tanpa pirenoid; biasanya dengan bintik mata pada hujung anterior (Tiffany & Britton 1971).

 

Trachelomonas

Sel tunggal, bergerak, biasanya dengan satu flagelum, protoplasma bermetabolik tinggi dan disaluti dalam lorika kukuh secara longgar; bintik mata pada kutub anterior; kutub pada hujung anterior ada atau tiada kolar, permukaan licin. Berwarna coklat kerana terbenam garam besi (Tiffany & Britton 1971).

 

PARAMETER PERSEKITARAN

Beberapa parameter persekitaran di Tanjung Kuin, Tasek Bera telah dicatatkan, termasuk kedalaman, kelutsinaran, suhu, pH, oksigen terlarut (DO), kandungan nitrat dan kandungan fosfat. Parameter suhu, pH, DO, nitrat dan fosfat dibahagi kepada bahagian permukaan dan dasar air. Jadual 4.2 menunjukkan nilai purata parameter persekitaran di Tanjung Kuin, Tasek Bera. Data-data mentah parameter persekitaran pula ditunjukkan di Lampiran C, D, E, F dan G.

 

 

Jadual 4.2 Nilai purata parameter persekitaran di Tanjung Kuin, Tasek Bera

Parameter

Unit

Purata Sisihan piawai

Permukaan

Dasar

Kedalaman

m

3.17 0.63

Kelutsinaran

m

0.86 0.04

Suhu

C

27.95 1.10

27.18 0.50

pH

 

5.33 0.50

5.34 0.64

Oksigen terlarut (DO)

mg/L

2.51 0.44

1.90 0.35

Oksigen terlarut (DO)

%

31.93 5.36

24.14 4.34

Nitrat

mg/L

0.00 0.00

0.00 0.00

Fosfat

mg/L

0.02 0.01

0.02 0.01

 

Kedalaman

Kedalaman Tanjung Kuin telah dicatat dalam julat dari 2.30 m hingga 4.00 m dan puratanya 3.17 0.63 m. Nilai kedalaman pada persampelan 1 adalah lebih tinggi, iaitu 3.30 m kerana persampelan dijalankan selepas hujan dengan kenaikan paras air. Jadual 4.3 menunjukkan purata kedalaman air di Tanjung Kuin pada ketiga-tiga persampelan.

 

Jadual 4.3 Purata kedalaman Tanjung Kuin pada ketiga-tiga persampelan

Parameter

Persampelan

Purata Sisihan piawai

1

2

3

Kedalaman (m)

3.30

3.07

3.13

3.17 0.63

 

Kelutsinaran

Kelutsinaran Tanjung Kuin mencatat julat dari 0.72 m hingga 0.95 m dan puratanya pula 0.86 0.04 m. Didapati persampelan 1 mencatat nilai kelutsinaran yang tertinggi antara ketiga-tiga persampelan (Rajah 4.3). Walaubagaimanapun, rekod ketiga-tiga persampelan ini masih mencatat nilai yang rendah dan jauh beza dengan kajian terdahulu. Menurut kajian Furtado dan Mori (1982) yang telah dijalankan di Tasek Bera, kelutsinaran dicatat dalam julat 1.5 m hingga 2.5 m dengan maksimum 2.67 m pada September 1971, selepas musim kemarau dengan kenaikan paras air dan minimum 1.08 m pada April 1971.

Kelutsinaran air dipengaruhi oleh sudut tuju sinar matahari, keamatan cahaya yang sampai ke permukaan air, permukaan tasik samada tenang atau berombak dan kejernihan air. Selain itu, bahan-bahan seperti humus, lumpur, puing organik, bahan koloid, tumbuhan dan haiwan juga boleh mempengaruhi kelutsinaran air (Ahmad Ismail & Asmida Ismail 2008). Nilai kelutsinaran di Tanjung Kuin yang rendah ini disebabkan oleh pertumbuhan tumbuhan Rasau Pandanus helicopus dan Rumput Kercut Lepironia articulata di tasik. Hujan yang menyebabkan kehadiran bahan-bahan zarahan terampai juga menurunkan nilai kelutsinaran sedangkan ketiga-tiga persampelan ini dijalankan pada musim hujan.

 

Rajah 4.3 Purata kelutsinaran air di Tanjung Kuin mengikut persampelan

 

Suhu

Suhu permukaan air Tanjung Kuin adalah dalam julat 26.76 0C hingga 30.03 0C dengan purata 27.95 1.10 0C manakala suhu dasar air pula dicatat dalam julat 26.52 0C hingga 28.04 0C dengan purata 27.18 0.50 0C. Jika berbanding dengan kajian terdahulu, Furtado dan Mori (1982) mencatatkan nilai purata 26.30 0C pada permukaan air (minimum 23.3 0C dan maksimum 31.2 0C ) dan 25.40 0C bagi dasar air (minimum 23.20 0C dan maksimum 26.60 0C). Suhu air yang didapati daripada kajian adalah lebih tinggi daripada kajian Furtado dan Mori disebabkan fenomena pemanasan global pada masa kini turut meningkatkan suhu tasik.

