ANALISIS KAJIAN JEREBU 1997/98

 

3.1        PENGENALAN

 Bahagian ini cuba menerangkan punca dan mekanisma  kejadian jerebu yang dikaitkan dengan El Nino. Inilah intipati kepada kajian ini yang akan dikupas dengan teliti bagi mencapai tujuan kajian ini. Metodologi kajian yang menggunakan teknik analisis regresi dan korelasi akan diaplikasikan ke atas hepotesis dalam permasalahan kajian iaitu jerebu adalah disebabkan oleh El Nino. El Nino di sini melibatkan fenomena cuaca yang merangkumi suhu dan jumlah hujan yang dikaitkan dengan IPU. Di sinilah akan dapat ditentukan sama ada jerebu ini ada kaitan langsung dengan fenomena El Nino.

 

 3.2       INDEKS AYUNAN SELATAN (SOI)

 

 SOI (Southern Oscillation Index) diukur adalah berdasarkan tekanan antara 2 tempat yang berasaskan kepada kitaran panas dan sejuk lautan di timur dan barat Lautan Pasifik. Ia diukur dari Darwin ke arah Tahiti yang membentuk satu daya cerun tekanan (Rajah 3.2.1). Perbezaan kedua-dua lokasi ini akan membentuk indeks. Perbezaan cerun tekanan di Darwin bernilai negatif akan menyatakan kepada kita tentang wujudnya El Nino. Sekiranya indeks itu bernilai positif, maka ia dikatakan sebagai La Nina (Rajah 3.2.2).

 Bagi mengira anomali (ketidaktentuan) hujan, kita memerlukan rumus seperti dalam persamaan 3.1.1. Hujan adalah faktor penting dalam melihat fenomena El Nino. El Nino telah mempengaruhi taburan hujan yang menyebabkan hujan tahunan berkurangan di Malaysia. Melihat hujan adalah dengan melihat graf ketidaktentuan hujan sebagai petunjuk. Sekiranya anomali hujan pada bulan Januari positif, maka terdapat turunan hujan. Sekiranya ia negatif, maka kemarau wujud dan hujan tidak turun. Menurut sumber Jabatan Kajicuaca Malaysia (1998a), anomali hujan pada masa El Nino adalah negatif seperti juga SOI yang menunjukkan bacaan yang negatif. Ini bermakna, El Nino dan hujan saling berkait. Persamaan 3.1.1 dapat digunakan juga bagi mencari anomali suhu, kelembapan dan lain-lain yang berkaitan dengan cuaca dengan cara gantian pada rumus tersebut.

 

Di mana:

   R = Hujan        

               A = Anomali

                J = Januari (contoh bulan yang diambil)

        50, 97 = jangkamasa tahun 1950-1997.

             Std = sisihan piawai

                        DARWIN

                        (130S 1300T)

 

 

                                                                                                              TAHITI      

                                                                                             (170S 1500T)      

          RAJAH 3.2.1 Diagram Letakan Darwin dan Tahiti

            Jika dilihat dalam Rajah 3.2.2, episod-episod El Nino 1982/83 dan 1997/98 adalah tahun-tahun El Nino yang kuat. Ramai saintis menyatakan El Nino 1997/98 adalah yang terburuk. Tetapi dalam SOI di atas menyatakan kedua-duanya paling buruk dalam sejarah. El Nino 1997/98 dikatakan bermula pada Julai 1997, tetapi dalam SOI di atas menyatakan ia wujud pada bulan Mac 1997.

            SOI ini penting bagi tujuan melihat sama ada El Nino ini kekal atau ia akan digantikan dengan La Nina. Sekiranya El Nino ini kekal, maka cuaca panas masih lagi wujud. Ini akan menggalakkan kebakaran biomass (tumbuhan) terus terjadi yang akan menggalakkan jerebu. Dalam Rajah 3.2.2, sekiranya El Nino melalui SOI menunjukkan bacaan negatif, maka jerebu terus kekal dalam udara yang diangkut oleh angin yang bersifat trans-sempadan ke Malaysia. Ini terbukti apabila tamatnya El Nino pada Mei/Jun, jerebu terus hilang. 

 

 3.3       KONSEP UDARA BERSIH DAN INDEKS PENCEMAR UDARA (IPU)

 

 IPU atau API (Air Pollution Index) adalah satu petunjuk penting bagi menggambarkan tahap pencemaran udara. IPU ini sebenarnya dapat dibahagikan kepada lima peringkat iaitu: sihat, baik, sederhana, tidak sihat, sangat tidak sihat dan berbahaya (ASMA 1998). Ianya dapat digambarkan dalam Jadual 3.3.1. Manakala JAS (1997) pula menyatakan IPU ini ada enam peringkat iaitu: baik, sederhana, tidak sihat, berbahaya dan sangat berbahaya seperti dalam Jadual 3.3.2.

 

 JADUAL 3.3.1 Indeks Pencemar Udara (IPU) di Malaysia

IPU

Pengkelasan

0-50

51-100

101-200

201-300

> 300

Sihat

Sederhana

Tidak sihat

Sangat Tidak Sihat

Berbahaya

 Sumber: ASMA 1998

 JADUAL 3.3.2 Indeks Pencemar Udara (IPU) di Malaysia

IPU

Pengkelasan

0-50

51-100

101-200

201-300

301-500

> 500

Sihat

Sederhana

Tidak sihat

Sangat Tidak Sihat

Berbahaya

Sangat Berbahaya

 Sumber: JAS 1997

 

            Menurut Jabatan Kajicuaca Malaysia (1998c), IPU ini akan mempengaruhi jarak penglihatan. Jarak penglihatan yang paling baik iaitu pada hari atmosfera terang adalah melebihi 10 000 meter dan yang paling tidak baik atau pada hari jerebu yang sangat tebal ialah 500 meter. Pengkelasan ini dapat dilihat dalam Jadual 3.3.3.

