University Research

Active Research

 

BIL.

KOD & TAJUK PROJEK

KETUA PROJEK

JUMLAH PERUNTUKAN (RM)

 

TARIKH MULA & AKHIR

NAMA GERAN

BIDANG

1.

DPP-2018-001

Adab Islam dalam Politik & Kepimpinan; Sosio-Budaya; Ekonomi dan Perniagaan; dan Sains & Teknologi dan Alam Sekitar & Kesihatan

 

Dr. Shamsul Azhar Yahya

100,000.00

10/01/2018 – 09/04/2021

Dana Pembangunan Penyelidikan PTJ

Sosio-Budaya

2.

GGPM-2018-033

Modul Pendidikan Tauhidik Untuk Pemuliharaan Alam Sekitar (Pentas)

 

Dr. Norshariani Binti Abd Rahman

29,920.00

15/08/2018 – 14/02/2021

Geran Galakan Penyelidik Muda (GGPM)

Sains, Teknologi, Kesihatan dan Alam Sekitar

3.

GUP-2019-068

Pembinaan Modul Advokasi Pembendungan Perkahwinan Kanak-kanak Bagi Pertubuhan NGO Muslim di Malaysia

 

Prof. Madya Dr. Mohd Al Adib Bin Samuri

70,000.00

01/10/2019 – 30/09/2021

 

Geran Universiti Penyelidikan

Sosio-budaya

4.

GGP-2019-028

Pembinaan Profil Pendidikan STEM dengan nilai Islam dalam pendidikan tinggi di Malaysia

 

Dr. Muhammad Hilmi Bin Jalil

20,000.00

15/12/2019 – 14/12/2021

Geran Galakan Penyelidikan (GGP)

Sosio-budaya

5.

PP-HADHARI-2020

Prof. Madya Dr. Mohd Al Adib Samuri

 

17,600.00

04/05/2020 –

31/12/2020

Dana Pecutan Penerbitan

Sosio-budaya

6.

GUP-2020-068

Penggunaan Parameter Altitud Matahari -18º Bagi Penentuan Waktu Subuh Dan Implikasinya Terhadap Sosio Ibadah

 

Dr. Mohd Hafiz Safiai

70,000.00

01/08/2020 –

31/07/2022

Geran Universiti Penyelidikan (GUP)

Sosio-budaya

7.

DPB-2020-080

Autoriti Fatwa & Pendapat Mufti dalam Undang-undang di Malaysia

 

Prof. Madya Dr. Mohd Al Adib Bin Samuri

5,000.00

17/08/2020 –

16/02/2021

Dana Penerbitan Buku (DPB)

Sosio-budaya

8.

DPB-2020-267

Penerbitan buku: Kesan Amalan Keusahawanan Islam Dalam Perniagaan

 

Dr. Muhammad Hilmi Bin Jalil

5,000.00

17/08/2020 –

16/02/2021

Dana Penerbitan Buku (DPB)

Ekonomi dan Perniagaan

9.

DPB-2020-303

Kepimpinan Beretika dan Tingkah Laku Moral Pekerja Dalam Organisasi

 

Prof. Madya Dr. Razaleigh Bin Muhamat @ Kawangit

3,000.00

17/08/2020 –

16/02/2021

Dana Penerbitan Buku (DPB)

Ekonomi dan Perniagaan

10.

DPB-2020-332

Pendekatan Motivasi dan Kehidupan Beragama Remaja

 

Prof. Dr. Fariza Md Sham

5,000.00

10/09/2020 –

09/03/2021              

Dana Penerbitan Buku (DPB)

Sosio-budaya

11.

DPB-2020-333

Principles and Ethics in Islamic Civilization

 

Dr. Norshariani Abd Rahman

6,000.00

10/09/2020 –

09/03/2021              

Dana Penerbitan Buku (DPB)

Sosio-budaya

Completed Research

BIL. KOD & TAJUK PROJEK KETUA PROJEK

JUMLAH PERUNTUKAN (RM)

 

TARIKH MULA & AKHIR NAMA GERAN BIDANG
1.

UKM-GUP-TKS-07-08-083

Falsafah dan Dasar Komunikasi Negara Berdasarkan Konsep Islam Hadhari

(Tiada di SMPU HADHARI)

 

Prof. Dr. Mohd Safar Hasim

 

 

206,875.00

Okt. 2007 –

Mac 2010

 

Geran Universiti Penyelidikan (GUP) Sosio-budaya
2.