Daripada analisis hasil kajian yang telah dilakukan (Rajah 4.4), didapati persampelan 1 mencatat nilai suhu yang tertinggi kerana persampelan 1 dijalankan pada waktu tengah hari dengan matahari berkedudukan tegak di atas kepala dan berpancaran yang terik sekali manakala persampelan 2 dan 3 pula dijalankan pada waktu pagi. Menurut Ahmad Ismail dan Asmida Ismail (2008), punca utama haba bagi sesuatu tasik adalah daripada sinar matahari. Suhu permukaan air adalah lebih tinggi daripada suhu dasar air. Ini disebabkan pancaran matahari di permukaan air adalah lebih tinggi daripada dasar air. Apabila sinar matahari menembusi air, melekul air, zarah terampai dan zarah terlarut memantulkan sinar matahari sebelum sampai ke dasar tasik.

Suhu yang sesuai untuk pertumbuhan fitoplankton sebenarnya adalah dalam lingkungan 25.0 C hingga 30.0 C (Prescott 1968). Ini menunjukkan bahawa suhu air di Tanjung kuin adalah sesuai untuk pertumbuhan fitoplankton.

 

Rajah 4.4 Purata suhu air di Tanjung Kuin mengikut persampelan

 

pH

Nilai pH di Tanjung Kuin dicatat dalam julat 4.67 hingga 5.86 dengan purata 5.33 0.50 bagi permukaan air dan 4.56 hingga 6.47 dengan purata 5.34 0.64 bagi dasar air. Kajian Furtado dan Mori (1982) pula mencatat purata 5.33 (minimum 4.57 dan maksimum 6.83), diukur dengan elektrod gelas. Kedua-dua kajian ini menunjukkan air di Tanjung Kuin adalah bersifat asid lemah.

Nilai pH permukaan air pada persampelan 1 dan persampelan 3 adalah lebih rendah daripada dasar air (Rajah 4.5). Walaubagaimanapun, nilai pH di kedua-dua permukaan dan dasar tasik ini adalah rendah. Ini disebabkan kekayaan tumbuhan Rasau Pandanus helicopus dan Rumput Kercut Lepironia articulata di tasik. Daun, ranting dan batang tumbuhan yang layu akan mengalami pereputan dan turut menurunkan pH air. Menurut Wetzel (1983), aktiviti pereputan seperti pereputan rumpai air merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penurunan pH air. Selain itu, kepelbagaian ikan di Tasek Bera juga akan menurunkan pH air melalui proses respirasi dan pereputan.

 

Rajah 4.5 Purata pH di Tanjung Kuin mengikut persampelan

 

Oksigen terlarut (DO)

Oksigen terlarut (DO) diukur dalam unit mg/L dan %. Menurut bacaan yang direkodkan, didapati julat DO dalam unit mg/L adalah dari 2.06 mg/L hingga 3.29 mg/L bagi permukaan air dengan purata 2.51 0.44 mg/L dan dalam julat 1.38 mg/L hingga 2.46 mg/L bagi dasar air dengan purata 1.90 0.35 mg/L. DO yang diukur dalam unit % pula mencatat julat dari 26.00 % hingga 41.60 % bagi permukaan air dengan purata 31.93 5.36 % dan dalam julat 17.60 % hingga 31.20 % bagi dasar air dengan purata 24.14 4.34 %. Rajah 4.6 menunjukkan purata DO di Tanjung Kuin dalam unit mg/L pada tiga persampelan berasingan manakala Rajah 4.7 pula menunjukkan purata DO di Tanjung Kuin dalam unit %.

Daripada analisis data yang telah dilakukan, didapati DO di permukaan air adalah lebih tinggi daripada dasar air. Menurut Ahmad Ismail dan Asmida (2008), oksigen menyerap masuk di permukaan tasik melalui interfasa udara-air dan kemudiannya diselerakkan ke seluruh jasad air oleh angin, tindakan ombak dan percampuran menegak. Selain itu, proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan di permukaan air, khususnya fitoplankton juga akan meningkatkan kandungan DO dalam air. Menurut Chapman (1992), kandungan oksigen terlarut dalam air semula jadi berubah mengikut suhu, saliniti, arus, tekanan atmosfera serta aktiviti fotosintesis oleh alga dan tumbuhan. Semakin tinggi DO di dalam air, semakin baik kualiti air tersebut (Smith 1950).

Menurut kajian Furtado dan Mori (1982), julat DO yang dicatat adalah dari 0.84 mg/L hingga 4.43 mg/L dan dari 10.8 % hingga 56.5 % dengan purata 1.90 mg/L dan 23.6 % dan catatan ini adalah lebih rendah. Paras oksigen yang rendah biasanya berkaitan dengan penghasilan primer yang rendah, pengambilan oksigen oleh bahan yang mengalami pengoksidaan, tindakan pelunturan dan kewujudan bahan pencemar organik.

 

Rajah 4.6 Oksigen terlarut (DO) (mg/L) di Tanjung Kuin mengikut persampelan

 

Rajah 4.7 Oksigen terlarut (DO) (%) di Tanjung Kuin mengikut persampelan

 

Kandungan nitrat

Kandungan nitrat di Tanjung Kuin tidak dapat dikesan pada ketiga-tiga persampelan samada permukaan atau dasar air. Menurut Ahmad Ismail dan Asmida Ismail (2008), input utama nitrat di tasik dan sungai adalah daripada hujan dan air larian. Kepekatan dan kadar nitrat mempunyai hubungan rapat dengan penggunaan tanah di sekeliling jasad air. Kandungan nitrat dengan catatan 0.00 mg/L menunjukkan Tanjung Kuin adalah dalam keadaan yang bersih dan tidak tercemar, sedangkan Tasek Bera merupakan Tapak Ramsar pertama di Malaysia yang dilindungi sepenuhnya.