JADUAL 3.3.3 Ketebalan Jerebu dan Jarak Penglihatan (Meter)

Ketebalan

Jarak Penglihatan Mendatar

Tersangat Tebal

Sangat Tebal

Sederhana Tebal

Kurang Tebal

Terang

< 500

500-2000

2000-5000

5000-10000

> 10000

 Sumber: Jabatan Kajicuaca Malaysia 1998c

 

            Jadi, dapatlah dirumuskan di sini bahawa jarak penglihatan ini berkait rapat dengan IPU. Semakin tinggi IPU, maka semakin kurang jarak penglihatan seperti mana yang digambarkan dalam Jadual 3.3.3.

 

            Menurut ASMA (1998), pengiraan IPU adalah berasaskan kepada nilai-nilai sub-indeks (sub-IPU) yang diguna pakai di Malaysia dan Amerika Syarikat, Sub-IPU ini mengandungi lima parameter yang merangkumi: debu (dust) dan gas. Kelima-limanya adalah: SO2, NO2, O3, CO dan PM10 (particulate matter) di bawah 10 ΅m. Kelima-lima ini digunakan bagi mengira IPU di Malaysia melalui proses dan prosedur yang tertentu (Lampiran B).

 

 Pengiraan IPU ini adalah dikeluarkan oleh JAS (JAS 1997) dan ia berasaskan kepada purata bagi nilai indeks sub-indeks seperti PM10, SO2, NO2, O3, CO dan O3. Setiap nilai sub-indeks mempunyai indeksnya yang diambil dalam jangkamasa 24 jam. Kelima-lima sub-indeks ini dipuratakan bagi mendapatkan satu indeks IPU. Kesemua sub-indeks menggunakan unit part per million (ppm), kecuali bagi sub-indeks PM10 yang menggunakan unit mg/m3. Setelah dipuratakan, unit-unit bagi nilai sub-indeks akan hilang dan nilai IPU yang terhasil ini hanyalah berupa nombor (Jadual 3.3.1 dan 3.3.2).

 

            ASMA (1998) melaporkan lagi, bacaan-bacaan bagi sub-IPU ini didapati di seluruh Malaysia bagi mendapatkan bacaan IPU di setiap negeri dan kawasan yang ditetapkan lokasinya mengikut stesen pemantauan udara. Stesen-stesen ini dapat dilihat dalam Lampiran C yang akan menerangkan lokasi, masa mula beroperasi dan jenis alat tertentu yang digunakan bagi mengukur kandungan pencemaran udara sebagai sub-IPU. Contoh IPU yang terhasil ialah melalui episod jerebu yang melanda Malaysia pada 27 September 1997 (Jadual 3.3.4).

 

            Melalui bacaan IPU (Jadual 3.3.4), hanya di Kota Kinabalu IPU mencatatkan bacaan yang rendah iaitu pada aras baik (45-46). Manakala lain-lain tempat mencatatkan bacaan yang sederhana dan tidak baik. Bagi melihat perkara ini, sila lihat pada Jadual 3.3.4. IPU ini sentiasa berubah dari semasa ke semasa mengikut pengaruh atmosfera dan sumber pencemaran.

 

            Dari Jadual 3.3.4, indeks IPU pada 27 September 1997 di Malaysia kebanyakannya menunjukkan aras yang membahayakan kesihatan. Aras ini ditentukan oleh ASMA (1998) dan JAS (1997). Nilai IPU 100 ke atas dianggap berbahaya kepada kesihatan (Jadual 3.3.1 dan 3.3.2). Peningkatan aras IPU jerebu di Malaysia terutamanya pada waktu pagi iaitu sekitar pukul 8 pagi dan semakin menurun bacaan IPU pada pukul 11 pagi.

 

            Dari Jadual 3.3.4, indeks IPU pada 27 September 1997 di Malaysia kebanyakannya menunjukkan aras yang membahayakan kesihatan. Aras ini ditentukan oleh ASMA (1998) dan JAS (1997). Nilai IPU 100 ke atas dianggap berbahaya kepada kesihatan (Jadual 3.3.1 dan 3.3.2). Peningkatan aras IPU jerebu di Malaysia terutamanya pada waktu pagi iaitu sekitar pukul 8 pagi dan semakin menurun bacaan IPU pada pukul 11 pagi.

JADUAL 3.3.4 IPU Malaysia pada 27 September 1997

Stesen

Indeks Pencemar Udara

8.00 pagi

11.00 pagi

Kuala Lumpur

167

164

Gombak

159

160

Petaling Jaya

143

140

Shah Alam

139

132

Klang

160

154

Kajang

128

125

Sungai Petani

187

191

Seberang Prai

341

371

Ipoh

165

164

Melaka

138

136

Nilai

144

144

Johor Bharu

64

67

Jerantut

116

104

Kuantan

59

51

Kota Bharu

103

102

Kemaman

105

90

Kuching

150

133

Kota Kinabalu

45

46

 Sumber: JAS 1997

            Dari Jadual 3.3.4, indeks IPU pada 27 September 1997 di Malaysia kebanyakannya menunjukkan aras yang membahayakan kesihatan. Aras ini ditentukan oleh ASMA (1998) dan JAS (1997). Nilai IPU 100 ke atas dianggap berbahaya kepada kesihatan (Jadual 3.3.1 dan 3.3.2). Peningkatan aras IPU jerebu di Malaysia terutamanya pada waktu pagi iaitu sekitar pukul 8 pagi dan semakin menurun bacaan IPU pada pukul 11 pagi.