UKM-GUP-TKS-07-08-081

Akidah Sebagai Pemangkin Survival Politik Muslim Malaysia

(Tiada di SMPU HADHARI)

 

Prof. Dato’ Paduka Zakaria Stapa

 

 

120,000.00

Okt. 2007 –

Mac 2010

 

Geran Universiti Penyelidikan (GUP) Politik & Kepimpinan
3.

UKM-GUP-TKS-07-08-084

Profil Psiko-Sosial dan Mental Kognitif Islam di Kalangan Remaja Berisiko: Satu Pembinaan Ke Arah Dinamika Islam Hadhari

(Tiada di SMPU HADHARI)

 

Prof. Dr. Khaidzir Ismail

 

 

150,000.00

Okt. 2007 –

Mac 2010

 

Geran Universiti Penyelidikan (GUP) Sosio-budaya
4.

UKM-GUP-TKS-08-08-275

Pembangunan Islam Hadhari di Malaysia: Kajian Terhadap Masalah dan Cabaran di JAKIM

(Tiada di SMPU HADHARI)

 

Prof. Dr. Badlihisham Mohd. Nasir

 

 

62,758.00

Jan. 2008 –

Jun 2010

 

Geran Universiti Penyelidikan (GUP) Sosio-budaya
5.

UKM-GUP-JKKBG-08-10-043

Pendidikan Sains dan Teknologi Berteraskan Tauhid: Ke Arah Pembinaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran

(Tiada di SMPU HADHARI)

 

Prof. Dr. Khalijah Mohd. Salleh

 

 

353,400.00

 

 

Julai 2008 – Jun 2011

 

Geran Universiti Penyelidikan (GUP) Sains, Teknologi, Kesihatan dan Alam Sekitar
6.

UKM-GUP- TKS-07-08-074

Tahap Kefahaman dan Penerimaan Islam Hadhari di Kalangan Non-Muslim di Lembah Kelang: Ke Arah Penyediaan Modul Islam Hadhari untuk Non-Muslim

(Tiada di SMPU HADHARI)

 

Dr. Abdull Rahman Mahmood

 

 

65,000.00

1/10/2007 – 30/9/2009

 

Geran Universiti Penyelidikan (GUP) Sosio-budaya
7.

UKM-GPP-PPKK-5-2009

Jati Diri Kebangsaan Manhaj Islam Hadhari

 

Prof. Dato’ Dr. Mohd Yusof Hj. Othman 246,300.00 15/07/2009 – 31/03/2011 Geran Projek Pemacu (GPP) Universiti 2009 Sosio-budaya
8.

GPP-2011-010

Dialog Antara Agama Di Malaysia: Epistemologi, Pendekatan Dan Amalan

 

Prof. Dato’ Dr. Mohd Yusof Hj. Othman

 

100,000.00

01/06/2011 – 31/05/2014

 

Geran Projek Pemacu Universiti Tahun 2011 Sosio-budaya
9.

GPP-2011-011

Pengukuran Jati Diri Kebangsaan Di Kalangan Kakitangan UKM Pelbagai Kategori

 

Prof. Dato’ Dr. Mohd Yusof Hj. Othman 100,000.00

01/06/2011 – 31/05/2014

 

Geran Projek Pemacu Universiti Tahun 2011 Sosio-budaya
10.

KOMUNITI-2011-033

Kajian Keperluan & Pembinaan Modul Bimbingan Untuk Anak-anak Banduan Penjara Wanita Kajang

 

Prof. Datin Paduka Dr. Jawiah Dakir

 

25,000.00

16/05/2011 – 15/05/2012

 

 

Geran Galakan Penyelidikan Universiti-Komuniti 2011 Sosio-budaya
11.

UKM-GPP-PPKK-7-2009

Projek Terjemahan Al-Kutub Al-Sittah

(Projek Pemacu ATMA)

 

Prof. Datin Paduka Dr. Jawiah Dakir

 

 

60,000.00 Mei 2011 Geran Projek Pemacu Universiti Tahun 2009 Sosio-budaya
12.

