1

Ketua Editor / Editor-in-Chief
RUZITA ABDUL RAHIM

Editor Pengurusan / Managing Editor
AHMAD AZMI M. ARIFFIN

Editor / Editors
ALIAH HANIM M. SALLEH * NOOR AZLAN GHAZALI
ROMLAH JAFFAR * FAUZIAS MAT NOR

Editor Kerja / Executive Editors
ARIF MOHD SHAM

SIDANG WASIT / BOARD OF REVIEWERS
ADNAN ALIAS · AZIZ A. HAMID · IZANI IBRAHIM
JUNE M. L. POON · KHAIRUL AKMALIAH ADHAM · ROZHAN OTHMAN

ISSN 0127-2713 * 21 x 29.8 cm * RM20.00 (ASEAN)
US20.00 (other countries) per keluaran / issue
Jil./Vol.1, 1982;dua kali setahun/semi-annually

Jurnal Pengurusan diterbitkan oleh Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia bagi pihak Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Perniagaan, UKM, dua kali setahun pada bulan Julai dan Disember, dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Tujuan utama jurnal ini ialah untuk menyediakan satu saluran bagi menerbitkan rencana-rencana yang berasaskan penyelidikan, pemikiran asal, dan ulasan-ulasan mengenai pengurusan, pemasaran, kewangan, perakaunan, pecukaian dan bidang-bidang pengurusan lain yang berkaitan.

Jurnal Pengurusan is published by the Press for the Faculty of Economics and Management.. Published semi-annually in July and December, the journal accepts contributions in both English and Malay. The main objective of this journal is to provide a channel for the publication of articles based on original research as well as commentaries on a range of areas including management, marketing, finance, accounting, taxation and other related topics.

Segala surat menyurat mengenai makalah serta perkara yang berkenaan hendaklah dialamatkan kepada:
All  correspondence pertaining to articles and related matters should be addressed to:

Ketua Editor / Editor-in-Chief
Jurnal Pengurusan
Pusat Pengajian Pengurusan Perniagaan
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan
43600
UKM Bangi, Selangor D. E. Malaysia


JURNAL PENGURUSAN 33 (Disember/ December 2011)

Artikel/ Articles

 

JURNAL PENGURUSAN 32 (Julai/July 2011)

Artikel/ Articles

 

JURNAL PENGURUSAN 31 (Disember/ December 2010)

Artikel/ Articles

 

JURNAL PENGURUSAN 30 (Julai/ July 2010)

Artikel/ Articles

 

JURNAL PENGURUSAN 29 (Disember/ December 2009)

Artikel/ Articles

JURNAL PENGURUSAN 28 (Julai/ July 2009)

Artikel/ Articles

 

JURNAL PENGURUSAN 26 (Julai 2007)

Artikel / Articles

 • Hubungan Polisi Hutang, Pemilikan Dalaman dan Polisi Dividen sebagai Mekanisme Pengawaan Masalah Agensi di Malaysia. D. AGUS HARJITO, FAUZIAS MAT NOR & BANY ARIFFIN AMIN NOORDIN

 • Investor Demand, Size Effect and Performance of Malaysian Initial Public Offerings: Evidence from Post-1997 Financial Crisis. OTHMAN YONG

 • Alignment between Strategy and Intellectual Capital Development. NORADIVA HAMZAH & MOHD NAZARI ISMAIL

 • The Role of Illiquidity Risk Factor in Asset Pricing Models: Malaysian Evidence.  RUZITA ABDUL RAHIM & ABU HASSAN SHAARI MOHD. NOR

 • Ergonomik dan Stres di Malaysia: Implikasi Terhadap Teori, Metodologi dan Pengurusan. ZAFIR MOHAMED MAKHBUL & FAZILAH MOHAMAD HASUN


JURNAL PENGURUSAN 25 (Julai 2006)

Penulis Jemputan / Guest Commentary

Asian Financial Market - Reality or Illusion? S. GHON RHEE

Artikel / Articles

 • Methods of Payment, Direct Takeovers and Privately-Held Targets: Evidence of Bidders' Return on Takeovers. FAUZIAS MAT NOR & RAZALI ISMAIL

 • Buyer Satisfaction and loyalty - Evidence from the Industrial Goods Markets. HISHAMUDDIN ISMAIL, ZAHARAH BAKAR & ALIAH HANIM M. SALLEH

 • Service Quality - Satisfaction-Intention Relationships in the Internet Retail Context. SIOHONG TIH & SEAN ENNIS