 

            Pada pukul 8 pagi nilai IPU meningkat kerana peningkatan jumlah aliran lalulintas semasa waktu puncak. Kenderaan adalah penyumbang utama kepada peningkatan konsentrasi PM10, CO, NOx dan SOx. Bahan pencemar ini akan meningkatkan bacaan IPU terutamanya di bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur, Klang, Petaling Jaya, Shah Alam, Kajang, Melaka, Seberang Prai, Sungai Petani, Ipoh, Nilai dan Kuching. Bandar-bandar ini bukan sahaja padat dengan kenderaan, tetapi juga terdapat industri yang akan menyumbang kepada peningkatan gas seperti NOx, SOx, CO, O3, PM10 dan HC. Partikel dan gas-gas ini adalah perkara yang diambil kira dalam mewujudkan indeks IPU.

 

            Jadi, jelas menunjukkan bahawa pada waktu pagi IPU meningkat kerana konsentrasi gas-gas tadi yang dikeluarkan oleh kenderaan. Ia ditambahi pula dengan pergerakan udara pada waktu pagi adalah lebih berat berbanding dengan udara waktu tengahari. Udara waktu pagi mengandungi banyak wap air dalam bentuk kabus dan kabut. Manakala udara waktu tengahari pula lebih ringan kerana udaranya yang panas dan ini akan menggalakkan percampuran menegak Sel Hadley dan ia akan disebarkan terus melalui peredaran atmosfera oleh angin (Chan Ngai Weng 1995).

 

            Walaupun IPU adalah angka tunjuk yang utama bagi menilai aras konsentrasi jerebu dan tahap yang memberikan kesan kepada kesihatan, namun unit-unit lain dalam sub-indeks IPU juga perlu dilihat sebagai penyumbang kepada jerebu iaitu CO, O3, NO2, SO2 dan PM10. Jadual 3.3.4 adalah nilai bacaan yang diambil semasa jerebu tebal yang berlaku pada 27 September 1997, bacaan ini menunjukkan ketidakhadiran salah satu nilai sub-indeks kerana jerebu yang berlaku pada masa ini adalah dimonopoli oleh nilai sub-indeks PM10. Inilah sebabnya mengapa bacaan jerebu yang diambil dan dicatatkan, tanpa mencatatkan sebarang jenis sub-indeks.

 

            Sekiranya sesuatu tempat di mana stesen pemantauan udara mencatatkan bacaan yang paling tinggi bagi sesuatu sub-indeks, maka jadual catatan nilai indeks IPU akan ditandakan dengan nilai sub-indeks ini (JAS 1999) (Jadual 3.3.5).

JADUAL 3.3.5 IPU pada 6 April 1999 Pukul 11.00 Pagi

STESEN

IPU

Bintulu

Gombak

Ipoh

Jerantut

Johor Bharu

Kajang

Kangar

Pelabuhan Klang

Kemaman

Kota Bharu

Kota Kinabalu

Kuala Lumpur

Kuala Terengganu

Kuantan

Kuching

Langkawi

Limbang

Melaka

Miri

Nilai

Petaling Jaya

P. Pinang

Sarikei

Seberang Prai

Shah Alam

Sibu

Sungai Petani

Tawau

52

24

21

16

32a

30

33

34

13

17

28

58d

-

13

30c

26c

24

35

33

34a

52a

21

25

29

27c

35

28

17

NOTA:

Pencemar utama adalah habuk PM10 kecualilah yang dinyatakan sebaliknya iaitu:

a: SO2

b: NO2

c: O3

d: CO

Dalam Jadual 3.3.5 ini adalah contoh catatan yang diambil pada tarikh 6 April 1999 yang menunjukkan bahawa, nilai tambahan selain daripada PM10 dimasukkan bagi tujuan menjelaskan kawasan lokasi pencerapan udara adalah dilimpahi oleh kandungan bahan sub-indeks lain dalam IPU. Umpamanya ialah di Kuala Lumpur yang ditandai dengan nilai 58d yang menunjukkan lokasi pencerapan ini dimonopoli oleh bahan cemar dari jenis CO. Nilai 58 ini adalah yang paling tinggi dalam hari pencerapan dibuat dan udara di sini menunjukkan tercemar dengan CO. Walau bagaimanapun, kandungan PM10 masih wujud dalam jerebu. Catatan yang ditandai dengan nilai CO ini adalah memandangkan kawasan tersebut dimonopoli dari segi konsentrasi CO, PM10 masih lagi wujud tetapi dalam kuantiti yang sedikit berbanding dengan CO.

 Walaupun nilai IPU yang rendah bagi lokasi pencerapan udara dicatatkan, namun ia tidak semestinya nilai sub-indeks lain selain PM10 tidak wujud, ini kerana ada pengaruh sampingan lain yang mempengaruhi bacaan IPU ini seperti kenderaan dan industri yang menyumbangkan pelepasan gas-gas sub-indeks. Inilah yang menyebabkan mengapa sesetengah tempat stesen pemantau udara wujud lebih banyak nilai bacaan sub-indeks seperti yang ditebalkan (bold) di ruangan “IPU” Jadual 3.3.5.