Tambahan pula, nitrat merupakan bahan aktif dengan mudah boleh bergerak bebas. Keturunan hujan yang mengakibatkan pengaliran air tasik menyebabkan kandungan nitrat tidak dapat dikesan. Selain itu, nitrat disimpan dan digunakan secara berterusan oleh fitoplankton untuk pertumbuhan dan mengembangkan populasi. Walaubagaimanapun, kajian Furtado dan Mori (1982) menunjukkan kandungan nitrat di Tasik Bera berada dalam julat 0.01 mg/L hingga 0.29 mg/L.

 

Kandungan fosfat

Kandungan fosfat yang dicatat pada persampelan 1 adalah 0.01 mg/L bagi kedua-dua permukaan dan dasar air (Rajah 4.8). Persampelan 2 pula mencatat 0.03 mg/L masing-masing bagi permukaan dan dasar air. Tiada data kandungan fosfat pada persampelan 3 kerana peralatan HACH KIT terosak semasa analisis dijalankan. Secara puratanya, kandungan fosfat di Tanjung Kuin adalah 0.02 0.01 mg/L bagi permukaan air dan 0.02 0.01 mg/L bagi dasar air. Catatan julat pula dari 0.01 mg/L hingga 0.04 mg/L bagi kedua-dua permukaan dan dasar air.

Menurut Ahmad Ismail dan Asmida Ismail (2008), aras fosfat di kebanyakan tasik adalah rendah. Kandungan fosfat di Tanjung Kuin adalah rendah kerana fosfat yang memasuki sistem akuatik diambil oleh bakteria, alga dan makrofit akuatik.

Menurut EPA (1976), kandungan fosfat yang melebihi 0.025 mg/L akan merangsangkan pertumbuhan alga dan tumbuhan akuatik yang berlebihan. Walaupun fosfat diperlukan dalam jumlah yang kecil, namun unsur ini merupakan salah satu punca yang boleh mengehadkan pertumbuhan fitoplankton (Ahmad Ismail & Asmida Ismail 2008).

 

Rajah 4.8 Kandungan fosfat di Tanjung Kuin mengikut persampelan

 

 

 

KESIMPULAN

Kajian kualitatif di Tanjung Kuin, Tasek Bera pada ketiga-tiga persampelan telah berjaya merekodkan sebanyak 149 spesies daripada 55 genus dan 6 divisi fitoplankton. Enam divisi ini terdiri daripada Bacillariophyta (44 spesies), Chlorophyta (89 spesies), Chrysophyta (3 spesies), Cryptophyta (2 spesies), Cyanophyta (8 spesies) dan Euglenophyta (3 spesies). Antara keenam-enam divisi tersebut, Chlorophyta merupakan divisi yang paling dominan di Tanjung Kuin dengan catatan sebanyak 89 spesies daripada 31 genus. Bacillariophyta merupakan divisi kedua dominan dengan 44 spesies daripada 12 genus. Closterium merupakan genus yang paling dominan dengan catatan sebanyak 19 spesies dan Nitzschia pula merupakan genus yang kedua dominan dengan catatan sebanyak 11 spesies.

Berbanding dengan kajian terdahulu yang dijalankan di Tasek Bera pada tahun 1970an, 416 spesies daripada 102 genus dan 7 divisi telah berjaya direkodkan. Antara tujuh divisi yang direkod termasuklah Bacillariophyta (61 spesies), Chlorophyta (293 spesies), Chrysophyta (7 spesies), Cyanophyta (23 spesies), Euglenophyta (24 spesies), Pyrrophyta (5 spesies) dan Rhodophyta (3 spesies). Chlorophyta merupakan divisi yang paling dominan dengan catatan sebanyak 293 spesies dan diikuti oleh Bacillariophyta dengan 61 spesies. Straurastrum merupakan genus yang paling dominan pada keseluruhannya dengan catatan sebanyak 58 spesies. Eunotia dengan 19 spesies pula merupakan genus yang kedua dominan.

 

 

RUJUKAN

Ahmad Abas Kutty, Ahmad Ismail & Chay Siew Fong. 2001. A preliminary study of phytoplankton at Lake Chini, Pahang. Pakistan Journal of Biological Sciences 4(3): 309-313.

Ahmad Ismail & Ahmad Badri Mohamad. 1992. Ekologi air tawar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Ismail & Ahmad Badri Mohamad. 1994. Ekologi air tawar. Cetak ulang Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Ismail & Asmida Ismail. 2008. Ekologi air tawar. Ed. ke-2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Aishah Salleh. 1996. Alga Air Tawar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Alexopoulos, C.J. & Bold, H.C. 1967. Algae and fungi. London: the Collier Macmillan Publishers.

Allen, M.B. & Arnon, D.I. 1955. Studies on nitrogen-fixing blue-green algae. I. Growth and nitrogen fixation by Anabaena Cylindrica lemm. Plant Physiology 30: 366-372.

