Abdul Razak Salleh ABDUL RAZAK SALLEH (PROF. DATO' DR.)
DSSA, BSc (Hons) (Malaya), MSc (Wales), PhD (Wales)

Tel: +603-8925 5757 / 5785 / 5714
Faks: +603-8925 4519
Mel-e: aras@ukm.my
| Pengajaran | Penyelidikan| Penerbitan| Perkhidmatan Lain-lain  | Laman Sesawang | 

Latar Belakang

Mula-mula menjadi Tutor di Jabatan Matematik, Fakulti Sains, UKM pada 23 Mac 1972. Pada bulan September tahun yang sama melanjutkan pelajaran ke University College of North Wales, Bangor, UK untuk mendapatkan ijazah MSc dan PhD. Kembali melapor diri sebagai pensyarah pada 27 Disember 1976. Dilantik sebagai Profesor Madya pada 1 Januari 1981 dan diangkat menjadi Profesor pada 1 Julai 1993.

Disertasi MSc: On the Fredholm theories of Grothendieck and Ruston. (1974)
Tesis PhD: Union theorems for double groupoids and groupoids: some generalisations and applications. (1976)

Pengajaran:

Pengkhususan: Minat Penyelidikan: Penyelidikan Semasa: Penerbitan/Kertas Kerja Terpilih:
 1. Abdul Razak Salleh. 2002. Unsur matematik dalam persuratan Melayu lama. Kertas Kerja Jemputan Seminar Sehari Sejarah dan Falsafah Matematik I. Universiti Putra Malaysia, Serdang, 2 Februari.
 2. Abdul Razak Salleh. 2001. Daur: Penulisan tarikh Melayu. Prosiding Simposium Kebangsaan Sains Matematik Ke-8. Universiti Putra Malaysia Terengganu: 163-166.
 3. Abdul Razak Salleh. 2001. Penulisan Sains dan Teknologi dalam Bahasa Melayu: sampai bila? Kertas Kerja Seminar Cabaran Penulisan Sains dan Teknologi dalam Alaf Baru. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 25-26 April.
 4. Shaharir Mohamad Zain & Abdul Razak Salleh. 2001. Sistem nombor dan angka Melayu berdasarkan kajian etimologi dan penyukatan. Jurnal Bahasa 1(3) (September): 423-443.
 5. Abdul Razak Salleh. 2000. Teorem van Kampen bagi ruang topologi kabur dan kumpulan topologi. Kertas kerja Seminar Bersama UNRI-UKM. Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia, 6-8 Mei.
 6. Abdul Razak Salleh, Noriza Majid, Rokiah @ Rozita Ahmad & Siti Hajar Salleh (pnyt.). 2000. Membina Luruan Kecemerlangan Sains Matematik. Prosiding Kolokuium Tahunan. Fakulti Sains Matematik, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 7. Abdul Razak Salleh. 1999. Measurement Concepts in Malay Culture. Kertas kerja The Malay-Pacific Symposium. Wellington, New Zealand, 20-25 September.
 8. Brown, R. & Abdul Razak Salleh. 1999. Free crossed resolutions of groups and presentations of modules of identities among relations. London Math. Soc. J. Comput. Math. 2: 28-61.
 9. Abdul Razak Salleh. 1996. Sifat-sifat homomorfisma kabur bagi kumpulan kabur. Prosiding Simposium Kebangsaan Sains Matematik Ke-7. Institut Teknologi MARA: 346-351.
 10. Abdul Razak Salleh & Shahidan Radiman. 1995. Pengelasan struktur kecacatan melalui kumpulan homotopi: satu tinjauan. Prosiding Simposium Kebangsaan Sains Matematik Ke-6. Universiti Malaya: 1-19.
Khidmat Masyarakat:
 1. Ahli Seumur Hidup Persatuan Sains Matematik Malaysia (PERSAMA).
 2. Pegawai Pilihanraya PERSAMA.
 3. Ahli Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI).
 4. Ahli Kelab Rekreasi UKM (KRU).
 5. Ahli Koperasi UKM (UNIKEB).
 6. Ahli Koperasi Pegawai-Pegawai Melayu Malaysia Berhad (MOCCIS).
 7. Pengerusi, Jawatankuasa Penataran Bahasa Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 8. Pengerusi, Jawatankuasa Pelan Operasian Pelan Strategi Fakulti Sains dan Teknologi.
 9. Ahli Lembaga Penyunting, Sains Malaysiana.
 10. Ahli Lembaga Penyunting, Buletin PERSAMA.
 11. Ahli Jawatankuasa Profil Sarjana, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 12. Ahli Jawatankuasa Pemetaan Bidang, Dewan Bahasa dan Pustaka.
 13. Pengerusi, JPMAU (Jawatankuasa Peristilahan Matematik Antara Universiti)
 14. Anggota, MABBIM (Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia)
Anugerah:
 1. Commonwealth Academic Fellowship (1994-1995), University. of Wales, Bangor, UK
 2. Darjah Kebesaran Dato’ Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (D.S.S.A.) (2000)
Pentadbiran:
 1. Pengerusi, Pusat Pengajian (1999-2002)
 2. Timbalan Dekan, Fakulti Sains Matematik (1997-1999)
 3. Timbalan Dekan, Pusat Pengajian Siswazah (1989-1993)
 4. Dekan, Pusat Pengajian Kuantitatif (1985-1988)
 5. Ketua, Jabatan Matematik (1979-1982)
Lain-lain:
 1. Ping pong
 2. Muzik

Laman Sesawang:


Kemaskini Terakhir: 2007
(c) Pusat Pengajian Sains Matematik, FST, UKM