            Kebanyakan bacaan yang diambil dalam tarikh dan masa Jadual 3.3.5 ini adalah semasa jerebu hilang dan El Nino sudah tidak ada lagi kerana disebabkan La Nina wujud. Jadi, bacaan yang diperolehi adalah rendah berbanding dengan Jadual 3.3.4 sebelum ini. Inilah yang dikenali sebagai udara bersih yang dikelaskan oleh JAS (1997) yang melihat dari segi indeks IPU di bawah nilai 50. Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Bahagian Kawalan Penyakit (1998) dan ASMA (1998) juga menyatakan udara bersih melalui garis paduan IPU yang disebutkan dalam Jadual 3.3.1 dan 3.3.2. Nilai indeks udara bersih yang diperkatakan oleh pihak-pihak yang disebutkan di atas adalah dalam julat IPU antara 0-50.

            Julat IPU 0-50 ini adalah julat udara bersih bagi maksud merujuk kepada PM10 kerana dalam jerebu PM10 adalah lebih dititikberatkan. Sekiranya ia disertakan pula dengan pencemar lain yang lebih tinggi konsentrasinya berbanding dengan PM10, maka ia haruslah menurut indeks bahan pencemar tersebut. Umpamanya ialah sekiranya kandungan PM10 dalam jerebu adalah lebih rendah berbanding dengan nilai SO2, maka udara bersih bagi kawasan tersebut haruslah ditentukan oleh nilai indeks SO2. Berikut adalah had yang dibenarkan bagi gas-gas sub-indeks IPU (jangkamasa pengiraan ialah selama 24 jam) (JAS 1997):

 

            SO2 = 0.04 ppm

            NO2 = 0.17 ppm

            CO = 9 ppm

            O3 = 0.1 ppm

 

            Biasanya, nilai indeks bagi gas-gas di atas dan PM10 dikira berdasarkan kepada purata 24 jam bagi menyenangkan laporan dan kajian serta catatan bacaan dibuat. Penentuan nilai indeks bagi setiap sub-indeks ini dibuat dengan menggunakan cara purata 24 jam. Bacaan yang dibuat pada setiap jam selama 24 jam ini akan dijumlahkan mengikut jenis gas masing-masing. Kemudiannya masing-masing dibahagikan dengan 24 jam bagi mendapatkan purata harian. Setelah itu, nilai indeks bagi setiap sub-indeks akan terhasil. Unit yang biasanya digunakan bagi setiap sub-indeks ialah ppm, kecualilah PM10 yang biasanya menggunakan unit mg/m3.

 

            Di Malaysia, Akta yang berkaitan dengan alam sekitar terkandung dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (EQA 1974) yang menjadi undang-undang utama alam sekitar di Malaysia. Dalamnya terdapat peruntukan tentang undang-undang udara bersih. Sebaliknya, di Ameika Syarikat (AS), akta yang berkaitan dengan udara bersih ini terkandung dalam National Ambient Air Quality Standards (NAAQS). EPA dipertanggungjawabkan bagi menggubal NAAQS dengan menggunakan enam pencemar udara utama iaitu CO, NO2, O3, Pb, partikel dan SO2 (Jadual 3.3.6).

JADUAL 3.3.6 Piawai Kualiti Udara Persekitaran Kebangsaan (NAAQS)

Pencemar

Nilai standard

Jenis standard

CO

Purata 8 jam

Purata 1 jam

 

9 ppm (10 mg/m3)**

35 ppm (40 mg/m3)**

 

Pertama

Pertama

NO2

Min arithmetic tahunan

 

0.053 ppm (100 mg/m3)**

 

Pertama & Kedua

O3

Purata 1 jam*

Purata 8 jam

 

0.12 ppm (235 mg/m3)**

0.08 ppm (157 mg/m3)**

 

Pertama & Kedua

Pertama & Kedua

Pb

Purata sukuan

 

1.5 157 mg/m3

 

Pertama & Kedua

Partikel (PM10)

Min arithmetic tahunan

Purata 24 jam

 

Partikel (PM2.5)

Min arithmetic tahunan

Purata 24 jam

 

50 mg/m3

150 mg/m3

 

 

15 mg/m3

65 mg/m3

 

Pertama & Kedua

Pertama & Kedua

 

 

Pertama & Kedua

Pertama & Kedua

SO2

Min arithmetic tahunan

Purata 24 jam

Purata 3 jam

 

0.03 ppm (80 mg/m3)**

0.14 ppm (365 mg/m3)**

0.50 ppm (1300 mg/m3)**

 

Pertama

Pertama

Kedua

* Piawai satu jam O3 digunakan hanya bagi kawasan yang tidak dinyatakan piawainya setelah piawai O3 puarata 8 jam diguna pakai pada Julai 1997. Peruntukan ini membenarkan penggunaan piawai purata 8 jam dilaksanakan dengan lancar, mengikut peraturan dan praktikal.

**  Nilai-nilai piawai di atas merupakan satu persamaan anggaran konsentrasi.

Sumber: EPA 1999a

 

            Walau bagaimanapun, NAAQS ini dipinda pada kali terakhir tahun 1990 bagi mengetatkan kawalan kualiti udara yang menimbulkan masalah pencemaran udara yang membahayakan masyarakat. Clean Air Act dalam NAAQS yang mengandungi dua jenis standard iaitu: Pertama dan Kedua adalah had dan aras pencemaran yang dapat memandu masyarakat supaya mereka mengetahui had yang dibenarkan oleh golongan pesakit asma, kanak-kanak dan orang dewasa/tua (Pertama). Manakala aras Secondary pula sesuai bagi jarak penglihatan yang ideal atau baik, mengelakkan kesan kepada binatang, tanaman, sayuran dan bangunan.

