PROF. MADYA DR. ZAINI BIN NASOHAH

 

FELO KANAN

PROF. MADYA DR. ZAINI BIN NASOHAH
Tel : 03-89213525
Faks : 603-8921 3452
E-mel : Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya
Tarikh Lahir :  10 Julai 1970

CURRICULUM VITAE

Kelayakkan :

- Ph.D Universiti Malaya, Malaysia
- Sarjana Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
- Sarjana Muda Universiti Kebangsaan Malaysia, MalaysiaPengkhususan Penyelidikan :

 • Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia; Undang-Undang Keluarga Islam / Perbandingan & Perundangan IslamAnugerah Penyelidikan :

 • Anugerah Penyelidik Muda (Bidang sains Sosial) - Anugerah Sarjana Bestari UKM 2008Projek Semasa :

 • Perkembangan Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia Sehingga Tahun 1990an.
 • Penghayatan Syariat Islam di Kalangan Remaja FELDA dan Hubungannya dengan Masalah Sosial.
 • Persepsi Wanita Islam Berpendidikan Tinggi Terhadap Amalan Poligami.
 • Keberkesanan Pelaksanaan Sulh di Mahkamah Syariah Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan.
 • Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah Nafkah Isteri dan Anak di Mahkamah Syariah Negeri Selangor (1999-2003).
 • Peranan Wanita dalam Sistem Kehakiman Islam di Malaysia: Kajian di Negeri Selangor & Wilayah Persekutuan.
 • Masalah Pendakwaan Kes-Kes Kesalahan Matrimoni di Mahkamah Syariah Malaysia.
 • Kekuatan dan Kelemahan Aspek Amali dalam Pengajaran Kursus Program Diploma Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam UKM.
 • Ke Arah Peningkatan Mutu Kursus Pra Penempatan Latihan Amali/Industri, Fakulti Pengajian Islam di Kalangan Para Pelajar.
 • Pembangunan Institusi Sokongan Keluarga Bagi Mangsa Kes-Kes Ingkar Perintah Nafkah Mahkamah Syariah.Penerbitan :

 • Zaini Nasohah. 2008. Problems Relating to The Standardization Of fatwa in Malaysia. Ijtihad. 10 : 43- 56
 • Zaini Nasohah. 2009. Cabaran Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah Nafkah di Mahkamah Syariah dari Perspektif Peguam Syar’ie. Malaysian Journal of Law and Society. 12 : 97-110
 • Zaini Nasohah. 2010. Status Agama Anak Bagi Ibubapa Yang Memeluk Agama Islam di Malaysia. Jurnal Syariah. 18(3).
 • Zaini Nasohah.  2006.  Perceraian: Hak Wanita Islam. Edisi 2. Kuala Lumpur:  Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
 • Zaini Nasohah. 2008. Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia Sebelum dan Menjelang Merdeka. Kuala Lumpur:  Utusan Publications & Distributors.  115 m.s – (E-Books)
 • Anwar Fakhri Omar, Zamzuri Zakaria, Zaini Nasohah (pnyt), 2008. Isu Fiqh dan Persoalan Semasa. Bangi:  Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam UKM. 301 m.s
 • Zaini Nasohah, Anwar Fakfri Omar, Abd Basir Mohamad (pnyt), 2010. Isu Perundangan Islam di Malaysia. Bangi: Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam UKM. 240 m.s.
 • Zaini Nasohah et al., 2010. Penguatkuasaan Kes Jenayah Syariah di Malaysia. Bangi: Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam UKM. 160 m.s
 • Zaini Nasohah et al., 2010. Pendakwaan Kes Jenayah Syariah di Malaysia. Bangi: Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam UKM. 172 m.s
 • Zaini Nasohah. 2008.Hubungan Antara Latar Belakang Pendidikan dan Persepsi Wanita Berpendidikan Tinggi Terhadap Amalan Poligami. Dlm. Anwar Fakhri Omar dll (pnyt). Isu Fiqh dan Persoalan Semasa, hlm. 64-72. Bangi: Jabatan Syariah FPI.
 • Zaini Nasohah. 2008. Beberapa Aspek Mengenai Hukuman Jenayah dalam Islam. Dlm. Siti Zalikhah Md. Nor et al. al-Syariah: Fiqh Jenayah, Vol. 4, hlm. 1-21. Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa & Pustaka.
 • Zaini Nasohah. 2009. Punca Utama Ingkar Perintah Nafkah dari Perspektif Pihak Pemiutang Penghakiman: Kajian di Negeri Selangor (1999 -2004). Dlm. Mohamad Zaini Yahya dll (pnyt). Isu Syariah dan Undang-Undang, Siri 17, hlm.111-123. Bangi: Jabatan Syariah FPI.
 • Zaini Nasohah, Amir Husin Mohd. Nor, Zuliza Mohd Kusrin. 2008. The Prosecution of Syariah Criminal Cases at the Religious State Department of Malaysia. Prosiding – Conference On Malaysia Study of Islam “Islam in Malaysia: Past,Present, and Future”. 28- 29th June 2008. University of Wales Lampeter.405-415
 • Zaini Nasohah. 2008.  Fatwa Standardisation Mechanism In Malaysia: Theory and Reality. Proceeding – International Conference on Ijtihad and Ifta’ in The 21st Century: Challenges And Prospects.  IIUM & International Institute for Muslim Unity.151-163
 • Zaini Nasohah. 2006. Pentadbiran Harta Wasiat di Mahkamah Syariah. Prosiding Seminar Pengurusan Harta Dalam Islam. Jabatan Syariah FPI & Kolej Islam Pahang Sultan Haji Ahmad Shah (KIPSAS). 230-242
 • Zaini Nasohah. 2007.Undang-Undang Berhubung Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah Nafkah di Mahkamah Syariah. Prosiding Persidangan Undang-Undang 2007. Jabatan Undang-Undang, Fakulti Pengurusan Awam dan Undang-Undang UUM. 520-529
 • Zaini Nasohah. 2007.Kes-Kes Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah Nafkah di Mahkamah Syariah Selangor (1999-2004). Prosiding Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam 2007. FPI UKM. 551-558
 • Zaini Nasohah dll. 2007. Kajian Keberkesanan Pelaksanaan Sulh di Mahkamah Syariah Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Prosiding Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam 2007.  FPI UKM. 559-568Institut Kajian Rantau Asia Barat, Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
Tel: (603)-89213609 / (603)-89213452 Fax: (603) 8925-3452
E-mail: Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya


 

 


 

Versi Mobile | Ikuti Kami