UKM-GUP-2011-256

Penilaian Program J-Qaf Dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan

 

Prof. Dato’ Dr. Ab Halim Tamuri 10,000.00 08/08/2011 – 07/08/2012 Geran Universiti Penyelidikan (GUP) Khas Sosio-budaya
13.

UKM-GUP-2011-254

Penerokaan Khazanah Pengungkapan Al-Quran Terhadap Biologi Kejadian Manusia Dan Hidupan Lain Berbanding Teori Sains Dan Neo-Darwinisme

 

Dr. Faszly Rahim

10,000.00

 

08/08/2011 – 07/08/2012 Geran Universiti Penyelidikan (GUP) Khas Sains, Teknologi, Kesihatan dan Alam Sekitar
14.

UKM-GUP-2011-255

Penerokaan Alam Atom/Zarah Dari Perspektif Sains Dan Al-Quran

 

Prof. Madya Dr. Faizal K.P. Kunchi Mohamed 30,000.00 08/08/2011 – 08/02/2013 Geran Universiti Penyelidikan (GUP) Khas Sains, Teknologi, Kesihatan dan Alam Sekitar
15.

UKM-GUP-2011-258

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Di Malaysia: Penerokaan Dan Anotasi nas Syarak (Al-Quran Dan Al-Sunnah) Sebagai Asas Enakmen

 

Prof. Datin Paduka Dr. Jawiah Dakir

 

10,000.00

 

08/08/2011

– 08/02/2013

 

 

Geran Universiti Penyelidikan (GUP) Khas Sosio-budaya
16.

UKM-GUP-2011-257

Pertambahan Bidang Kuasa Jenayah Syariah: Impaknya Terhadap Institusi Kehakiman Syariah Di Malaysia

 

Prof. Madya Dr. Jasri Jamal

10,000.00

 

08/08/2011 – 07/08/2012 Geran Universiti Penyelidikan (GUP) Khas Sosio-budaya
17.

UKM-AP-2011-05

Sains Dalam Al-Quran

Prof. Dato’ Dr. Mohd Yusof Hj. 100,000.00

01/08/2011

– 31/07/2014

 

Dana Rangsangan Projek Arus Perdana Khas 2011

 

Sains, Teknologi, Kesihatan dan Alam Sekitar
18.

UKM-AP-2011-06

Beyond The Steady State Economy: Crossing From Its To Religion

 

Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail 100,000.00

01/08/2011 –

31/07/ 2013

 

 

Dana Rangsangan Projek Arus Perdana Khas 2011

 

Ekonomi dan Perniagaan
19.

AP-2012-005

Pemerkasaan Program j-QAF dalam Transformasi Sistem Pendidikan Islam Malaysia: Pelaksanaan, Pengurusan dan Keberkesanan

 

Dr. Kamarulzaman Abd Ghani 110,000.00

01/08/2012– 23/01/2015

 

Arus Perdana 2012 Sosio-budaya
20.

GGPM-2012-060

Program Pembangunan Insan Kepada Saudara Baru (Mualaf): Kajian Terhadap Komuniti Saudara Baru Di Lembah Klang

 

Dr. Muhammad Hilmi Jalil 15,000.00

01/10/2012

– 31/03/2015

 

Geran Galakan Penyelidik Muda Pusingan 2/2012 Sosio-budaya
21.

Komuniti-2012-032

Program Pemantapan Kekuatan Intelektual dan Spiritual (IQ & SQ R) Remaja Hamil di Sekolah Harapan Melaka

 

Prof. Dr. Fariza Md. Sham 25,000.00

01/11/2012

30/04/2015

 

Geran Galakan Universiti – Komuniti 2012 Sosio-budaya
22.

AP-2013-014

Islamic Environmental Ethics: Addressing the Phenomenon of Consumer Culture in Malaysia

 

Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob

 

300,000.00

01/11/2013

– 30/04/2016

 

 

Arus Perdana 2012 Sains, Teknologi, Kesihatan dan Alam Sekitar
23.

GUP-2014-037

Peranan Badan Bukan Kerajaan (NGO) Wanita Dalam Aktiviti Dakwah Menangani Remaja Berisiko Ke Arah Pembinaan Modul Intervensi Dari Perspektif Psikologi Islam

 

Prof. Dr. Fariza Md. Sham 30,000.00 01/08/2014 – 31/07/2017 Geran Universiti Penyelidikan (GUP) 2014 Sosio-budaya
24.