 

            Sejak dari tahun 1970 iaitu kewujudan Clean Air Act mempunyai matlamat yang khas iaitu (EPA 1999a):

i.                     Menyediakan maklumat kepada rakyat AS tentang cuaca di kawasan mereka selamat atau tidak; dan

ii.                   Memberikan sasaran udara bersih kepada kerajaan negeri atau kerajaan tempatan.

 

Kes-kes penyakit yang berkenaan dengan partikel amat tinggi di AS. EPA (1999) melaporkan bahawa, seramai 15,000 kes keguguran berlaku setiap tahun akibat daripada partikel dan gas-gas lain seperti ozon dan CO. Dengan sebab inilah EPA meminda peraturan dalam NAAQS pada tahun 1990 bagi mengelakkan berlakunya peningkatan kes berkenaan pencemaran udara.

 

 Berkenaan dengan Indeks Pencemar Udara (IPU)—di Malaysia, AS juga mempunyai satu indeks (EPA 1999b) yang sama seperti yang dibuat oleh JAS di Malaysia iaitu:

 

0-50……………….baik

50-100…………….sederhana

100-200…………...tidak sihat

200-300…………...sangat tidak sihat

> 300………………berbahaya

 

Indeks AS dipanggil dengan nama Pollutant Standards Index (PSI). PSI yang terkandung dalam Clean Air Act dibuat dengan cara yang sama seperti IPU yang dibuat oleh JAS Malaysia. Komponen sub-indeksnya adalah sama iaitu CO, NO2, SO2, O3 dan PM10, tetapi yang berbeza hanyalah AS menambahkan sub-indeks berkaiatan dengan Pb dan menjadikan jumlah sub-indeks AS sebanyak enam dan di Malaysia hanya melibatkan lima komponen sub-indeks.

 

            Dari paparan indeks PSI dan huraian berkenaan dengan PSI di AS, jelas di sini menunjukkan bahawa, aras bahaya dan kebersihan udara di Malaysia adalah sama dengan amalan EPA di AS. Manakala teknik dan kaedah pengiraan bagi mendapatkan satu nilai indeks PSI yang berasaskan nilai sub-indeks juga adalah sama dengan amalan di Malaysia, kecualilah AS menambahkah komponen Pb sebagai sub-indeks tambahan. Walaupun begitu, amalan dan kesedaran alam sekitar sahaja yang berbeza antara Malaysia dengan AS. Di AS, setiap negeri mempunyai peraturan alam sekitarnya yang tersendiri kerana mereka sangat peka kepada penjagaan alam sekitar yang bersih mengikut kehendak kawasan mereka. Sebanyak 41 buah negeri di AS yang mempunyai perundangan yang berkaitan dengan alam sekitar yang berlainan (EPA 1997). Namun begitu, amalan AS ini adalah tidak baik kerana tidak ada keseragaman PSI antara negeri yang menyukarkan penguatkuasaan peraturan alam sekitar atau NAAQS.

 

            Di Malaysia juga mempunyai masalah yang sama, tetapi undang-undang alam sekitar ini melibatkan perbezaan bidang kuasa kerajaan negeri, kerajaan tempatan dan kerajaan pusat. Tiada penyeragaman dibuat dalam hal yang berkaitan dengan peraturan alam sekitar kerana komponen alam sekitar seperti tanah, udara, sampah dan lain-lain melibatkan komponen kerajaan-kerajaan di atas. Komponen tanah dan bekalan air adalah dibawah kerajaan negeri; komponen udara dan laut dalam di bawah bidangkuasa kerajaan pusat dan berkenaan dengan pembuangan sampah pula diurus oleh kerajaan tempatan. Perbezaan bidangkuasa ini menyukarkan proses perancangan gunatanah, pembangunan dan penguatkuasaan undang-undang keseluruhan di Malaysia dan akan mewujudkan pertelingkahan menentukan pihak manakah yang harus dipertanggungjawabkan dalam sesuatu kes kemerosotan alam sekitar di Malaysia.

            Walau bagaimanapun, penguatkuasaan kualiti udara di Malaysia boleh dikuatkuasakan kerana ia jelas terdapat dalam peruntukan EQA 1974 yang membolehkan JAS mengambil tindakan perundangan ke atas pihak yang bertanggungjawab terhadap kemerosotan kualiti udara. Perkara yang menjadi masalah hanyalah yang berkaitan dengan perancangan pembangunan seperti yang memerlukan laporan EIA dalam projek pembangunan di setiap negeri di Malaysia. Inilah yang menyukarkan keadaan dan kesukaran bagi JAS dalam menguatkuasan peraturan alam sekitar secara menyeluruh.

 

ANALISIS KAJIAN

 

 Telah dikenal pasti bahawa, kejadian jerebu tahun 1997/98 berpunca daripada kebakaran hutan di Indonesia hasil daripada pembakaran biomass aktiviti pertanian. Pembakaran ini dilakukan pada musim panas bagi memudahkan kerja-kerja pembersihan tanah pertanian. Serentak pada masa itu, iaitu pada Mei 1997, bermula episod El Nino yang membawa cuaca kering di Indonesia (Schindler 1998). El Nino  menjadi pemangkin kepada proses pembakaran hutan di Indonesia, khususnya di Kalimantan dan Sumatera seperti di Samarinda dan Balikpapan (Rajah 3.4.1).

