Kezaliman Manusia di Sisi Allah Ta’ala Menurut Al-Quran. MUHD NAJID ABDUL KADIR. Islamiyyat 23 (2002)

Abstrak
Rencana ini bertujuan untuk menyingkap dan memahami pengertian zalim dan konsep kezaliman menurut al-Quran. Sebahagian umat Islam memahami pengertian tersebut secara sempit dan terhad. Penerangan al-Quran tentang konsep kezaliman lebih luas dan merangkumi berbagai aspek, termasuklah kezaliman manusia di sisi Allah, memandangkan fenomena ini seringkali tidak disedari oleh sebahagian daripada manusia. Bentuk kezaliman di sisi Allah ini meliputi syirik, pendustaan dan tidak melaksanakan hukum Allah Taala dalam kehidupan. Kajian ini berdasarkan penyelidikan perpustakaan dengan menggunakan metod pengumpulan dan analisa fakta. Hasil daripada penulisan ini dapat menjelaskan secara terperinci bentuk kezaliman di sisi Allah dan balasan serta implikasi terhadap mereka yang melakukan kezaliman tersebut.