PTS-2014-008

Amalan Terbaik Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Berteraskan Nilai Islam

 

Prof. Dr. Azami Zaharim 50,000.00

01/08/2014 –

31/01/2016

 

 

Dana Top Down PTS 2014 Sosio-budaya
25.

TD-2014-007

Pengukuhan Akal Budi Belia Melayu Islam

 

Prof. Datin Paduka Dr. Jawiah Dakir 80,000.00 01/11/2014 – 31/10/2016 Dana Penyelidikan TopDown Sosio-budaya
26.

TD-2014-008

Pelestarian Ekonomi Melayu Islam

 

Dr. Muhammad Hakimi Mohd Shafiai

 

70,000.00 01/11/2014 – 31/10/2016 Dana Penyelidikan TopDown Ekonomi dan Perniagaan
27.

TD-2014-009

Pembangunan Insan Melayu Islam: Ke Arah Memperkasa nizam al-hayat (sistem hidup) Melayu Islam

 

Prof. Dato’ Paduka Zakaria Stapa

 

70,000.00 01/11/2014 – 31/10/2016 Dana Penyelidikan TopDown Sosio-budaya
28.

TD-2014-010

Transformasi Tingkah Laku Melayu Islam ke Arah Kelestarian Alam Sekitar Berasaskan Nilai Islam

 

Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob 98,904.00

01/11/2014 –

30/04/2017

 

 

Dana Penyelidikan TopDown Sains, Teknologi, Kesihatan dan Alam Sekitar
29.

STEM-2014-002

Kesepaduan Pendidikan STEM Dengan Sistem Nilai Islam Dalam Pendidikan Tinggi Negara

 

Prof. Dato’ Dr. Mohd Yusof Hj. Othman

 

75,000.00

10/11/2014 –

09/05/2017

 

 

Dana Penyelidikan STEM Sosio-budaya
30.

KOMUNITI 2-2014-001

Menguji Kesahan dan Mengimplementasi Modul Bimbingan Anak-Anak Banduan di Penjara

 

Prof. Datin Paduka Dr. Jawiah Dakir

 

45,880.00 01/03/2015 – 31/08/2017 Top Down UKM – Geran Penyelidikan Universiti Industri/Komuniti (GPUI/K) Sosio-budaya
31.

GUP-2016-026

Pembentukan Profil Semasa Akidah Remaja Muslim Malaysia: Kajian Penyelesaian Masalah Kerapuhan Akidah

 

Dr. Muhammad Hilmi Jalil

 

 

80,000.00

01/05/2016 – 31/10/2018

 

Geran Universiti Penyelidikan 2016 Sosio-budaya
32.

AP-2017-001/3

Penentuan Identiti Remaja Gen Z dan Strategi Daya Tindak dalam Mengawal Tingkahlaku Berasaskan Model Akal Budi Melayu Islam

 

Prof. Dr. Fariza Md Sham 50,000.00

01/09/2017 –

31/08/2020

 

Projek Arus Perdana Tahun 2017 Sosio-budaya
33.

GGP-2017-088

Model Kelestarian Interaksi Manusia dan Alam Sekitar (KIMAS) berasaskan Amalan Kelestarian Orang Asli

Zubaidah Binti Mohd Nasir 10,000.00 15/12/2017 – 14/12/2019 Geran Galakan Penyelidikan Sains, Teknologi, Kesihatan dan Alam Sekitar
35.

DCP-2017-018/1

Penyatuan Zon Waktu Dan Takwim Hijri Dalam Kalangan Negara Anggota ASEAN Dan Kesannya Terhadap Sosio-Ibadah

Dr. Mohd Hafiz Safiai 105,000.00

01/02/2018

31/01/2020

 

Dana Cabaran Perdana Sosio-budaya
36.

DCP-2017-010/3

Indikator Sosial untuk Persijilan Vaksin Halal (Social Indicators for Halal Vaccine Certification)

 

Prof. Madya Dr. Mashitoh Binti Yaacob 62,142.85 01/02/2018 – 31/10/2020 Dana Cabaran Perdana Sains, Teknologi, Kesihatan dan Alam Sekitar