 

Menurut data NOAA-AVHRR (Schindler 1998), Projek Pengurusan Hutan Bersepadu (IFFM) menerima imej daripada satelit NOAA 12 dan 14 (4 kali sehari). Satelit ini berada kira-kira 860 km ketinggian daripada permukaan bumi dengan resolusi 1x1 km2 saiz pikselnya. AVHRR ini menggunakan radiometer pada keadaan cahaya tampak (visible) dan infra-merah. Dalam gambar yang diterima oleh IFFM ini, memperlihatkan titik panas (hotspot). Satu titik panas mewakili satu kawasan seluas 1x1 km2 yang membawa maksud wujud kebakaran hutan seluas saiz piksel tersebut.

 

 Menurut sumber lain (IFFM 1998), titik panas daripada 3 bertambah menjadi 27 di Kalimantan. Perebakan kebakaran hutan ini dimangkinkan oleh El Nino yang membawa cuaca panas dan kering. Asap, debu dan gas daripada pembakaran ini telah membentuk jerebu di Indonesia, Malaysia dan selatan Thailand yang diangkut oleh angin Monsun Barat Daya dan Timur Laut (Lampiran D). Situasi ini memburukkan keadaan di negara jiran memandangkan cuaca kering daripada El Nino wujud.

 

            Di Malaysia, jerebu yang nipis mula-mula kelihatan di Kedah, Pulau Pinang dan Lembah Klang sekitar 11 Julai 1997. Ia merebak ke Kelantan, Terengganu dan utara Pahang sekitar 18 Julai 1997. Kemudian merebak ke Sarawak, Sabah dan selatan Semenanjung sekitar 24 dan 31 Julai dan 2 Ogos yang telah menyebabkan Malaysia mengisytiharkan darurat kerana ketebalan jerebu mencecah nilai IPU 500 ke atas iaitu pada tahap yang membahaya pada awal bulan hingga penghujung bulan September 1997 (JAS 1997).

            Sebenarnya, terdapat pelbagai jenis perisytiharan darurat seperti yang dijelaskan oleh Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia (1998) iaitu:

·                    Penyakit berjangkit

Ψ                  Kolera

Ψ                  Enterovirus

Ψ                  Dengi

Ψ                  Keracunan makanan

Ψ                  Demam kuning

·                    Darurat akibat biologi (biological emergencies)

·                    Darurat alam sekitar

Ψ                  Jerebu

Ψ                  Kimia

Ψ                  Radiasi

·                    Darurat hidrometeorologi

Ψ                  Banjir

Ψ                  Ribut

Ψ                  Ombak besar

Ψ                  Kemarau

            Situasi jerebu di Malaysia dari Januari 1997 hingga Mei 1998 dapat dilihat dalam Lampiran E, F, G dan H. Menurut rajah-rajah dalam lampiran ini, IPU yang paling teruk berlaku sekitar bulan Ogos-Oktober 1997. Di Malaysia, bacaan IPU yang paling tinggi dicatat pada bulan September 1997 di Kuching, Sarawak yang mencecah nilai 210 iaitu pada tahap yang tidak sihat (JAS 1997). Di kawasan Petaling Jaya, Kuala Lumpur, Gombak, Pelabuhan Klang, Kajang, Shah Alam, Nilai dan Melaka juga berada dalam situasi yang berbahaya kerana masih lagi melebihi IPU 100 (Bahagian Kawalan Penyakit 1998).

 

            Bagi melihat pergerakan jerebu di Malaysia (Lampiran J) yang dikaitkan dengan El Nino, arah angin (Lampiran D) serta tekanan lautan (Lampiran J) adalah perkara yang paling utama. Rumusan dalam lampiran ini dapat dilihat dalam Rajah 3.4.2 dan 3.4.3 yang menunjukkan arah pergerakan angin mengikut tekanan udara lautan.

 

            Daya cerun tekanan lautan yang terbentuk di antara dua lokasi iaitu Darwin (Australia) dan Tahiti adalah penyebab utama SOI terbentuk. SOI ini adalah petunjuk utama bagi meramal kemunculan El Nino dan La Nina. Perbezaan antara dua lokasi iaitu Darwin dan Tahiti akan mewujudkan angin dan tekanan udara. Angin yang terhasil ini akan bergerak mengikuti aras tekanan udara di sesebuah kawasan iaitu dari kawasan tekanan udara tinggi ke kawasan tekanan udara rendah (Rajah 3.4.2 dan 3.4.3). Sekitar bulan Julai 1997 hingga Mei 1998, SOI adalah bernilai negatif dan ini menunjukkan wujudnya El Nino (Rajah 3.2.2). Dalam bulan Ogos, September dan Oktober 1997 nilai SOI adalah yang paling tinggi. Ini menunjukkan bahawa El Nino dalam bulan-bulan ini adalah yang paling teruk berbanding dengan bulan-bulan lain dalam tahun 1997.

 

            Dalam Lampiran J, aras tekanan udara di Darwin adalah lebih tinggi berbanding dengan Tahiti. Jadi, udara dan angin akan bergerak ke Kepulauan Tahiti. Namun begitu, oleh kerana Daya Coriolis wujud dan ia akan memesongkan arah angin (Chan Ngai Weng 1995) dari Darwin ke Tahiti dan kemudiannya arah angin tersebut akan menuju ke arah Tahiti dan kawasan Amerika Selatan dalam bentuk angin lazim.