 • Kesan Padanan antara Perakaunan Pengurusan Strategik dengan Strategi Perniagaan terhadap Prestasi Firma.  RIA NELLY SARI, RAJA AZIMAH AINUDDIN & TENGKU AKBAR TENGKU ABDULLAH  JURNAL PENGURUSAN 24 (Julai 2005)

Penulis Jemputan / Guest Commentary

Artikel / Articles

JURNAL PENGURUSAN 23 (Julai 2004)

Penulis Jemputan/Guest Commentary

 • Takaful – Development and Challenges Over 20 Years of its Existence in Malaysia.  Kamaruddin Sharif

 Artikel/Articles

 • Profiles of Entreprenneurs and Their Start-Ups in the UPM-MTDC Incubation Center.  Khairul Akmaliah Adham & Maisarah Ahmad

 • Co-movement among Sectoral Stock Market Indices and Cointegration among Dually Listed Companies.  Ramin Cooper Maysami, Loo Sze Wee & Koh Tat Koon

 • Keberkesanan Dasar Kadar Pertukaran Tetap: Analisis VaR ke atas Pasaran Saham di BSKL.  Abu Hassan Shaari Mohd Nor & Andry Faizal

 • Kebebasan Juru Audit sebagai Pemoderat dalam Hubungan antara Kualiti Audit dengan Pengurusan Perolehan.  Inten Meutia, Radziah Abd. Latiff & Romlah Jaffar

 • Imej dan Strategi Peletakan Pulau Langkawi dalam Pasaran Pelancongan Domestik.  Norzalita Abd. Aziz & Ahmad Azmi Mohd Ariffin

 

JURNAL PENGURUSAN 22 (Julai 2003)

 • Pelaporan Sosial Korporat di Malaysia: Analisis ke atas Laporan Tahunan 1990-1998 bagi Industri Perladangan. Produk Pengguna dan Produk Perindustrian.  Hamezah  Md. Nor, Azlina Ahmad & Selamat Kundari

 • Kualiti Pelaporan Maklumat Syarikat-syarikat di Bursa Saham Kuala Lumpur.  Lily Marlina Ab. Manan

 • Correlates of Shopping Orientation with Retail Choice Decisions among Young Consumers.  Safiek Mokhlis, Abdul Razak Kamaruddin & Sulaiman Md. Yassin

 • The Relationship between Strategic Information System and Business Strategies in Malaysia.  Md. Zahid Abdul Rashid, Saadiatul Ibrahim & Samsinar Md. Sidin

 • Web Site Implementation and Usability among Selected Malaysian Financial Firms. Khairul Akmaliah Adham & Maisarah Ahmad

 • In Search of Key Success Factors for E-Learning in Malaysia.  Aliah Hanim M. Salleh & Sallehuddin Mohd. Nor 

 

JURNAL PENGURUSAN 21 (Julai 2002)

 • On Exports and Economic Growth. Izani Ibrahim.  Teks Penuh (PDF)

 • Volatility, Expiration Day Effect and Pricing Effiecency: Kuala Lumpur Composite Index Futures. Fauzias Mat Nor & Tea Lee Choo. Teks Penuh (PDF)

 • Disclosure of Extraordinary Item and Income Smoothing Behaviour in Malaysia. Shamsul Nahar Abdullah, Ku Nor Izah Ku Ismail & Nor Asma Lode. Teks Penuh (PDF)

 • Commitment to Organization versus Commitment to Profession: Conflict of Compatibility. Nik Mutasim Ab. Rahman & Mohd Hizam Hanafiah.  Teks Penuh (PDF)

 • Membina Integrasi antara Elemen Teras TQM dengan Orientasi Pasaran dan Hubungannya dengan Prestasi Firma. Mohd Ashari Idris  & Aliah Hanim M. Salleh. Teks Penuh (PDF)

 • Hubungan antara Faktor Organisasi dengan Prestasi Sistem Maklumat Perakaunan. Kamarul Baini Keliwon, Aini Aman & Azmi Harun. Teks Penuh (PDF)


JURNAL PENGURUSAN  20 (Julai 2001)


JURNAL PENGURUSAN  19 (Julai 2000)


JURNAL PENGURUSAN 18 (Julai 1999)


JURNAL PENGURUSAN  17 (Julai 1998)

Senarai Kandungan / List of ContentsBil. 1-5Bil. 6-10 . Bil. 11-15 . Bil. 16

Penerbit UKM 43600 UKM Bangi MALAYSIA tel 6-03-8921 3138 faks 6-03-8925 4575 e-mel: penerbit@ukm.my 
Laman ini diterbitkan sejak 24/12/95. Dikemaskini 8 November 2011

counter