APHA. 1992. Standard methods for the examination of water and wastewater. Ed. ke-18. Washington: American Public Heakth Association.

Bold, H.C. & Wynne, M.J. 1978. Introduction to the algae. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Boney, G.A. 1975. Phytoplankton. London: Edward Arnold (Publishers) Limited.

Carl, G.C. 1937. Flora and fauna of brackish water. Ecology 18(3): 446-453.

Chapman, D.J. 1992. Water quality assessment: a guide o the use of biota, sediments and water in environmental monitoring. London: Chapman and Hall.

Chapman, V.J. & Chapman, D.J. 1962. The algae. Ed. ke-2. The Macmillan Press LTD.

Coesel, P.F.M. 1983. The significance of desmids as indicators of the trophic status of freshwaters. Schweiz. Z. Hydrologia 45: 388-393.

Cole, G.A. 1993. Buku teks limnologi. Terj. Fatimah Md. Yusoff & Shamsiah Md. Said. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Cormick, P.V. & Cairns, J. 1994. Algae as indicator of environmental changes. Journal of Applied Phycology 6: 509-526.

Darley, M.M. 1982. Algae biology: a physiological approach. London: Blackwell Scientific Publication.

Diaz-Pardo, E., Vazquez, G. & Lopez-Lopez, E. 1998. The phytoplankton community as a bioindicator of health conditions of Atezca Lake, Mexico. Aquat. Ecosyst. Health Manage. 1: 256-266.

EPA. 1976. Quality criteria for water. Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency.

Furtado, J.I. & Mori, S. (pnyt.). 1982. Tasek Bera: the ecology of a freshwater swamp. The Hague: Dr. W. Junk Publishers.

Goldman, C.R. & Horne, A. J. 1983. Limnology. Tokyo: McGraw-Hil Book Company Japan, Ltd.

Graham, L.E. & Wilcox, L.W. 2000. Algae. London: Prentice Hall International.

HACH. 2003.The handbook of DR 2000 laboratory spectrophotometer. Loveland, CO: HACH Company.

Howarth, R.W. 1988. Nutrient limitation of net primary production in marine ecosystems. Annual Review of Ecology and Systematics 19: 89-110.

Kumar, H.D. & Singh, H.N. 1979. A textbook on algae. Ed. ke-2. London: The Macmillan Press Ltd.

Lokman Shamsudin. 1991. Diatom air tawar. Morfologi dan taksonomi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Morris, I. 1967. An introduction to the algae. London: Hutchinson & Co. LTD.

Morris, I. 1988. Pengenalan alga. Terj. Tik Haji Mohamed. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Moss, B. 1980. Ecology of fresh waters. London: Blackwell Scientific Publications.

Nontji, A. 1987. Laut Nusantara. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Paul R. Gorham. 1960. Toxic waterblooms of blue-green algae. Can Vet J. 1(6): 235-245.

Palmer, C.M. 1962. Algae in water supplies. Washington: Public Health Service Publication.

Pentecost, A. 1984. Introduction to freshwater algae. England: The Richmond Publishing Co. Ltd.

Presscott, G.W. 1948. Objectionable algae with reference to the killing of fish and other animals. Hydrobiologia 1: 1-13.

Prescott, G.W. 1968. The algae: a review. Boston: Houghton Mifflin Company.

Prescott, G.W. 1978. How to know the Freshwater Algae. Ed. ke-3. Dubuque: Wm. C. Brown.

Prescott, G.W. 1982. Algae of the Western Great Lakes Area with an illustrated Key to the Genera of Desmids and Freshwater Diatoms. Cetak ulang. Dubuque: Wm. C. Brown.

Prescott, G.W. 1984. How to know the freshwater algae. Ed. ke-3. Dubuque: Wm. C. Brown.

Reynolds, C.S. 1984. The ecology of freshwater phytoplankton. London: Cambridge University Press.

Rodolfo Barreiro, Laura Picado & Carlos Real. 2002. Biomonitoring heavy metals in estuaries: a field comparison of two brown algae species inhabiting upper estuarine reaches. Environmental Monitoring and Assessment 75: 121-134.

Salleh A., Ahmad Wakid S., Shah Bahnan I., Abdul Rahman K.A. & Nasrodin S. 2005. Diversity of phytoplankton at Langkawi Island, Malaysia. Malaysian Journal of Science 24: 43-55.

Sim, C.H. 2002. A field guide to the fish of Tasek Bera Ramsar Site, Pahang, Malaysia. Selangor: Wetlands International-Malaysia Programme.

Slylvia, S.M. 1995. Ecology and field biology. New York: Harpers Collins Publishers.

Smith, G.M. 1920. Phytoplankton of the Inland Lakes of Wisconsin. Wisconsin

Geological and Natural History Survey 57:12.

Smith, G.M. 1950. The fresh water algae of the United States. London: MC Grew Hill.

Sulaiman, A.H., Salleh, A. & Arshad, A.H.H.A. 1991. Preliminary studies on eutrophication of three lakes near Kuala Lumpur, Malaysia. Inland Aquatic Environment Stress Monitoring 43: 115-126.