 

            Kawasan benua Australia juga pada masa tersebut iaitu bulan Mei-September 1997 mengalami cuaca sejuk dan ini akan menghasilkan kawasan pusat tekanan tinggi dan China pula pada masa tersebut mengalami musim panas yang akan menjana pusat tekanan rendah. Jadi, angin terhasil dari Australia menuju ke China, tetapi ia dipesongkan oleh Daya Coriolis dan putaran bumi. Awalnya, angin ini menuju ke benua Asia Tenggara dalam bentuk Angin Tenggara, tetapi setelah dipesongkan oleh Daya Coriolis ia menjadi Angin Barat Daya (Rajah 3.4.4).

 

            Rajah 3.4.4 adalah bertujuan bagi menjelaskan pergerakan angin Monsun Barat Daya yang disebabkan oleh perbezaan daya cerun tekanan di antara Australia dengan China. Angin ini akan dipesongkan juga oleh Banjaran Sumatera dan akan menghala ke pantai barat Semenanjung Malaysia sebagai Angin Barat Daya.

 

            Konsep kewujudan El Nino seperti yang dijelaskan dalam Bab II adalah disebabkan oleh pergerakan angin lazim dari Amerika Selatan dan Lautan Pasifik lebih perlahan daripada arah angin yang datang dari benua Asia Tenggara iaitu dari kawasan Lautan Hindi. Angin lazim dari Lautan Pasifik ini tidak dapat mengangkut lembapan daripada Lautan Pasifik kerana ia bertiup lebih lemah berbanding dengan angin lazim dari Lautan Hindi. Oleh itu, wap air dan lembapan akan diturunkan dalam bentuk hujan di kawasan tengah Lautan Pasifik dan berhampiran dengan pantai Peru dan Ecuador.

 

 Asia Tenggara terutamanya Australia, Malaysia, Indonesia dan Thailand pada masa tersebut adalah kering kerana ketiadaan hujan. Ketiadaan hujan ini adalah berkaitan dengan tiada lembapan udara daripada angin lazim dari arah Lautan Pasifik dan dari Monsun Timur Laut. Ini menyebabkan cuaca menjadi kering dan jumlah turunan hujan berkurangan mengikut arah aliran El Nino dan dalam kes ini kajian ini akan merujuk kepada Petaling Jaya melalui stesen penyukat hujannya (Rajah 3.4.5).

 

Oleh kerana angin lazim dari arah Lautan Pasifik tiada, maka cuaca yang lembap turut hilang. Udara dan cuaca yang kering terhasil di rantau Asia Tenggara dan akan menggalakkan kebakaran hutan dan ditambahi pada masa tersebut suku-suku kaum di Indonesia menjalankan aktiviti pembakaran tumbuhan dan hutan bagi tujuan pembersihan tapak pertanian. Musim yang panas adalah pilihan mereka kerana tumbuhan mudaKELUARh terbakar. Musim kemarau yang wujud ini adalah peluang bagi mereka membersih tapak tetapi ia menjadi malang setelah kebakaran hutan daripada pembakaran mereka semakin merebak dan ia telah melenyapkan hutan di Sumatera dan Kalimantan, Indonesia. Oleh itu, El Nino yang menghasilkan kemarau ini telah menjadi pemangkin kepada kebakaran hutan akibat daripada pembakaran biomass bagi tujuan pertanian.

 

            Kebakaran hutan ini telah menghasilkan jerebu di Indonesia iaitu di Sumatera dan Kalimantan. Asap, habuk dan gas-gas daripada pembakaran biomass ini akan diangkut oleh sistem Angin Monsun Barat Daya. Contoh yang dapat dilihat ialah dalam Lampiran I, Rajah 3.4.2 dan Rajah 3.4.3. Dua bulan yang kritikal dipilih iaitu Ogos dan September 1997 melalui Rajah 3.4.2 dan Rajah 3.4.3 kerana kedua-duanya memperlihatkan pengaruh Angin Monsun Barat Daya dan arah tiupannya. Jerebu yang dibawa oleh Angin Monsun Barat Daya akan diperangkap di antara dua banjaran iaitu Banjaran Sumatera dan Banjaran Titiwangsa (Rajah 3.4.5). Manakala di kawasan Pantai Timur Semenanjung Malaysia pula diperangkap oleh Banjaran Titiwangsa dan pergunungan di Sarawak dan Sabah (Rajah 3.4.6).

 

                Pada bulan Ogos dan Oktober 1997, Angin Monsun Barat Daya bertiup dengan membawa PM10 dan gas-gas daripada pembakaran biomass  ke Malaysia. Jerebu diperangkap oleh sistem pergunungan dan banjaran yang dinyatakan dalam Rajah 3.4.5 dan Rajah 3.4.6 dan keseluruhan litupan jerebu dapat dilihat dalam Rajah 3.4.7 sebagai kawasan litupan jerebu semasa kemuncak jerebu melanda iaitu pada September 1997 di Malaysia.

            Keadaan pemerangkapan jerebu tahun 1997/98 ini sama dengan cara pemerangkapan jerebu di Lembah Klang tahun 1990 yang dikaji oleh Sham Sani (1991). Perkara yang berbeza antara jerebu tahun 1997/98 dengan tahun 1990 ialah faktor. Faktor yang dimaksudkan di sini ialah jerebu tahun 1990 berpunca daripada faktor tempatan daripada kenderaan dan industri di Lembah Klang (Sham Sani 1991) dan jerebu tahun 1997/98 berpunca daripada trans-sempadan yang berpunca daripada kebakaran hutan di Indonesia (Shaharuddin Ahmad 1998).

