SYARAT-SYARAT KEMASUKAN

a)   Ijazah Sarjana dari UKM atau mana-mana Institut Pengajian Tinggi yang dik yang diiktiraf oleh Senat atau

b)   Kelulusan lain setaraf dengan Ijazah Sarjana Sains dan mempunyai kelayakan lain atau pengalaman yang diiktiraf oleh Senat; atau

c)    Sedang mengikuti program Sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia dan diperaku oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti berkenaan untuk menukar status kepada program Doktor Falsafah dengan kelulusan Senat; atau

d)   Ijazah Sarjanamuda Sains atau kelulusan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjanamuda Sains dengan memperolehi Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) sekurang-kurangnya 3.67 dari Universiti Kebangsaan Malaysia atau mana-mana Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Senat;

e)   Kelulusan  lain setaraf dengan Ijazah Sarjana dan mempunyai kelayakan lain atau pengalaman yang diiktiraf oleh  Senat.

f)      Sedang mengikuti program Sarjana di UKM dan diperaku oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti untuk menukar status kepada program Doktor Falsafah dengan kelulusan Senat.