Sze, P. 1986. A biology of the algae. Duduque: Wm. C. Brown Publishers.

Sze, P. 1998. A biology of the algae. Ed. ke-3. Boston: The McGraw-Hill Companies, Inc.

Teiling, E. 1948. Staurodesmus, genus novum. Botaniska Notiser 1948: 49-83.

Thurman, H.V. 2004. Introductory oceanography. New Jersey: Prentice Hall.

Tiffany, L.H. & Britton, M.E. 1971. The algae of Illinois. New York: Hafner Publishing Company.

Trainor, F.R. 1978. Introductory phycology. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Tripathi, A.K. & Pandey, S.N. 1990. Water Pollution. New Delhi: Ashish Publishing House.

Umaly, R.C. & Cuvin, M. 1988. Limnology-laboratory and field guide physico-chemical factors biological factors. Manila: National Book Store, Inc.

Uno, G., Storey, R. & Moore, P. 2001. Principles of botany. Dubuque: McGraw Hill Higher Education.

Welch, P.S. 1948. Limnological methods. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.

Wetzel, R.G. 1983. Limnology. Philadelphia: Saunders College Publishing.

Wu, J.T. 1984. Phytoplankton as bioindicator for water quality in Taipei. BOT. BULL. ACAD. SIN. 25(2): 205-214.

 

 

GLOSARI

 

Akut

Berkaitan dengan penyakit atau keadaan yang menjadi parah atau teruk dalam jangka waktu yang pendek.

Anterior

Berkenaan sesuatu struktur yang terletak di bahagian hadapan.

Anterozoid

Gamet jantan.

Areola

Bulatan yang mengelilingi bahagian tengah.

Arkuat

Bengkok atau lengkok seperti busar.

Atenuat

Beransur-ansur menirus kepada hujung sempit.

Autotrof

Organisma yang dapat mensintesiskan nutrient organik secara langsung daripada bahan tak organik yang ringkas seperti karbon dioksida, nitrogen dan hidrogen sulfida.

Biloprotein

Sesuatu pigmen berwarna biru atau merah yang terdapat di alga biru hijau dan alga merah.

Biota

Tumbuhan dan haiwan yang terdapat di sesuatu kawasan.

Cuaran

Benda yang mengajur memanjang ke depan.

Dekusat

Daun-daun yang bertentangan pada sudut tepat dengan pasangan yang lebih dahulu.

Dentikulat

Bergigi, dengan unjuran hujung yang tumpul.

Diskoid

Mempunyai bentuk cakera.

Epifitik

Hidup pada tumbuhan, tetapi melekat di permukaan sahaja.

Eutrofikasi

Keadaaan air yang kaya dengan nutrient dan organisma.

Filamen

Rantaian sel, misalnya yang terdapat pada alga dan bakteria.

Fitoplankton

Tumbuhan plankton yang terdiri daripada alga.

Flagelum

Organel berbentuk bebenang halus yang menjulur ke luar permukaan sel sesetengah bakteria dan permukaan pelbagai sel eukariot untuk proses gerak alih organisma berkenaan.

Flokus

Permukaan yang mempunyai rerambut seperti kapas.

Frustul

Dinding diatom yang terdiri daripada silica.

Fukoxantin

Pigmen xantofil utama yang mengandungi karoten, yang terdapat pada alga perang.

Fusiform

Kuncup atau mengecil ke bawah.

Granulat

Dilitupi granul

Gulet

Rongga yang membolehkan pengambilan makanan ke dalam tubuh.

Habitat

Tempat individu atau populasi hidup.

Heterosista

Sel khusus yang terdapat pada alga biru-hijau yang mampu mengikat nitrogen; tapak enzim nitrogenase.

Hialin

Tiada warna atau tembus cahaya.

Interkalari

Wujud di mana-mana sepanjang filament, tidak di apeks atau pangkal.

Kampanulat

Bentuk loceng.

Karotenoid

Pigmen larut lemak yang tersebar luas di dalam tumbuhan dan haiwan yang terdiri daripada karoten dan xantofil.

Karsinogen

Sebarang agen yang dapat mencetuskan ketumbuhan yang malignan dan seterusnya mengakibatkan penyakit kanser.

Klatrat

Mempunyai struktur kekisi.

Koligat

Disambung oleh septa berbentuk kolar; bentuk H dari pandangan depan.

Kosta

Satu atau lebih bingkai.

Krisolaminarin

Dikenali sebagai leukosin yang merupakan bahan simpanan karbohidrat di dalam fitoplankton seperti Bacillariophyta.

Kromatofor

Jasad berwarna dalam sel yang mempunyai pigmen lain.

Lamelosa

Struktur submikroskopik pada membran kloroplas yang mengandungi lamela yang merupakan lapisan nipis.

Laminat

Bentuk seperti plat.

Lanseolat

Sempit dan menirus di kedua-dua bahagian.

Lateral

Berhubung dengan bahagian sisi.

Lentik

Merujuk kepada air yang bertakung seperti kolam dan tasik.

Lorika

Sarung perlindungan yang dimiliki oleh beberapa alga.

Lotik

Merujuk kepada air yang mengalir, contohnya sungai.

Lunat

Berbentuk bulan sabit.

Mamilat

Jenggul berbentuk pentil.