            Pemerangkapan jerebu di Malaysia tahun 1997/98 oleh banjaran gunung digetirkan lagi oleh faktor tempatan iaitu dari kenderaan bermotor, industri dan pembakaran terbuka. Tambahan pula, cuaca kering yang tidak menggalakkan pembentukan hujan akibat daripada El Nino seperti yang diterangkan sebelum ini dapat meningkatkan konsentrasi PM10 di atmosfera. Oleh kerana angin lazim dari Lautan Pasifik bertiup perlahan ke arah Lautan Hindi, maka udara lembap tidak wujud. Pembentukan hujan hanya berlaku di tengah Lautan Pasifik, pantai Peru dan Ecuador. Hujan di rantau Asia Tenggara tidak terbentuk kerana arus udara panas dan kering yang dibawa oleh Monsun Barat Daya daripada kawasan sebelah Australia dan New Guinea.

            Pengurangan hujan di stesen penyukat hujan Petaling Jaya berlaku pada masa kejadian El Nino. Pengaruh El Nino ini bukan sahaja ke atas hujan, bahkan juga kepada konsentrasi jerebu (Rajah 3.4.5). Dalam Rajah 3.4.5 ini menjelaskan tentang perkaitan antara El Nino dengan jerebu dan hujan. Nilai SOI yang negatif akan menurunkan jumlah hujan di Petaling Jaya serta meningkatkan aras IPU bagi jerebu di Petaling Jaya. Perkaitan ini adalah secara songsang iaitu semakin bernilai negatif indeks SOI, maka semakin meningkat bacaan jerebu. Manakala perkaitan nilai hujan dengan SOI adalah secara selari iaitu semakin bernilai negatif SOI, maka semakin berkurangan jumlah hujan yang dicatatkan. Jadi, hujan, El Nino dan jerebu adalah faktor saling tindak bagi mewujudkan jerebu dan kemarau. Perkara yang perlu diberikan perhatian sekali lagi ialah jerebu dihasilkan oleh kebakaran hutan yang dimangkinkan lagi oleh El Nino yang membawa musim kemarau yang kering.

            Hasil analisis data kajicuaca, daripada Jabatan Kajicuaca Malaysia (1998a), didapati bahawa wujud pertalian atau hubungkait yang sangat signifikan antara jerebu dengan hujan. Analisis ini dijalankan dengan menggunakan perisian SPSS yang membawa hasil F=0.75. Kira-kira 75 peratus sahaja kekuatan hepotesis ini. Ini bermakna, hujan dipengaruhi oleh jerebu yang dikatakan dapat menurunkan bacaan hujan dan mewujudkan cuaca yang panas. Manakala dalam analisis SPSS bagi pemboleh ubah hujan dengan suhu menunjukkan nilai F= 0.5 atau perkaitannya hanyalah sebanyak 50 peratus. Nilai F= 0.5 ini adalah pertalian yang tidak kuat. Apa yang boleh dijelaskan di sini ialah kejadian kemarau adalah disebabkan oleh hubungkait hujan dengan jerebu dan bukannya hubungkait antara suhu dengan hujan (Rajah 3.4.5 dan Jadual 3.4.1).

 

 Kemarau dan cuaca yang panas disebabkan oleh kekurangan taburan hujan ekoran daripada masalah jerebu. Tambahan pula, pada masa kejadian jerebu ini ada pertalian jerebu dan hujan dengan SOI yang menunjukkan berlakunya El Nino, iaitu SOI negatif (Rajah 3.4.5 dan Jadual 3.4.1). Ini disokong oleh Jabatan Kajicuaca Malaysia (1998b) yang menyatakan ia adalah kesan daripada El Nino yang membawa cuaca kering dan memberikan kesan kepada jumlah taburan hujan di Malaysia mahupun Indonesia dan Thailand. Kesan ini dapat dilihat dalam Rajah 3.4.5 dan Jadual 3.4.1. Di mana perbandingan IPU bagi Petaling Jaya, hujan dan SOI 1997/98 menunjukkan saling berkaitan. Kita lihat, dalam bulan Julai-September 1997, apabila El Nino terjadi hujan berkurangan dan bacaan IPU di Petaling Jaya akan meningkat. Namun, bacaan suhu tidak jelas berubah kerana perkaitan seperti yang dinyatakan dalam hipotesis tadi menunjukkan pertalian yang kurang signifikan. Sebaliknya, El Nino hanyalah mempengaruhi jumlah turunan hujan dan IPU.

 

 3.5       KESIMPULAN

 

 Daripada perbincangan di atas, kajian ini dapat mengupas permasalahan yang berkaitan dengan pertalian El Nino dengan jerebu yang berlaku pada episod 1997/98 di Malaysia. Masalah yang diperkatakan ini dapat menunjukkan bahawa, jerebu yang berlaku adalah kesan daripada pembakaran terbuka tetapi ia dimangkinkan oleh El Nino dan peranan angin monsun yang bertiup ke arah Malaysia. Ini menyebabkan Malaysia mengistiharkan darurat pada September 1997 di Kuching.

            Dalam analisis yang dibuat, El Nino yang terjadi adalah melibatkan satu petunjuk Indeks Ayunan Selatan (SOI). Apabila nilai SOI menunjukkan bacaan negatif, maka ia akan menjana El Nino dan sebaliknya jikalau ia bernilai positif menunjukkan fenomena La Nina (telah dihuraikan dalam Bab II). Perbincangan tentang El Nino dan La Nina tidak dapat elak daripada melihat SOI.