Musilaj

Bahan berlendir yang terdiri daripada terbitan karbohidrat yang kompleks, yang dihasilkan oleh tumbuhan dan haiwan.

Obtus

Bulat sedikit di hujung.

Parietal

Berkaitan dengan dinding rongga badan atau struktur lain.

Periferi

Di permukaan luar atau pinggir pigmen berwarna jingga, selalunya bersekutu dengan klorofil.

Pirenoid

Organel tang terdapat dalam atau bersebelahan kloroplas.

Piriform

Bentuk buar pear.

Plankton

Tumbuhan atau haiwan halus yang hidup terapung di dalam air.

Pantonematik

Satu jenis flagelum yang mempunyai dua barisan mastigonem, flimer atau fibril.

Prokariot

Organisma yang bahan genetiknya tidak dikelilingi oleh membran nukleus.

Punkta

Titik berjarum panjang.

Rafe

Belahan di permukaan vaf diatom.

Rizoid

Filamen unisel atau multisel yang berfungsi sebagai organ pelekap.

Semisel

Separuh sel vegetatif spesies desmids.

Senobium

Koloni sel yang disusun untuk membentuk sfera berongga.

Sesil

Tanpa tangkai.

Sitriform

Jaluran banyak.

Spina

Pertumbuhan luar yang tajam dan keras pada batang.

Stelat

Bentuk bintang.

Takuk

Takik yang agak dalam.

Toksin

Bahan kimia yang dihasilkan oleh organisma; bahan ini sangat beracun kepada organisma yang lain.

Trikom

Rerambut.

Undulat

Margin berbentuk ulunan.

Vaf

Bahagian penyambung longtitud leper bersilika.

Veruka

Seperti kutil ketuat.

Xantofil

Salah satu sebatian neutral berpigmen kuning atau perang yang tergolong dalam kumpulan karotenoid.

 

 

LAMPIRAN A

PERALATAN YANG DIGUNAKAN

 

Alatan

Jenis model

Kegunaan

Kajian kualitatif

Jaring plankton

Wisconsin bersaiz 20 m

Pengumpulan fitoplankton

Pipet Hensen-Stempel

 

Memindahkan subsampel fitoplankton ke sel pengiraan Sedgewick-Rafter

Sel pengiraan

Sedgewick-Rafter

Wildlife Supply Company

Menyediakan sampel untuk pengecaman spesies

Mikroskop

Leica DM 1000

Pengecaman spesies

Kamera digital

Canon Powershot A550

Pengecaman spesies

Pengukuran parameter in-situ

Global Positioning System (GPS)

Rino 130

Penentuan lokasi

Depth finder

Speedtech (USA)

Pengukuran kedalaman tasik

Cakera Secchi

 

Pengukuran kelutsinaran air

Sistem Pemonitoran Persekitaran YSI

556 MPS

Pengukuran nilai suhu, pH dan DO

Pengukuran parameter ex-situ

Pensampel Kemmerer

Wildco (German)

Pengumpulan air dasar tasik

HACH KIT

DR 2000

Kajian kandungan nitrat dan fosfat

 

LAMPIRAN B

LOKASI STESEN PERSAMPELAN

 

Persampelan

Stesen

Kedudukan

 

Pertama

(11 Oktober 2008)

1

0307.312 U

10236.301 T

2

0307.564 U

10236.385 T

3

0307.683 U

10236.411

Kedua

(16 Disember 2008)

4

0307.392 U

10236.339 T

5

0307.659 U

10236.405 T

6

0307.720 U

10236.405 T

Ketiga

(17 Disember 2008)

7

0307.307 U

10236.303 T

8

0307.322 U

10236.305 T

9

0307.754 U

10236.395 T

 

LAMPIRAN C

DATA KEDALAMAN DAN KELUTSINARAN DI TANJUNG KUIN, TASEK BERA

 

Stesen

Kedalaman (m)

Bacaan 1

Bacaan 2

Bacaan 3

Purata Sisihan piawai

1

2.50

2.40

2.40

2.43 0.06

2

3.40

3.60

3.50

3.50 0.10

3

4.00

4.00

3.90

3.97 0.06

4

2.40

2.50

2.50

2.47 0.06

5

3.70

3.80

3.70

3.73 0.06

6

3.00

2.90

3.10

3.00 0.10

7

2.50

2.40

2.30

2.40 0.10

8

3.10

3.20

3.20

3.17 0.06

9

3.90

3.80

3.80

3.83 0.06

 

 

Stesen

Kelutsinaran (m)

Bacaan 1

Bacaan 2

Bacaan 3

Purata Sisihan piawai

1

0.88

0.89

0.91

0.89 0.02

2

0.89

0.87

0.91

0.89 0.02

3

0.72

0.86

0.82

0.80 0.07

4

0.82

0.86

0.81

0.83 0.03

5

0.78

0.89

0.86

0.84 0.06

6

0.82

0.85

0.83

0.83 0.02

7

0.89

0.87

0.95

0.90 0.04

8

0.86

0.90

0.92

0.89 0.03

9

0.93

0.84

0.90

0.89 0.05

 

 

LAMPIRAN D

NILAI PARAMETER PERSEKITARAN DI TANJUNG KUIN, TASEK BERA PADA 11 OKTOBER 2008

 

Stesen

Parameter

 

Kedalaman

(m)

Kelutsinaran

(m)

Suhu

(C)

pH

DO

(mg/l)

DO

(%)

Nitrat

(mg/l)

Fosfat

(mg/l)

Permukaan

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2.43

0.89

28.47

4.72

2.06

26.40

0.00

0.01

2

3.50

0.89

29.06

4.67

2.15

28.00

0.00

0.01

3

3.97

0.80

30.03

4.73

2.24

29.70

0.00

0.02

Purata

3.30

0.86

29.19

4.71

2.15

28.03

0.00

0.01

SD

0.79

0.05

0.79

0.03

0.09

1.65

0.00

0.01

Dasar

 

 

 

 

 

 

 

 

1

-

-

27.60

4.56

1.90

24.10

0.00

0.01

2

-

-

27.68

5.79

1.38

17.60

0.00

0.01

3

-

-

28.04

4.39

1.71

21.90

0.00

0.01

Purata

-

-

27.77

4.91

1.66

21.20

0.00

0.01

SD

-

-

0.23

0.76

0.26

3.31

0.00

0.00

SD: Sisihan piawai

 

LAMPIRAN E

NILAI PARAMETER PERSEKITARAN DI TANJUNG KUIN, TASEK BERA PADA 16 DISEMBER 2008

 

Stesen

Parameter

 

Kedalaman

(m)

Kelutsinaran

(m)

Suhu

(C)

pH

DO

(mg/l)

DO

(%)

Nitrat

(mg/l)

Fosfat

(mg/l)

Permukaan

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2.47

0.83

27.36

5.86

2.75

34.60

0.00

0.04

5

3.73

0.84

27.54

5.77

3.29

41.60

0.00

0.04

6

3.00

0.83

28.36

5.21

2.94

37.70

0.00

0.02

Purata

3.07

0.83

27.75

5.61

2.99

37.97

0.00

0.03

SD

0.63

0.01

0.53

0.35

0.27

3.51

0.00

0.01

Dasar

 

 

 

 

 

 

 

 

4

-

-

26.92

5.22

1.83

24.40

0.00

0.04

5

-

-

27.27

5.47

2.46

31.20

0.00

0.02

6

-

-

26.96

5.03

2.24

28.20

0.00

0.03

Purata

-

-

27.05

5.24

2.18

27.93

0.00

0.03

SD

-

-

0.19

0.22

0.32

3.41

0.00

0.01

SD: Sisihan piawai

 

 

LAMPIRAN F

NILAI PARAMETER PERSEKITARAN DI TANJUNG KUIN, TASEK BERA PADA 17 DISEMBER 2008

 

Stesen

Parameter

 

Kedalaman

(m)

Kelutsinaran

(m)

Suhu

(C)

pH

DO

(mg/l)

DO

(%)

Nitrat

(mg/l)

Fosfat

(mg/l)

Permukaan

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2.40

0.90

26.76

5.81

2.37

29.50

-

-

8

3.17

0.89

26.92

5.55

2.06

26.00

-

-

9

3.83

0.89

27.07

5.62

2.71

33.90

-

-

Purata

3.13

0.83

26.92

5.66

2.38

29.80

-

-

SD

0.72

0.01

0.16

0.13

0.33

3.96

-

-

Dasar

 

 

 

 

 

 

 

 

7

-

-

26.52

5.65

1.97

24.50

-

-

8

-

-

26.80

6.47

1.48

18.70

-

-

9

-

-

26.85

5.50

2.14

26.70

-

-

Purata

-

-

26.72

5.87

1.86

23.30

-

-

SD

-

-

0.18

00.52

0.34

4.14

-

-

SD: Sisihan piawai

 

 

LAMPIRAN G

NILAI PURATA PARAMETER PERSEKITARAN DI TANJUNG KUIN, TASEK BERA

 

Stesen

Parameter

Kedalaman

Kelutsinaran

1

2.43

0.89

2

3.50

0.89

3

3.97

0.80

4

2.47

0.83

5

3.73

0.84

6

3.00

0.83

7

2.40

0.90

8

3.17

0.89

9

3.83

0.89

Purata

3.17

0.86

SD

0.63

0.04

 

Suhu

(C)

pH

DO

(m/l)

DO

(%)

Nitrat

(mg/l)

Fosfat

(mg/l)

 

Permukaan

1

28.47

4.72

2.06

26.40

0.00

0.01

2

29.06

4.67

2.15

28.00

0.00

0.01

3

30.03

4.73

2.24

29.70

0.00

0.02

4

27.36

5.86

2.75

34.60

0.00

0.04

5

27.54

5.77

3.29

41.60

0.00

0.04

6

28.36

5.21

2.94

37.70

0.00

0.02

7

26.76

5.81

2.37

29.50

-

-

8

26.92

5.55

2.06

26.00

-

-

9

27.07

5.62

2.71

33.90

-

-

Purata

27.95

5.33

2.51

31.93

0.00

0.02

SD

1.10

0.50

0.44

5.36

0.00

0.01

 

Dasar

1

27.60

4.56

1.90

24.10

0.00

0.01

2

27.68

5.79

1.38

17.60

0.00

0.01

3

28.04

4.39

1.71

21.90

0.00

0.01

4

26.92

5.22

1.83

24.40

0.00

0.04

5

27.27

5.47

2.46

31.20

0.00

0.02

6

26.96

5.03

2.24

28.20

0.00

0.03

7

26.52

5.65

1.97

24.50

-

-

8

26.80

6.47

1.48

18.70

-

-

9

26.85

5.50

2.14

26.70

-

-

Purata

27.18

5.34

1.90

24.14

0.00

0.02

SD

0.50

0.64

0.35

4.34

0.00

0.01

SD: Sisihan piawai

 

LAMPIRAN H

GAMBAR FITOPLANKTON DI TANJUNG KUIN, TASEK BERA MENGIKUT DIVISI

 

Divisi Bacillariophyta

 

Amphipleura pellucida

Amphipleura sp. 1

Amphipleura sp. 2

 

Amphiprora paludosa

Amphora ovalis

Amphora sp. 1

 

Aterionella formosa

Coscinodiscus sp. 1

Coscinodiscus sp. 2

 

Coscinodiscus sp. 3

Epithemia sp. 1

Frustulia rhomboides

 

 

Frustulia sp. 1

Gyrosigma acuminatum

Navicula hasta

 

Navicula sp. 1

Navicula sp. 2

Navicula sp. 3

 

Navicula sp. 4

Navicula sp. 5

Navicula sp. 6

 

Navicula sp. 7

Neidium sp. 1

Neidium sp. 2

 

Neidium sp. 3

Nitzschia brevirostris

Nitzschia flexa

 

Nitzschia sigmoidea

Nitzschia ulna

Nitzschia sp. 1

 

Nitzschia sp. 2

Nitzschia sp. 3

Nitzschia sp. 4

 

Nitzschia sp. 5

Nitzschia sp. 6

Nitzschia sp. 7

 

Pinnularia travelyana

Pinnularia viridis

Pinnularia sp.1

 

Pinnularia sp. 2

Synedra acus

Synedra sp. 1

 

Synedra sp. 2

Synedra sp. 3

 

 

Divisi Chlorophyta

 

Arthrodesmus aculeatum

Arthrodesmus fuellebornei

Bambusina bresbissonii

 

Chodatella quadriseta

Closterium acutum

Closterium baillyanum

 

Closterium costatum

Closterium dianae

Closterium gracile

 

Closterium intermedium

Closterium kuetzingii

Closterium leibleinii

 

Closterium navicula

Closterium parvulum

Closterium setaceum

 

Closterium subulatum

Closterium venus

Closterium sp. 1

 

Closterium sp. 2

Closterium sp. 3

Closterium sp. 4

 

Closterium sp. 5

Closterium sp. 6

Cosmarium granatum

 

Cosmarium margispinatum

Cosmarium moniliforme

Cosmarium obsoletum

 

Cosmarium reniforme

Cylindrocystis gracilis

Desmidium aptogonum

 

Desmidium baileyi

Desmidium coarctatum

Desmidium grevillii

 

Desmidium swartzii

Desmidium sp. 1

Desmidium sp. 2

 

Desmidium sp. 3

Desmidium sp. 4

Desmidium sp. 5

 

Docidium sp. 1

Docidium sp. 2

Docidium sp. 3

 

Eudorina elegans

Genicularia elegans

Gonatozygon brebissonii

 

Gonatozygon kinahanii

Hyalotheca sp. 1

Kirchneriella lunaris

 

Micrasterias alata

Micrasterias denticulata

Micrasterias foliaceae

 

Micrasterias radiata

Micrastrerias thomasiana

Micrasterias sp. 1

 

Microspora loefgrenii

Microspora sp. 1

Microspora sp. 2

 

Mougeotia robusta

Mougeotia sp. 1

Mougeotia sp. 2

 

Oedogonium sp. 1

Oedogonium sp. 2

Pediastrum duplex

 

Pediastrum sp. 1

Pleurotaenium trabecula

Scenedesmus quadricauda

 

Spirogyra sp. 1

Spondylosium planum

Staurastrum aculeatum

 

Staurastrum brachiatum

Staurastrum leptocladum

Staurastrum paradoxum

 

 

Staurastrum sp. 1

Staurodesmus dejectus

Staurodesmus glaber

 

Staurodesmus incus

Teilingia granulata

Tetraedron trigonum

 

Treubaria crassispina

Triploceras gracile

Xanthidium antilopaeum

 

Xanthidium octocorne

Xanthidium sp. 1

Zygnema chlaybeospermum

 

Zygnema sp. 1

Zygnemopsis americana

Zygnemopsis desmidioides

 

Zygnemopsis sp. 1

Zygnemopsis sp. 2

 

Divisi Chrysophyta

 

Dinobryon cylindrica

Mallomonas sp. 1

Synura uvella

 

Divisi Cryptophyta

 

 

Cryptomonas sp. 1

Cryptomonas sp. 2

 

 

Divisi Cyanophyta

 

Anabaena affinis

Anabaena spiroides

Dactylococcopsis fascicularis

 

 

Microcystis sp. 1

Oscillatoria rubescens

Oscillatoria sp. 1

 

Phormidium sp. 1

Spirulina salsa

 

Divisi Euglenophyta

 

Euglena acus

Euglena acustisma

Trachelomonas sp. 1